Verslag overleg parkmanagement met wethouders

Nieuwsbrief 2019 mei juni


Eind mei vond het eerste overleg plaats van het parkmanagement met de wethouders van Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Onderwijs en Duurzaamheid. Een constructief overleg, waarbij beide partijen punten ter bespreking inbrengen en de intentie hebben gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. In het overleg kwamen het intensiever gebruik van de bedrijventerreinen, de parkeerproblematiek, vestiging detailhandel en de druk van instellingen zoals de Kringloopwinkel en de Milieustraat op het bedrijventerrein, aan de orde.

Om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te optimaliseren, de ontwikkelingen voor de (nabije) toekomst te plannen en vooral het ondernemen op de bedrijventerreinen te bevorderen startte het bestuur van het parkmanagement een regulier overleg met de wethouders Knape en Mostert.

wethoudersoverleg-201906.jpg

In het eerste overleg werden de samenwerking en de structuur van het overleg besproken. Het kennismaken en contacten onderhouden met de ondernemers op de beide terreinen is belangrijk, vinden de wethouders, zodat afgesproken werd het reguliere overleg eventueel te koppelen met een bedrijfsbezoek.

Het idee om het grondgebruik op de bedrijventerreinen te intensiveren, door bijvoorbeeld bij nieuwbouw of vervangende bouw hoger te bouwen, is een wens van beide partijen. Daarmee kunnen meerdere functies – zoals gebruik van ruimten en parkeren – makkelijker gecombineerd gaan worden op een locatie. Een aantal goede voorbeelden is op het terrein de laatste jaren al gerealiseerd.

De beide wethouders zien ook de kansen en mogelijkheden van intensiever ruimtegebruik en nemen het initiatief om hier binnenkort een apart agendapunt van te maken. Daarbij kan verkend worden in hoeverre het parkmanagement de ondernemers kan verleiden bij nieuwbouw of vormen van renovatie de hoogte van de panden op te trekken.

Parkeerproblematiek

Het parkeren en de parkeerproblematiek op de bedrijventerreinen wordt momenteel door de gemeente geïnventariseerd. Het probleem is divers en heeft deels te maken met ‘overlast’ op bepaalde locaties (zoals in de nabijheid van de Kringloopwinkel, fitnesstudio’s, Lageweg en Rijnlandkade) en het langdurig parkeren van objecten (zoals trailers, vrachtwagens, tractors, etc.).

Het parkmanagement vindt daarbij dat er beleidsafstemming moet zijn in zake het bestaande betaald parkeren in de regio, zoals op ’s Gravendijck, en de situatie op ’t Heen. De situatie nu (gratis parkeren op ’t Heen) trekt ‘parkeerders’ aan van nabijgelegen terreinen waar betaald moet worden. Het parkmanagement pleit voor een gelijktrekken van regelgeving op de diverse industrieterreinen en het meenemen van dit punt bij het opstellen van nieuw parkeerbeleid.

parkeren-bedrijventerreinen-201906.jpg

Na de inventarisatie wordt het parkmanagement betrokken bij het ontwikkelen nieuw parkeerbeleid.

De ontwikkeling van de detailhandel (inclusief ruimten voor fitness, sport en trainingen) is een issue dat vanaf de start van de terreinen speelt. De afspraak die gemaakt is om vormen van detailhandel toe te staan aan de (zuidkant van) de Ambachtsweg blijft leidend. Verspreiding van detailhandel over het terrein wordt niet toegestaan en bestreden. Een uitgangspunt dat ook geldt voor Klei Oost.

Het in relatie tot aanpalende bedrijventerreinen beter positioneren van de bestaande detailhandel is wel akkoord. Naast beter positioneren van bestaande perifere detailhandel, wil de gemeente deze zoveel mogelijk concentreren in de PDV-zone op ’t Heen. Dit geldt alleen voor perifere detailhandel, reguliere detailhandel is niet toegestaan op de bedrijventerreinen. De verkenning hiertoe vindt plaats in het gestarte overleg van het ‘werkatelier’.

Geluidreductie

De ontwikkeling rondom het Geluidreductieplan wordt z.s.m. teruggekoppeld aan het parkmanagement. De gemeenteraad is inmiddels akkoord met de visie die verwoord is in het nieuwe Geluidreductieplan.

Het parkmanagement vindt dat de Kringloopwinkel niet past op een bedrijventerrein en overlast (zoals het parkeren) veroorzaakt. Het verplaatsen naar een andere locatie op het terrein is geen optie. Ook niet in de nabijheid van de Milieustraat.

De bereikbaarheid van de Milieustraat kan slechts via een route dwars door het bedrijventerrein. De toename van aantal bezoekers groeit snel. Dat is vanuit het oogpunt van duurzaamheid prima, maar geeft veel verkeersbewegingen. Vraag: Verkennen of de Milieustraat te bereiken valt door een nieuwe route direct parallel aan de N206? Tevens pleit het parkmanagement om voor plastic en overig milieubelastend vuil voor kleinere ondernemingen mogelijkheden te ontwikkelen op de Milieustraat.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid tot een alternatieve route naar de Milieustraat en koppelt de uitkomst terug aan het parkmanagement. Ook de ontwikkelingen rondom Kringloopwinkel komt in een volgend overleg terug, waarbij de wethouder tevens natrekt en aan het parkmanagement terugkoppelt, of er een formele aanvraag ligt.

Klei Oost

De ontwikkeling over de uitgifte grond op Klei Oost-Zuid leidde tot een verkennende discussie. Wethouder Knape stelt voor de uitgifte van de grond, de ontwikkeling van het bestemmingsplan en vooral ook de financiële consequenties bij aanpak van die uitgifte apart te agenderen in een volgend overleg met het parkmanagement. Dat geldt ook voor de rol en betekenis van Econoimie071 bij het ontwikkelen van voornemens die de gemeente Katwijk (direct) aangaan.

ontwikkeling_klei_oost-201906.jpg

Tenslotte kwamen nog wat ‘losse’ onderwerpen in dit eerste overleg aan de orde:

  • Bij vuilinzameling op het bedrijventerrein dient gekeken te worden naar het gescheiden gaan ophalen. Vuilinzameling is tevens een aandachtspunt bij het parkmanagement om dit collectief te regelen en daarmee ook het aantal logistieke bewegingen te reduceren. Mogelijkheid voor ondernemers om gebruik te maken van de Milieustraat dient verkend te worden.
  • Voor wat betreft het vestigen van dorpsgenoten die moeilijker plaatsbaar zijn in de woonkern, in de zogenaamde ‘Scheve Huisjes’ op het bedrijventerrein ’t Heen, wordt de stand van zaken gecheckt en zorgt de gemeente snel voor informatie. Het parkmanagement heeft begrip voor het vinden van oplossingen voor deze doelgroep binnen de gemeente, maar niet op het bedrijventerrein.
  • Wat wordt de route en aansluiting van het fietspad langs de N206 bij de rotonde in ’t Heen? Wethouder zegt terugkoppeling toe.
  • Aandacht onderwijs/bedrijfsleven. Een convenant tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijs is gesloten. Bedrijven doen mee. Acties zijn afgesproken en starten. Wethouder Knape heeft in de maand juni nog een overleg over de start en opzet van het Technolab.