Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Parkmanagement functioneert goed dankzij Ondernemersfonds

Alle ondernemingen op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost maken deel uit van het Parkmanagement Katwijk. Een belangenvereniging die relevante onderwerpen, zoals de beveiliging van de bedrijventerreinen en initiatieven tot meer duurzaamheid, voor alle op de terreinen gevestigde ondernemers organiseert en aanstuurt. Het parkmanagement bestaat dankzij het Ondernemersfonds Katwijk.

Bestuurslid en ondernemer Peter Jongejan van het parkmanagement zegt blij te zijn met de mogelijkheden van de belangenvereniging. “Op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost zijn circa 450 ondernemingen gevestigd. Bedrijven die met elkaar zorgen voor een groot aantal banen en die van economische betekenis zijn voor Katwijk en omgeving. Vanaf 1 januari 2011 is er in Katwijk sprake van een fonds dat de Stichting Ondernemersfonds Katwijk beheert. Vanuit een klein percentage van de onroerend-zaak belasting (OZB) is er geld beschikbaar voor gemeenschappelijke zaken en initiatieven. Voor de beide bedrijventerreinen loopt de aansturing en uitvoering hiervan via het Parkmanagement Katwijk, dat sinds 2012 bestaat. Een afspraak waarbij de gemeente, die de gelden int, betrokken is.” Peter Jongejan: “We komen op voor de gemeenschappelijke belangen van de ondernemers met een bedrijf op ’t Heen of Klei Oost.”

reconstructie Ambachtsweg

Succesvol

“In Katwijk zijn we voortvarend bezig met de gemeenschappelijke belangenbehartiging. Een mooi voorbeeld is de aansturing van de beveiliging. Een succesvolle aanpak, waarbij we het afgelopen jaar een aantal inbraken op de bedrijventerreinen voorkwamen en zaken zoals vormen van vandalisme tegengaan. We reageerden ook op de signalen van ondernemers dat de digitale bereikbaarheid onder de maat lag. We onderzochten die digitale bereikbaarheid en zorgden ervoor dat op meerdere plaatsen het signaal drastisch verbeterde. En dat zonder een toename van de abonnementskosten voor de ondernemers,” aldus de voorzitter van de belangenvereniging Henk Oostingh.

“Ook op andere terreinen zijn we actief. We onderschrijven de duurzaamheidsambitie van de gemeente en hebben daartoe op de terreinen een aantal initiatieven genomen, die daadwerkelijk helpen. Zo doen al zo’n veertig bedrijven mee met een traject van energiebesparing, wel of niet gekoppeld aan het plaatsen van zonnepanelen. Praktisch gingen we eveneens aan de slag met de verplichte asbestsanering voor 2025. Mede door onze bemiddeling startte vorige maand een groep bedrijven met deze sanering, waarbij ze gebruikmaken van een interessante korting die we vanuit ons collectief bedongen. Tenslotte richten we ons op de arbeidsmarkt met initiatieven gericht op een goede relatie tussen het (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven.”

Groot en klein

“Algemeen genomen spannen we ons in om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te optimaliseren. We doen dat met kleine en grotere initiatieven. We sloten bijvoorbeeld een convenant om zwerfafval tegen te gaan, terwijl we voor het gehele gebied werken aan een kwaliteitskeurmerk (het KVO) waarin de samenwerking met politie, bandweer en gemeente is vastgelegd. Een belangrijke bemoeienis lag tevens bij het Geluidreductieplan. Samen met de Omgevingsdienst en gemeente maakten we oplossingsgerichte afspraken. Daarnaast zijn we ook gesprekspartner, als het om de visieontwikkeling of directe belangenbehartiging gaat, voor de bestuurders van de gemeente en lokaal gerichte partijen.”

“We zijn actief bezig,” benadrukken Henk Oostingh en Peter Jongejan, “met de belangenbehartiging van de ondernemers in het gebied als ons kompas. Iets dat helaas niet overal in de grote regio zo geschiedt. Het Ondernemersfonds Katwijk maakt dit allemaal mogelijk. Vandaar dat we blij zijn met dit fonds.”

