Bedrijfsleven ondersteunen en werken aan kwalitatief goede bedrijventerreinen

Nieuwsbrief 2018 oktober


Het meten van de geluidbelasting, het werken aan een optimale beveiliging van de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost, het verbeteren van het vestigingsklimaat en bovenal het maken van goede afspraken rondom de reconstructie van de Lageweg, Heerenweg en Ambachtsweg waren belangrijke thema’s op de goedbezochte bijeenkomst van het Parkmanagement Katwijk in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Voorzitter Henk Oostingh vatte daarbij kort samen wat de belangenvereniging allemaal doet en welke ambities er zijn voor het komend jaar.

In 2019 start de gemeente met de reconstructie van een aantal hoofdwegen op het bedrijventerrein ’t Heen. Ondernemers die gevestigd zijn aan de Ambachtsweg, Lageweg en de Heerenweg worden gevraagd mee te denken hoe in die periode de bereikbaarheid van hun onderneming gewaarborgd blijft. De voorstellen daartoe overlegt het parkmanagement de komende weken met de gemeente en de uitvoerder.

belangstelling tekening reconstructie wegen.JPG

Dit jaar al start de Omgevingsdienst West-Holland met het in kaart brengen van de hoeveelheid geluid op ’t Heen, omdat er nu overschrijdingen op grenszones zijn. Tijdens de presentatie dinsdagmiddag zei Marjolein Vink van de Omgevingsdienst: “Nu overschrijden de bedrijven met elkaar in bepaalde zones de toegestane geluidbelasting naar de omgeving. Daardoor mogen we geen Hinderwetvergunningen afgegeven en is het bedrijventerrein daarmee ‘min of meer op slot’. Onze inzet is dat komend voorjaar de totale geluidbelasting definitief is bepaald – middels enquêtes, gesprekken en metingen – en dat er eventueel gewerkt kan worden aan oplossingen voor de bedrijven die nu op het terrein gevestigd zijn, of er zich willen vestigen.”

De Omgevingsdienst start oktober met het in kaart brengen van de actuele geluidcontour en verwacht dat deze in de praktijk beduidend lager ligt dan het theoretische rekenmodel. Volgens Marjolen Vonk heeft dat te maken met oude gegevens, de vervanging inmiddels van geluid belastende apparatuur bij bepaalde bedrijven en een grotere spreiding in het gebruik van apparatuur en daarmee het produceren van geluid. De Omgevingsdienst voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit op verzoek van de gemeente Katwijk, die eerder dit jaar daartoe het Geluidreductieplan vaststelde.

Belangenbehartiging

De aanwezige ondernemers in de Burgerzaal van het gemeentehuis herbenoemden het bestuur van het Parkmanagement Katwijk – Henk Oostingh, Peter Jongejan, Leo van der Krogt en Ton Lammers – voor de komende drie jaar en mandateerde hen om de gemeenschappelijke belangen, onder andere op het gebied van beveiliging, de digitale bereikbaarheid, het optimaliseren van de kwaliteit van de bedrijventerreinen en het werken aan het verduurzamen, praktisch uit te voeren. Henk Oostingh: “De activiteiten komen voort uit afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in het Ondernemersfonds. Een afspraak tussen gemeente en ondernemers om een klein gedeelte van hun onroerendgoedbelasting verantwoord te benutten voor gemeenschappelijke doelen op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost.”

“We zijn bezig voor alle collega-ondernemers en hun belangen,” vatte voorzitter Henk Oostingh de werkzaamheden van het bestuur kort samen. “Dat varieert van het maken van afspraken om zwerfafval tegen te gaan en het terrein te verduurzamen, tot de collectieve beveiliging en het tegengaan van vandalisme op de bedrijventerreinen. Een aanpak, waarbij onze beveiliger goed en effectief samenwerkt met politie en gemeente. Tot nu toe was deze beveiliging ondergebracht in een aparte stichting (SBB). Inmiddels vallen de uitvoering en organisatie onder het parkmanagement.” Vandaar dat hij bij de overdracht Jan van der Gugten bedankte voor het in de afgelopen jaren vertegenwoordigen van de ondernemers van de Katwijkse bedrijventerreinen in het SBB.

Henk Kreft gaf tenslotte een kort exposé over de succesvolle aanpak van het parkmanagement om de digitale bereikbaarheid van de ondernemingen op ’t Heen en Klei Oost te verhogen binnen een betaalbaar ‘abonnement’. “Een succes waar het parkmanagement trots op kan zijn,” aldus de onderzoeker.