Werkwijze Parkmanagement Katwijk vastgelegd

Algemeen


Het bestuur PMK wil de belangenbehartiging en daarmee de inhoudelijke discussie met andere partijen zoals het gemeentebestuur resultaatgericht en met een maximum rendement voor de gevestigde ondernemers, voeren. Deze belangenbehartiging betreffen de collectieve belangen van de op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers waarbij de prioritering ligt bij (toekomstige) huisvesting, de directe omgevingskwaliteit en relevante zaken die een individuele ondernemer niet kan oppakken. Daarnaast gaat het om een serviceverlening aan ondernemers met een meer individuele vraag, mits deze niet strijdig is met het begrip behartigen algemeen belang.

In de vergadering van 7 april jl. heeft het bestuur van het PMK een document (het document met organogram is te vinden op de site) vastgesteld, dat de werkwijze beschrijft. Het PMK zal om de belangen in de overlegvormen te behartigen desgewenst zorgen voor het beargumenteerd aanreiken van een discussiestuk/notitie/rapportage. Het is de taak van de parkmanager, eventueel afgestemd met de betreffende portefeuillehouder uit het bestuur, deze procesgang te coördineren en te zorgen voor het opleveren van een product dat ingezet kan worden in de discussies of bij het beïnvloeden van de beeld- of meningsvorming. Dit past bij het rendementsgericht werken van het PMK.

Uitvoering

 

Het PMK verzorgt de communicatie proactief naar de leden middels een digitale nieuwsbrief, gerichte communicatie aan individuele leden en d.m.v. de site.

Het secretariaat fungeert als kenniscentrum op de terreinen die nodig zijn bij de belangenbehartiging van de leden; zowel voor de korte en de lange termijn. Dat betekent tevens het registreren, filteren en analyseren van informatie die toegankelijk opgeslagen wordt (en eventueel beschikbaar is voor individuele leden).

De parkmanager bundelt vragen vanuit de lid-bedrijven richting het bestuur of legt deze desgewenst direct voor aan ambtenaren. De parkmanager informeert de leden (het vragende lid-bedrijf) over deze gang van zaken en de uitkomst.

parkmanagement-katwijk-contact-manager.jpg

Aandachtsgebieden PMK

 • Beveiliging bedrijventerreinen;
 • Notitie parkeerbeleid bedrijventerreinen,
 • Invoeren duurzaamheid passend bij mogelijkheden ondernemingen ’t Heen en Klei Oost en generen betrokkenheid (Klimaatadaptie en energiebesparingen en -transitie);
 • Vestigingsbeleid bedrijventerrein;
 • Onderwijs- arbeidsmarkt inclusief scholing en bijscholingsvormen.
 • Inzamelen gescheiden afval en de daaraan gekoppelde afvoer, of het mogelijk maken van afgifte door MKB bij milieustraat;
 • Omgevingsvergunning, Geluidredactieplan;
 • Tegengaan zwerfafval;
 • Inzet camerabeveiliging bij strategie beveiliging bedrijventerreinen;
 • Collectieve vormen van Energie-inkoop;
 • Revitaliseren zuidoosthoek ’t Heen;
 • Vestigen Retailhandel, inclusief de positionering in de regio;

 Bestuur

Het bestuur PMK bestaat uit 4 leden. Ieder bestuurslid is portefeuillehouder met een speciaal aandachtsgebied. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk. De parkmanager staat onder aansturing van het bestuur en vertegenwoordigt hen in de dagelijkse gang van zaken. Hij onderhoudt de contacten met de lid-bedrijven en coördineert de uitvoerende zaken.