Bestuursvergadering PMK oktober

Homepage


De bestuursvergadering van het PMK stond begin oktober in het teken van het invoeren van de camerabeveiliging op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost, de positieve terugkoppeling van het Ondernemersfonds Katwijk (OFK) op onze verantwoording van de activiteiten en inzet middelen, een reactie op het overleg met wethouder Knape en de ontwikkelingen over de duurzaamheidsagenda in samenwerking met provincie en gemeente.

Het belangrijkste agendapunt op de bestuursvergadering van 5 oktober was het gaan invoeren van de camerabeveiliging. Een aanpak die een logische aanvulling en samenwerking betekenen op de inzet van Huschka Beveiliging, die het terrein blijft beveiligen en juist nu heel gericht kan optreden bij waarnemingen door de video-toezichtcentrale, die life-time de beelden registreert en daar actie op onderneemt. Het bestuur PMK denkt zo een evenwichtig en uitgebreide vorm van collectieve beveiliging te organiseren, die daarnaast betaalbaar blijft als het gaat om de startinvesteringen maar ook het onderhoud en de vervangingsinvestering voor de komende zeven jaar.

April dit jaar gaf de Algemene Ledenvergadering al groen licht aan het bestuur om de implementatie van een camerabeveiligingssysteem verder uit te werken. Daarbij wilde het bestuur tot een samenhangende en logische aanpak komen met voorzieningen die inbraak, vormen van overlast en het tegengaan van vandalisme bestrijden. Tegelijkertijd geldt dat voor een aanpak die vandalisme, de aanwezigheid van hangjongeren of het rondrijden van ‘verdachte’ voertuigen registreert (en deze kan volgen) om daarop actie te ondernemen. Dit laatste met name door de surveillanten van Huschka Beveilier en eventueel politie (die altijd over bepaalde waarnemingen op de camerasystemen door de toezichtcentrale geïnformeerd wordt). Alleen inzet van camerasystemen zonder mogelijkheden van directe opvolging, zag het bestuur PMK als een zinloze aanpak.

Omdat bovenstaande een zorgvuldige voorbereiding noodzaakt, maakte het bestuurslid Rob Grimbergen een uitgebreide analyse, waarin informatie van politie (bijvoorbeeld over de aard en frequentie van incidenten de afgelopen 4 jaar), beveiliger en andere zaakdeskundigen verwerkt zijn. Gekoppeld aan deze analyse lag er een plan van aanpak en een investeringsbegroting. Beide bleven binnen het mandaat van de ALV, zodat het bestuur nu koos voor een opzet van camerabeveiliging naast de fysieke beveiliging (mede vanwege het directe kunnen optreden tegen de meeste vormen van overlast: vandalisme en hangjongeren). Met de aanbieder van de systemen, uit een vergelijk werd dat Pro Rec, is de afspraak gemaakt dat voor het eind van het kalenderjaar de systemen geplaatst en operationeel zijn. Daarmee wordt de collectieve beveiliging dit jaar verder geoptimaliseerd binnen een verantwoorde opzet en prijskaartje.

Overleg

Het overleg met wethouder Knape (zie verslag elders) roept bij het bestuur vragen op over de aanpak handhaving, vooral bij vormen van (ernstige) parkeeroverlast. Momenteel neemt de frequentie en aanpak van de handhaving toe, maar zijn er te weinig handvaten om concreet door te kunnen pakken. Vandaar dat het PMK in overleg met de gemeente wil kijken naar nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van het vestigingsbeleid (bijvoorbeeld een gelimiteerd aantal auto’s dat mag parkeren gekoppeld aan het bedrijfspand), de APV en specifiek parkeerbeleid. Bij het uitwerken van ideeën moet opgelet worden dat het niet leidt tot verschuivingen van de problematiek: oplossing vinden voor in het middengebied van de bedrijventerreinen, waarna de overlast verschuift naar bijvoorbeeld de periferie van het terrein). Gelet op de actualiteit van het probleem hoopt het PMK in het volgend overleg (medio november) de eerste antwoorden te hebben. Gelijksoortige aanpak geldt ook voor (illegale) bewoning van panden op de terreinen. Ook hier verkent het PMK, samen met politie en gemeente, wat de mogelijkheden zijn en in hoeverre de gemeente zichzelf ook houdt aan de basisafspraak: in principe geen bewoning.

Tenslotte gaf het bestuur PMK aan actief betrokken te willen zijn bij een opzet circulaire economie, maar even af te wachten welke initiatieven van de gemeente of provincie komen.

Financiën

Een belangrijk deel van de financiën die het PMK inzet voor vooral collectieve diensten, zoals de beveiliging, komt via het OFK. Daar vindt de verdeling van de gelden naar meerdere trekkingsgerechtigden plaats (per regio-gebied of wijk) aan de hand van een plan vooraf en verantwoording achteraf. Onze penningmeester Jan van den Anker diende eerder dit jaar de verantwoording in van de gelden en de daaraan gekoppelde initiatieven. Het bestuur van het OFK (inclusief de gemeentelijke accountant) is hiermee akkoord. Inmiddels is de aanvraag voor het komend jaar verstuurd aan het OFK.