Samen werken aan meer technisch opgeleiden

“De roep om technisch opgeleide jongeren in onze regio is groot en groeit alleen nog maar. Sommige bedrijven kunnen de opdrachten niet aan, omdat er een gebrek aan technisch personeel is. Ook de ambitie om de regio te verduurzamen komt daarmee in het geding, want zonder geschoolde technici halen we onze klimaatdoelstellingen niet.” Vertegenwoordigers van de ondernemers in Katwijk en lokale bestuurders, zoals wethouder J. Knape, onderschrijven deze uitspraak. Het Parkmanagement Katwijk is nadrukkelijk betrokken bij het initiatief en de uitvoering. Dit voorjaar start een breed programma om meer jongeren te interesseren voor technisch onderwijs.

Erik-en-Henk.jpg

Nederland bevindt zich - aldus een denktank van vooraanstaande ondernemers, onderzoekers en ambtenaren - momenteel op een kantelpunt, waar het belang van het ontwikkelen van de juiste vaardigheden sterk toeneemt. Wat er de komende decennia echt anders zal zijn dan voorheen, is dat het arbeidsaanbod niet meer groeit met 0,8% per jaar, maar zal stabiliseren en na 2021 zelfs licht zal krimpen. In het verleden konden ‘nieuwe banen’ vrijwel allemaal worden gevuld door recent opgeleide instromers. Daarnaast was er voldoende instroom om ook de mensen die met pensioen gingen in bestaande banen te vervangen (vervangingsvraag). Dat verandert dus aantoonbaar en daarbij komt dat de beschikbaarheid van technisch gekwalificeerde schoolverlaters momenteel drastisch laag is.

Aanpakken
“We hebben een soort Deltaplan nodig om jongeren binnen te halen in onze technische bedrijven,” benadrukt Henk Oostingh. “Steeds minder jongeren kiezen voor techniek en ook steeds minder mensen weten welke interessante banen beschikbaar zijn bij veel bedrijven hier op de bedrijventerreinen”.
Deze maand ondertekenden Henk Oostingh, voorzitter Parkmanagement Katwijk, Mikel de Jong, (KOV en de Rabobank Leiden) en een vertegenwoordiger namens het technisch beroepsonderwijs de intentieverklaring om als bedrijven concreet samen te werken met het beroepsgerichte onderwijs. Ook wethouder Knape onderschrijft deze intentieverklaring. Weliswaar was hij vanwege vakantie niet aanwezig op het moment van ondertekenen, maar zijn support is volledig gericht op een concrete samenwerking en het versterken van het technisch onderwijs.

Uitdagend en lonend
Directeur Erik Hazenoot van het Vakcollege Rijnmond, mede-initiatiefnemer van de samenwerkingsovereenkomst, geeft aan dat de afspraak in Katwijk om meer jongeren te informeren en te interesseren voor een technisch beroep onderdeel uitmaakt van een regionale aanpak. “Samen met andere vmbo-scholen in de regio haken we in op de regeling Sterk Techniekonderwijs. Een stimulatieprogramma van de Overheid om jongeren richting een technische beroepskwalificatie te interesseren. Dat kunnen ook VWO-, Havo- of Mavoleerlingen zijn die een technisch vak in hun profiel gaan kiezen. Daarnaast maken we werk van een snelle doorlopende leerlijn van het vmbo naar het MBO. De Koninklijke route om vlot technisch opgeleide jongeren beschikbaar te krijgen op de arbeidsmarkt.”
Mikel de Jong, verbonden aan de Rabobank Leiden en bestuurslid van de Katwijkse Ondernemersvereniging, benadrukt de noodzaak om goed samen te werken tussen het onderwijs en het beroepsleven. “Het gaat enerzijds om voorlichting aan leerlingen in het basisonderwijs – maar ook hun ouders en de leerkrachten – over de mogelijkheden en kansen en anderzijds het begeleiden en coachen van leerlingen in het vmbo om snel en succesvol hun opleiding af te ronden. Techniek is uitdagend en het werk behoort inmiddels tot de beter betaalde banen, zo blijkt uit onderzoek van de Rabobank.”

