Parkeerproblematiek blijft bij schouw merkbaar op bedrijventerreinen


Vertegenwoordigers namens de politie, gemeente, het Parkmanagement en gemeentelijke diensten deden woensdag 17 april jl. de schouw van de bedrijventerreinen. Deze schouw vindt tweemaal per jaar plaats en monitort de kwaliteit van het terrein terwijl er gekeken wordt of er iets gedaan is met de eerder benoemde verbeterpunten. De schouw is onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen op de bedrijventreinen ’t Heen en Klei Oost. Een keurmerk waardoor er concrete afspraken zijn tussen gemeente, politie, brandweer en Parkmanagement Katwijk over de kwaliteit, veiligheid en een zo optimale leef- en werkklimaat.

Vertegenwoordigers namens de groep die de schouw plegen, stelden enige tijd terug de route vast die woensdag 17 april per fiets werd afgelegd. Behalve vertegenwoordiging vanuit Katwijk van de dienst Handhaving, was ook een collega uit Noordwijk aanwezig. Dit omdat terreinen van beide gemeenten aanpalend zijn, zoals in Klei Oost, maar ook omdat vormen van overlast, vandalisme of illegale bewoning niet stopt bij een gemeentegrens. De schouw duurde ook dit maal weer ruim twee uur. Daarbij werd er letterlijk een rondje bedrijventerreinen gereden, waarbij Klei Oost-zuid voor de eerste maal een onderdeel van de route was.

Het algemene beeld is dat aandacht vanuit de werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) rendeert. De terreinen maken een redelijk geordende aanblik en grote excessen kwamen tijdens de schouw niet voor. Wel blijft parkeren op de terreinen op meerdere plaatsen een probleem. Dat geldt ook voor het stallen van grote objecten, zoals op de Rijnlandkade, waar handhaving regelmatig bij optreedt.

Soms gebruiken ondernemers de openbare weg (tijdelijk) als opslagplek. Op meerdere plaatsen leidt dat, zo bleek wederom tijdens deze schouw, tot onderlinge irritatie bij een aantal van de daar gevestigde ondernemers. In een tweetal situaties, zoals aan de oostzijde van de Smidstraat, gaat de gemeente/politie vervolgonderzoek doen naar de juiste situatie, c.q. gemeentelijke inrichting van de openbare weg waarop dan ook gehandhaafd gaat worden.

Brandbare of daartoe gevaarlijke situaties kwamen bij deze schouw niet in beeld. Wel blijken twee toegangswegen naar oppervlaktewater waar de brandweer bluswater moet kunnen innemen, gestremd te zijn. Ook hierop wordt actie ondernomen.

Vormen van illegale bewoning op de bedrijventerreinen blijven voorkomen. Naast het (structureel) overnachten in personenauto’s en (zelf gemaakte) tentjes, is dat nu ook op een plezierbootje. Handhaving is inmiddels bezig met deze casus.

Verkeer

Ook de verkeersveiligheid is een issue dat bij de schouw aan de orde komt. Het primaat op het bedrijventerrein is de aan- en afvoer van materialen voor de bedrijven en de komst vice versa van de medewerkers. Gevaarlijk blijft het toestaan aan langzaam verkeer vanaf twee rijrichtingen op sommige fietspaden. Vooral daar waar wegen gekruist worden en soms het zicht beperkt is levert dat regelmatig gevaarlijke situaties, c.q. vormen van aanrijdingen, op. Ook de situaties voor het verkeer op het fietspad parallel aan de N206 nabij de noordelijke ontsluiting van het bedrijventerrein werd als risicovol waargenomen.

De bevindingen van de schouw worden vastgelegd in en rapportage die binnenkort in het KVO-overleg tussen de partijen: gemeente, gemeentelijke diensten, politie/brandweer en ondernemers vertegenwoordigd in het PMK wordt besproken, waarbij de knelpunten en verbeterpunten vastgelegd en doorgegeven worden.