Parkmanagement reageert op gemeentelijke warmtevisie voor bedrijventerreinen

Algemeen


Het bestuur van het PMK heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van de gemeentelijke warmtevisie. Deze zienswijze is nodig om inhoudelijk mee te kunnen spreken over deze voor ondernemers op ’t Heen en Klei Oost zo belangrijke beleidsontwikkeling, die mede zal kunnen leiden tot het afsluiten van het bedrijventerrein van het aardgas en het daarbij inrichten van nieuwe warmtebronnen.

Het parkmanagement wil namens de ondernemers invloed uitoefenen op de gemeentelijke beleidsontwikkelingen ten aanzien van de warmtevisie en daarmee het duurzaamheidsbeleid. De warmtevisie is de kapstok voor de gemeente om de komende jaren het beleid te ontwikkelen en door te voeren. Het indienen van de zienswijze geeft het PMK op een later tijdstip de ruimte mee te denken en voorstellen te doen aan het college. Ook kan zo de communicatie naar ondernemers gestroomlijnd worden en kunnen we vormen van voorlichtingsbijeenkomsten voorbereiden en mede organiseren. Het PMK is van mening dat de betrokkenheid van de ondernemers bij deze ingrijpende ontwikkelingen, noodzakelijk is. De zienswijze (verkort) van het PMK luidde:

Zienswijze

Geacht College van Burgemeester en wethouders,

Het Parkmanagement Katwijk heeft kennisgenomen van uw warmtevisie en dient derhalve middels dit schrijven een zienswijze in. We dienen deze zienswijze – pro forma – in met een gedeelte van onze argumentatie zodat we op een later tijdstip kunnen reageren en al onze punten kunnen aanreiken in een nader beargumenteerde ‘notitie”.

 Zienswijze

Het Parkmanagement Katwijk heeft kennisgenomen van uw warmtevisie en ervaart onduidelijkheid over de verkenning van de bedrijventerreinen in Katwijk, te weten Klei Oost en ’t Heen en met name de concrete betekenis van uw visie voor de ondernemers die gevestigd zijn op deze terreinen. Daarnaast geeft u in uw visie aan dat de uitvoering niet bij de gemeente ligt, maar bij marktpartijen. In het voortraject is het Parkmanagement Katwijk gevraagd om mee te denken over de aanpak, de vorm(en) van communicatie en met name het betrekken van ondernemers in het gehele traject. Daarbij was een gedeeld uitgangspunt dat ondernemers met goede voorbeelden of specifieke deskundigheid benaderd zouden worden, betrokken bij het opstellen van de uitvoering en in de communicatie fungeren als vormen van ‘good-practice’.

Daarnaast gaven we in het overleg met uw ambtenaren en tevens in het gesprek met uw wethouder (namens het College van Burgemeester en wethouders) met wie we frequent overleg hebben, aan dat de veranderingen van energievorm voor bedrijven ingrijpend (kunnen) zijn en een lange termijn van voorbereiding vergen. Daarom vroegen we een duidelijk, concreet en vooraf gedeelde werkwijze en een daaraan gekoppeld tijdschema.

Tenslotte missen we in uw visie de mogelijkheden van waterstof als warmtebron. We hebben daar voorbeelden van genoemd en aangegeven dat het technisch mogelijk is en algemeen beschouwd wordt als mogelijke warmtebron. Met name dit aspect zien we graag verder uitgewerkt in de warmtevisie.

Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk ziet een aantal verwachtingen niet verwoord in deze visie en de uitwerking daarvan. Dat is de reden om bezwaar aan te tekenen en middels deze zienswijze kenbaar te maken niet akkoord te zijn met deze warmtevisie.