Toelichting Omgevingsdienst West-Holland op aanpak geluidsmeting

Nieuwsbrief 2018 oktober


De Omgevingsdienst West-Holland gaat op het bedrijventerrein ‘t Heen aan de slag om de akoestische situatie opnieuw in kaart te brengen. Dit gebeurt door het uitvoeren van metingen en het interviewen van vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven. Het Parkmanagement Katwijk is betrokken bij de uitvoering. De Omgevingsdienst gaf op de jaarbijeenkomst van het Parkmanagement Katwijk een toelichting. Deze maand start het onderzoek, zodat voorjaar 2019 conclusies getrokken kunnen worden. Marjolein Vonk van de Omgevingsdienst vertelde op de bijeenkomst in de Burgerzaal dat de bedrijven momenteel alle beschikbare geluidruimte in ‘t Heen verbruiken. Tevens is de situatie onvoldoende actueel.

Bij de totstandkoming van ‘t Heen is voor het industrieterrein een hoeveelheid ‘geluidruimte’ gereserveerd. Deze hoeveelheid is zo gekozen dat wanneer alle bedrijven de geluidruimte benutten er buiten de grens van het terrein nog steeds sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. De Omgevingsdienst West-Holland voert het werk van de uitgifte en de verdeling van geluidruimte in ‘t Heen uit. De dienst doet dit met behulp van een geluidboekhouding (een akoestisch rekenmodel).

Om initiatieven van nieuwe en bestaande bedrijven mogelijk te maken, moet geluidruimte vrijkomen. Marjolein Vonk van de Omgevingsdienst verwoordde het als volgt: “Omdat de grenswaarde op de geluidzone wordt overschreden, mogen geen nieuwe omgevingsvergunningen milieu worden afgegeven. Het industrieterrein zit daarmee ‘op slot’.

overschrijding geluidzonering.JPG

Meten en interviewen

Marjolein Vonk over hun werkwijze: “De Omgevingsdienst draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het zonebeheer (het bepalen van de toegestane hoeveelheid geluid per zone), waarbij de gemeente het bevoegd gezag is. We houden de gemeente op de hoogte van aanpassingen van het geluidsmodel, ook omdat de gemeente voor een groot aantal bedrijven verantwoordelijk blijft voor het milieutoezicht en de milieuvergunningverlening.

Het geluidsniveau bepalen we met een (standaard) vragenlijst voor de bedrijven met een beperkte geluidemissie. De grotere ‘lawaaimakers’ interviewen we. In specifieke gevallen kan het voorkomen dat we ook geluidmetingen verrichten.”

toelichting omgevingsdienst.JPG

“De actualisatie start deze maand (oktober) en zal in 2019 doorlopen. De werkzaamheden hebben geen directe consequenties voor een vergunningprocedure of een melding activiteitenbesluit, indien een bedrijf dat op dit moment doorloopt. Wanneer een bedrijf recent een (verplicht) akoestisch onderzoek uitvoerde, nemen we de nieuwe geluidgegevens uit ons onderzoek mee.”

De Omgevingsdienst verwacht dat er meer geluidruimte is gereserveerd dan voor de bedrijven noodzakelijk is. Bijvoorbeeld doordat een bedrijf ’s nachts niet operationeel is of als een luidruchtige installatie niet meer gebruikt wordt. De dienst vraagt alle betrokken bedrijven om medewerking bij de aanpassing, zodat ’t Heen qua toegestane geluidsbelasting straks weer toekomstbestendig is.