Werken aan scenario’s aanpak verduurzamen bedrijven(terreinen)

Algemeen


Het bestuur PMK besloot in de bestuursvergadering van juni jl. te werken aan een planmatige opzet voor het verduurzamen van bedrijventerreinen, en zo mogelijk ook bedrijven, die gevestigd zijn in het ’t Heen en Klei Oost. Desgewenst kunnen bedrijven uit de overige gebieden van Katwijk, mits zij aanhaken bij onze plannen, deelnemen. Op deze manier werkt het PMK aan het opbouwen van een leidende coalitie/vraagbaak op het gebied van duurzaamheid en circulair ondernemen.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan alle ondernemers aan en het moment van wettelijke invoering van maatregelen en bepalingen, komt snel dichterbij. Het bestuur van het PMK wil – samen met ondernemers, de gemeente Katwijk en eveneens in samenwerking met partners in regioverband – de verzamelbegrippen die vallen onder duurzaamheid, hittestress en wateroverlast verkennen en werken aan scenario’s waar de hier gevestigde ondernemers concreet iets mee kunnen. Daarnaast wil het PMK collectieve initiatieven nemen, indien andere partijen daar geen partner in (kunnen) zijn.

Om de komende jaren een loketfunctie in te vullen voor vragen van ondernemers over het thema duurzaamheid, koos het bestuur PMK voor de inrichting van een projectgroep Duurzaamheid. De projectgroep verkent, analyseert en geeft zo mogelijk antwoorden en adviezen op vragen die voortkomen uit de ontleding van het containerbegrip duurzaamheid, zoals:

 • Energietransmissie;
 • Klimaatadaptatie;
 • Circulariteit;
 • Overlast grond- en hemelwater;
 • Landelijke ontwikkelingen stikstofbeleid;
 • De impact op zowel de uitvoering als regionale ontwikkelingen.

Het PMK wil het wiel niet opnieuw uitvinden of als ‘standalone’ dit traject aangaan. Daarom willen we binnen deze materie samenwerken met de ons omliggende (economische) partners, waaronder Economie071.

Aanpak

De aanpak van het projectplan Duurzaamheid bestaat uit meerdere sporen, zoals de coördinatie van de opzichzelfstaande onderdelen van het duurzaamheidprogramma en bijhorende acties voor bedrijven/ bedrijventerreinen. Tevens wil het PMK een frontoffice zijn voor duurzaamheidsadvies voor bedrijven, waarbij geldt:

 • Aanspreekpunt voor bedrijven bij vragen over de verschillende door PMK benoemde duurzaamheidsprojecten;
 • Aanspreekpunt voor initiatieven en/of aanvragen subsidieprogramma’s;
 • Begeleiden van ondernemers met een stappenplan in het duurzaamheidstraject, inclusief ondersteuning bij implementatie;
 • Verbinden desgewenst aan netwerken /programma’s/ experts/ accountants/ energieadviseurs;
 • Communiceren over succesverhalen en vormen van goodpractice van ondernemers op het gebied van Duurzaamheid/MVO /Circulariteit.

De werkwijze gaat uit van een aanpak naar concrete situaties, waar ondernemers op korte termijn mee te maken krijgen, of reeds mee te maken hebben. Dit betekent dat het PMK een inventarisatie van probleemstellingen over de verschillende onderdelen betreffende het duurzaamheidsproject start in overleg met de ondernemers/leden/overige participanten.

De doelstelling van ons project is om helderheid te verschaffen bij de ondernemers en een strategie te verwoorden en vast te leggen waarbij zowel de bedrijven, de medewerkers, als de natuur baat hebben. De projectaanpak gaat uit van samenwerking met betrouwbare participanten, de inzet van stagiaires en onderzoekers. Partners bij de aanpak zijn onder andere de gemeente Katwijk, externe deskundigen (universiteiten en Hogescholen) en ondernemers waaronder de vertegenwoordiger(s) van trekkingsgerechtigden in de gemeente Katwijk. Dit geldt ook voor vertegenwoordigers van Economie071, die actief zijn met de voorliggende problematiek en vormen van aanpak.

Gewerkt wordt met een stuurgroep, regiegroep en uitvoerende werkgroepen. Deze werkgroepen zullen deels bestaan uit stagiairs en eventueel ingehuurde externen/deskundigen. In eerste instantie worden de werkgroepen per onderwerp/item samengesteld.