Ondernemerssessie ’t Heen en Klei-Oost (Zuid)

Nieuwsbrief 2018 december 2


Half november 2018 vond de ondernemerssessie plaats voor de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost (Zuid). Aanwezig daarbij waren de bestuursleden van het Parkmanagement Katwijk (Henk Oostingh, Peter Jongejan, Leo van der Krogt) en de parkmanager (Aad van Duijn), plus nog een ondernemer. De bijeenkomst werd geleid door Juriën Poulussen van de Stec Groep. Deze organisatie begeleidt het proces op verzoek van Economie071. Lees verder in deze nieuwsbrief voor een uitvoerige toelichting op de procedure en een samenvatting van de kansen en knelpunten.

luisterend bestuur  foto Klei Oost parkmanagement katwijk

Hieronder treft u de resultaten van de bespreking van de bedrijventerreinen aan. Uiteindelijk geeft de matrix het verslag aan van de gesignaleerde kansen en knelpunten. Algemeen gold:

 • Voor bedrijventerrein ’t Heen is een revitaliseringsplan opgesteld die nu middels een project tot concrete uitvoering wordt gebracht.
 • Het bedrijventerrein Klei-Oost Zuid is op dit moment in ontwikkeling en vormt een aanvulling op het huidige bedrijventerrein Klei Oost.
 • Lopen de verschillende sub-regio’s wel gelijk op? Hoe krijgt de afstemming met de Duin- en Bollenstreek vorm? Dit wordt relevant geacht gezien de geografische ligging van de bedrijventerreinen en de samenhang in het kader van de Greenport-ontwikkeling.
 • Ondernemers missen overlegvormen met de gemeente. De gemeente treedt te weinig in overleg over strategie en visie met bijvoorbeeld het Parkmanagement Katwijk.

Profiel Klei Oost

De bedrijventerreinen Klei-Oost, Klei-Oost Zuid en Klei-Oost Zuid II hebben een matig gedifferentieerd profiel. In basis dienen de huidige typen bedrijven behouden te blijven (matige verruiming). Op de nieuwe bedrijventerreinen (te weten Klei-Oost Zuid en Klei-Oost Zuid II) beoogt men enkel bedrijvigheid, dus geen andere economische functies (zoals detail- of winkelfuncties). Voorkeursdoelgroep voor beide bedrijventerreinen is reguliere bedrijvigheid (monofunctioneel): handel en industrie. Mogelijk wordt hier nog een kwalitatieve specificering aan gegeven. De uitgifte start met terrein Klei-Oost Zuid (er is reeds gestart met het bouwrijp maken van gronden). Er wordt veel interesse getoond voor vestiging. Hierna komt Klei-Oost Zuid II aan de beurt. Dit project is in voorbereiding en loopt parallel aan de bijkomende bestemmingsplanherziening.

Perspectief

 • Samen met (toekomstige) eigenaren het gebied duurzaam en klimaatbestendig maken.
 • Ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerrein Klei-Oost Zuid en Klei-Oost Zuid II.
 • Schoon, heel en veilige bedrijventerreinen met een herkenbaar profiel.
 • Aandacht voor externe en interne bereikbaarheid (infrastructuur). 

Kansen en knelpunten

parkmanagement katwijk kansen knelpunten im1

Profiel ‘t Heen

Bedrijventerrein ’t Heen heeft een breed gedifferentieerd profiel. Naast bedrijven zijn er ook andere economische functies (bijv. Retail in de PDV-zone) en voorzieningen toegestaan. Ter verdere bespreking in dit traject is in hoeverre deze verschillende functies strakker moeten worden vastgelegd in het bestemmingsplan om de kernkwaliteiten van het gebied (zoals de gehanteerde milieuzonering en PDV-zone) optimaal te benutten.

Perspectief

 • Revitalisering bedrijventerrein conform opgestelde ruimtelijke visie 2040. Dit betekent onder andere dat verkeer en parkeren, waar mogelijk, wordt aangepakt. Daarnaast scheppen van planologische randvoorwaarden (sturing waar verkleuring van functies wordt toegestaan en waar niet).
 • Gemeentelijke regie en marktinitiatieven aansturen op het gebied van verdere concentratie PDV. Uitgangspunt is een duidelijk afgebakend concentratiegebied (PDV-zone) detailhandel.
 • Samen met eigenaren het gebied duurzaam en klimaatbestendig maken.
 • Schoon, heel en veilig bedrijventerrein met een herkenbaar profiel.

Kansen en knelpunten

parkmanagement katwijk kansen knelpunten im2

Het parkmanagement gaf tevens aan dat onze bedrijventerreinen ook kansen bieden om met bedrijfspanden de hoogte in te gaan (meer hoogbouw). Bij de uitgiften van nieuwe kavels dient er dan ook een minimale hoogte afgesproken te worden. Het gaan opsplitsen van grond/kavels dient tevens tegengehouden te worden.