Enquête Duurzaamheid op Bedrijventerreinen


Hartelijk dank voor het deelnemen aan deze enquête over duurzaamheid op bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Uw inbreng is van groot belang om inzicht te krijgen in de huidige situatie met betrekking tot duurzame bedrijfsvoering en de ambities van de ondernemingen op bedrijventerreinen ’t Heen en Klei-Oost op dit vlak.

Zoals in de email aangegeven werkt Parkmanagement Katwijk aan een Projectplan Duurzaamheid en dat gaat in op diverse thema’s zoals energie, afvalbeheer, mobiliteit en samenwerking. Daarbij zijn onder andere circulariteit en klimaatadaptatie belangrijke factoren.

Deze enquête bestaat uit 2 delen, een algemeen deel en een specifiek deel waarin dieper op de verschillende thema’s wordt ingegaan. Uw mening is cruciaal voor het in beeld brengen van de diverse standpunten en ervaringen met betrekking tot deze belangrijke thema’s. Wij stellen het zeer op prijs dat u de tijd wilt nemen om deze enquête in te vullen.

 

  1. Duurzaamheidsbeleid en -doelstellingen

  a. Bent u bekend met de wetswijziging in 2025 voor multinationals/grote bedrijven en in 2028 voor MKB en kleine zelfstandigen met betrekking tot duurzaamheid?

  b. Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid?

  c. Zo ja, welke (specifieke) duurzaamheidsdoelstellingen heeft uw bedrijf vastgesteld?

  2. Energiegebruik en -efficiëntie

  a. Meet en bewaakt uw bedrijf het energieverbruik?

  b. Zo ja, hoe meet uw bedrijf dit?

  c. Welke maatregelen heeft uw bedrijf genomen om het energieverbruik te verminderen en besparingen door te voeren?

  3. Afvalbeheer en Recycling

  a. In hoeverre heeft uw bedrijf verduurzamingsmaatregelen genomen op het gebied van afvalbeheer en recycling (bijvoorbeeld door scheiden en/of reduceren van afvalstromen)?

  b. Zo ja, welke maatregelen?

  c. Werkt u in dit kader al samen met andere bedrijven op het bedrijventerrein?

  d. Zo ja, met welk bedrijf of bedrijven?

  e. Zo nee, wilt u dat?

  Zo nee, waarom niet?

  4. Mobiliteit en Bereikbaarheid

  a. Welke maatregelen heeft uw bedrijf genomen om duurzame vormen van mobiliteit zoals bijvoorbeeld OV-mobiliteitspas te bevorderen?

  b. Werkt u in dit kader al samen met andere bedrijven om de bereikbaarheid duurzamer te maken (bijvoorbeeld door verstrekken van OV-kaart)?

  c. Wat heeft u als bedrijf nodig om dit te kunnen doen?

  5. Samenwerking en Partnerschappen op gebied van duurzaamheid

  a. Heeft u behoefte aan meer of bredere samenwerking op het gebied van duurzaamheid tussen verschillende bedrijven op het bedrijventerrein?

  Indien nee, kunt u toelichten waarom niet?

  b. Zo ja, welke?

  c. Wilt u als bedrijf partnerschappen op het gebied van duurzaamheid aangaan?

  d. Zo ja, welke andere mogelijkheden ziet u voor verdere samenwerking op het gebied van duurzaamheid met andere bedrijven op het bedrijventerrein?

  e. Zo nee, waarom niet?

  6. Betrokkenheid van Medewerkers

  a. In hoeverre zijn medewerkers van uw onderneming betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven?

  b. Zijn er specifieke programma’s binnen uw onderneming om ten aanzien van duurzaamheid?

  7. Betrokkenheid van Medewerkers

  a. In welke mate heeft uw bedrijf behoefte aan ondersteuning op het gebied van duurzaamheid of verduurzamen?

  b. Op welk thema zou u ondersteuning willen?

  c. Op welk gebied van duurzaamheid zou u meer informatie en/of toelichting willen krijgen?

  8. Specifieke thema's

  1. Energietransitie
  De energietransitie verwijst naar de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Daarbij gaat het om de overschakeling van steenkool, olie en gas naar schone energietechnologieën zoals zonne-energie, windenergie en/of andere duurzame energiebronnen. Het doel van de energietransitie is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpakken van klimaatverandering.

  a. In hoeverre bent u bekend met de energietransitie in uw regio?

  b. Welke hernieuwbare energiebronnen vindt u het meest veelbelovend voor de toekomst?

  c. Wat zou u willen toepassen in uw bedrijf?

  2. Klimaatadaptatie
  De laatste tijd zien we dat thema’s als waterbeheersing en hittestress steeds belangrijker worden door bijvoorbeeld meer en zwaardere regenbuien en/of hogere temperaturen in de zomermaanden. Dit heeft ook gevolgen voor bedrijventerreinen ’t Heen en Klei-Oost.

  a. In welke mate vindt u dat de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei-Oost effectief voorbereid zijn op klimaatverandering?

  Wateroverlast

  Hitteoverlast

  3. Circulariteit
  Een circulaire economie streeft naar een systeem waarin materialen voortdurend worden hergebruikt, om afvalstromen te minimaliseren. Dat is gunstig voor het milieu en economisch efficiënt. Dit proces begint bij het ontwerpen van producten met het oog op het mogelijk maken van kringlopen voor hergebruik.

  a. In hoeverre bent u bekend met het concept van circulaire economie?

  b. Welke stappen zou u graag zien om circulariteit te bevorderen in uw omgeving?

  c. Welke bijdrage zou u kunnen leveren met uw bedrijf?

  d. Wat heeft u hierbij nodig en welke faciliteiten zijn volgens u hiervoor nodig?

  4. Overlast grond- en hemelwater

  a. Ervaart u problemen met betrekking tot overlast door grond- en hemelwater in uw omgeving?

  b. Indien ja of soms; welke problemen betreft dit?

  c. Welke oplossingen zouden naar uw mening effectief zijn om deze overlast te verminderen?

  5. Landelijke ontwikkelingen stikstofbeleid

  a. Bent u op de hoogte van de recente landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de landelijke regelgeving ten aanzien van stikstofbeleid?

  b. Hoe denkt u dat deze ontwikkelingen de bedrijfsvoering van uw onderneming beïnvloeden?

  c. Ziet u kansen voor regionale ontwikkelingen als gevolg van aangepast stikstofbeleid?

  d. Indien ja; welke kansen?