Werkgroep Onderwijs Arbeidsmarkt

Algemeen

In de werkgroep onderwijs arbeidsmarkt stemmen verschillende disciplines – zoals het Parkmanagement Katwijk (PMK), de gemeente en de onderwijsinstellingen voor beroepsgericht onderwijs – mogelijkheden en bepaalde behoeften af, gericht op de lokale arbeidsmarkt. Namens het onderwijs zitten vertegenwoordigers van Vakcollege Rijnmond en MBO Rijnland aan tafel. Een korte terugblik op een aantal activiteiten het afgelopen jaar, die deze werkgroep initieerde.

Tussen het beroepsgericht onderwijs en het bedrijfsleven vinden veelvuldig contacten plaats. Een aantal afspraken betreft de diverse stagevormen. Ook voor de tweede helft van maart 2023 staat een grote stage-activiteit – ondersteund door workshops – gepland waar tientallen bedrijven aan meedoen. Bijzonder is dat ook grote bedrijven uit Rijnsburg (zoals Heemskerk Groenten) inmiddels aanhaakten bij de oriëntatiestage en betrokken is bij het bedrijfsbezoek voor les-gevende medewerkers.

Vanuit de gemaakte afspraken in de werkgroep heeft het PMK bemiddeld bij de activiteiten van de stage-makelaar vanuit Economie071, die daardoor op de Katwijkse bedrijventerreinen voor mbo-leerlingen (van voornamelijk het MBO Leiden) meerdere contacten legde.

Daarnaast is een kleine twintig bedrijven uit ’t Heen en Klei Oost geselecteerd en sinds dit najaar betrokken bij het ‘opdrachtgever zijn’ aan groepjes leerlingen (in tweetallen) in het kader van de Nieuwe Leerweg. Een opleidingsroute in het vmbo (een meer technische invulling van de Mavo) gericht op (een verkorte) doorstroom naar MBO-4 en daarmee het HBO.

Ook is in samenwerking met de afdeling Economie van de gemeente Katwijk inhoud gegeven aan nieuwe stage- en leervormen, waarbij jongeren in een georganiseerde omgeving praktische ervaringen onder begeleiding opdoen en zo leren om te gaan met klanten en de behoeften van het bedrijfsleven en de detaillisten.

Samenwerken

Tenslotte zijn er meerdere afspraken en samenwerkingsvormen Vmbo (lees Vakcollege Rijnmond) en MBO-instellingen gemaakt, waardoor er nu beroepskwalificaties in Schilderen en Bouw in Katwijk aangeboden zijn en afgerond kunnen worden door leerlingen in Katwijk. Voor andere branches worden deze momenteel uitgewerkt: Een grote wens van het lokale bedrijfsleven. Tenslotte werken de onderwijsinstellingen (vmbo – mbo) aan doorlopende leerlijnen.

De samenwerking onderwijs – bedrijfsleven is binnen de beroepsgerichte kolom goed. Op praktisch niveau wordt prima gewerkt aan verschillende (concrete) vormen.  Wat geleerd moet worden, is het gaan vieren en communiceren van de successen. De gemeente gaf eerder aan dat mede op te willen pakken.

Inspanning

Een nieuw initiatief gaat er om tijdelijk gevestigden (vluchtelingen, statushouders) een werkervaring te laten doen of in te laten stromen bij bedrijven die op zoek zijn naar vakkrachten. Dat betreft eveneens het faciliteren van groepen werkzoekenden of werknemers die willen switchen van baan, middels het plaatselijke verzorgen van vormen van na- of bijscholing. Scholingsvormen die men dan nodig heeft om meer technisch gericht werk te gaan doen. Zeker actueel nu de vraag naar beroepsgekwalificeerden zo snel stijgt en er creatieve extra scholingsvormen op vakvaardigheden gewenst zijn.

Tenslotte wordt met de gemeente onderzocht hoe werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt in kunnen stromen/werkervaring op kunnen doen bij bedrijven en dan vooral onder welke condities en mogelijke subsidievormen dit mogelijk is.

Oriëntatiestage

Op 29 maart aanstaande organiseert het Parkmanagement Katwijk (PMK) samen met Vakcollege Rijnmond wederom de oriëntatie-stage. Gedurende één of twee dagdelen bezoeken leerlingen vanuit het tweede leerjaar, die voor de keuze staan in welke richting ze zich gaan ‘specialiseren’, een bedrijf en voeren opdrachten uit. Het is een vooral een leuke en uitdagende ervaring voor deze 14-/15-jarigen om zelfstandig naar het bedrijf te gaan en (kleine) opdrachten uit te voeren. Van het gehele proces maken ze een verslag, dat op school besproken wordt. Vooraf aan de oriëntatie zijn er workshops op school over vormen van werkzaamheden en de betekenis van het bedrijfsleven op onze bedrijventerreinen. Groepjes van maximaal 4 leerlingen maken tijdens de oriëntatie-stage kennis met een bedrijf, doen relevante opdrachten en maken daardoor kennis met uw bedrijf.  Ook interesse: meldt u zich aan bij het secretariaat PMK (info@parkmanagementkatwijk.nl).