Technolab
De vorige week onderschreven intentieverklaring regelt de samenwerking concreet. “Het gaat daarbij om afspraken over het organiseren van bedrijfsbezoeken, vormen van stages en meeloop-momenten,” benadrukt Hazenoot. “Ook het in contact brengen van de leerlingen met ondernemers en het aanbieden van klussen inclusief de beoordeling en coaching. Niet alleen het resultaat telt dan, maar vooral ook het leerproces waar de bedrijven in meewerken.”
Bijzonder zijn de afspraken over het opzetten van een Technolab, waar met name leerlingen uit het basisonderwijs kennis kunnen maken met techniek. “Een uitdagend en innovatief programma gericht op basisschoolleerlingen, waar het leren en samenwerken met leerlingen uit het beroepsonderwijs deel van uitmaakt.”
Henk Oostingh vatte de afspraken over de samenwerking samen door te zeggen dat de mouwen opgestroopt moeten worden om te laten zien dat techniek leuk, uitdagend en kansrijk is. “Onze economische levensader zit te springen om vers bloed. Jongeren, kom op.” 

ondertekening-onderwijs-bedrijfsleven-katwijk-feb19.jpg

Op de foto v.l.n.r.: Mikel de Jong namens de KOV en Rabobank Leiden; Erik Hazenoot, directeur Vakcollege Rijnmond; Henk Oostingh, voorzitter Parkmanagement Katwijk. Staand: Henk Griffioen, directeur Botermans Elektrotechniek en lid van de stuurgroep. Afwezig i.v.m. vakantie wethouder Jaco Knape.

Beveiliging waarborgt kwaliteit bedrijventerreinen

Samen zorgen voor een veilig en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein. Dat is de doelstelling van de overeenkomst die het Parkmanagement Katwijk namens de op de bedrijventerreinen ’t Heen, Klei Oost en het aanpalende ’s Gravendijck (gemeente Noordwijk) gevestigde ondernemers deze week afsloot met Huschka Beveiligers. De overeenkomst geldt wederom voor een jaar.

Voorzitter Henk Oostingh van de belangenvereniging (het Parkmanagement Katwijk) ondertekende donderdag 23 augustus de overeenkomst over de collectieve beveiliging van de terreinen met Emill de Waal, directeur van Huschka Beveiligers. In deze overeenkomst is vastgelegd welke diensten de beveiliger uitvoert. De beveiliging gedurende de nachten en weekenden is daarbij één van de belangrijkste taken van deze gerenommeerde beveiliger. Ook monitort Huschka het gebied op afval, kapotte straatverlichting en andere vormen van overlast.

Henk Oostingh gaf aan dat een permanente bewaking van de bedrijventerreinen van belang is voor alle aldaar gevestigde ondernemers. “Doordat we met de politie Holland-Midden, beveiliger en het parkmanagement sluitende afspraken hebben over de controle, de alarmopvolging en de inzet, houden we de overlast door vormen van vandalisme en inbraak in dit gebied gelukkig laag. Daarnaast let de beveiliger ook op de kwaliteit van het terrein, door melding te maken van gestort vuil, kapotte verlichting of schade aan het wegdek.”

Goede samenwerking

“De samenwerking tussen onze medewerkers en het parkmanagement loopt goed,” benadrukt Emill de Waal. “Dat betekent ook dat onze inspanningen transparant zijn en er regelmatig een terugkoppeling aan de op de terreinen gevestigde ondernemers plaatsvindt. Op die manier houden we de overeenkomst ‘levend’.”

Van de collectieve beveiliging profiteren alle ondermens op de bedrijventerreinen. Velen van hen hebben daarnaast een individuele overeenkomst met Huschka over bijvoorbeeld de alarmopvolging. De nieuwe overeenkomst geldt tot juli 2019.

ondertekening overeenkomst huschka en bvhk

Op de foto: Henk Oostingh, rechts van het midden, ondertekent de overeenkomst. Links van hem zit Emill de Waal van Huscha en geheel links Peter Jongejan, voorzitter van de Katwijkse ondernemersvereniging (KOV) en ook bestuurslid van het Parkmanagement. Helemaal rechts op de foto: Aron Haasnoot, operationeel manager voor de bedrijventerreinen.

Werkzaamheden wegen bedrijventerrein ’t Heen starten begin mei

Bedrijven blijven goed bereikbaar

Vanaf 6 mei starten de werkzaamheden voor de reconstructie van een aantal wegen op bedrijventerrein ’t Heen. Deze werkzaamheden starten op de Ambachtsweg. Dit najaar volgen de werkzaamheden aan de Heerenweg en Lageweg. Bedrijven op ’t Heen blijven bereikbaar voor bezoekers. Door een handige fasering wordt overlast minimaal gehouden. Naast het uiteindelijk opnieuw asfalteren van de wegen wordt er gewerkt aan veiligere wegen, betere parkeervormen, aantrekkelijke groenstroken en fietsroutes.

voorlichting-parkmanagement-katwijk.jpg

De informatieavond voor de ondernemers op woensdag 17 april jl. werd druk bezocht. De ondernemers zijn door de gemeente vooraf uitvoerig betrokken bij de plannen voor de werkzaamheden en mede van informatie voorzien via Parkmanagement Katwijk, dat nauw samenwerkt met de gemeente in dit traject. De reconstructie van de wegen gaat voor het gehele gebied ruim anderhalf jaar duren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Eijk Infra- en Milieutechniek b.v. uit Leiden.  

Reconstructie

Ton Mooijekind, namens de gemeente Katwijk betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden, vertelt dat de werkzaamheden op maandag 6 mei starten met de reconstructie van het fietspad en de parallelweg aan de Ambachtsweg. “Vervolgens gaat het project verder met de reconstructie van het fietspad aan de noordzijde van de Ambachtsweg en de aanleg van de nieuwe parallelweg. De aannemer gaat dan verder in de Lageweg. Tijdens deze werkzaamheden blijft de Ambachtsweg in beide richtingen bereikbaar.”

voorlichting-parkmanagement-katwijk-2.jpg

 “Als de reconstructie van de fietspaden en de parallelwegen medio november 2019 zijn afgerond, wordt de Ambachtsweg tijdelijk eenrichtingverkeer zodat de aangrenzende parkeerplaatsen  geasfalteerd kunnen worden. Naar verwachting is de Ambachtsweg voor Kerst weer in beide richtingen bereikbaar.”

Werkzaamheden in fases

De fase van éénrichtingsverkeer aan de Ambachtsweg en de Lageweg (tussen Zeilmakerstraat en Blekerstraat) is in de periode van 30 september tot aan de kerstdagen. In deze periode komt de aanpak van het deel Heerenweg tussen Ambachtsweg en Blekerstraat aan de orde. De andere twee blokken van de Heerenweg worden in 2020 aangepakt. Deze aanpak gaat gefaseerd per vak tussen de kruispunten plaatsvinden.

Ton Mooijekind; “Belangrijk is dat de werkzaamheden goed gefaseerd en daarmee gestructureerd, worden uitgevoerd. De kern van deze aanpak is om de overlast maximaal te beperken en de bereikbaarheid van de bedrijven aan deze wegen zo goed mogelijk te waarborgen. ”

Parkmanagement werkt voor u

Voor u staat de vierde digitale nieuwsbrief van het Parkmanagement Katwijk. Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van ontwikkelingen op de bedrijventerreinen die alle ondernemers aangaan. Tevens kunt u de nieuwsbrief gebruiken om algemene, voor alle ondernemers belangrijke informatie, te delen.

Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Contact: BVHK Katwijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

bord parkmanagement katwijk 2018

Contact met uw parkmanager

Contact zoeken met het parkmanagement kan door te mailen of te bellen.
Een goede manier om contact te maken en uw vraag/opmerking verder toe te lichten is door langs te komen. Het parkmanagement is gevestigd in de Blekerstraat 3 in ‘t Heen.
Op afspraak is de parkmanager (Aad van Duijn) aanwezig. Binnenlopen kan ook op maandag-, woensdag- en donderdagochtend of dinsdagmiddag na 13.30 uur.
Telefoon: 0615223217.

parkmanagement-katwijk-contact-manager.jpg

bakkervanmaanen fabriek parkmanagement

Geschiedenis

Vanaf 1 januari 2011 is er in de gemeente Katwijk sprake van het ‘Ondernemersfonds Katwijk’. Het fonds wordt gevormd middels een opslag van 10% op de Onroerend Zaak Belasting (OZB) van ‘niet – woningen’.  Het fonds wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Katwijk.

Lees meer

kaart gebied parkmanagementkatwijk 01