Werken aan parkeerbeleid

Algemeen


De gemeente Katwijk heeft de kaders voor een nieuw parkeerbeleid uitgewerkt. Voor de invulling op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost praat het Parkmanagement Katwijk mee. Een uitgangspunt bij het gaan vinden van oplossingen is het tegengaan van overlast door vrachtwagens en opleggers uit omliggende gemeenten zoals Noordwijk. Zij parkeren mede in ’t Heen vanwege de goede collectieve beveiliging en het feit dat buurgemeenten hoge parkeerkosten rekenen.

Het PMK rondt met de gemeente momenteel de voorstellen voor een nieuw parkeerbeleid af, zodat het College van Burgemeester en Wethouders in principe voor de zomer een voorkeur kan uitspreken. Het PMK sprak af dat deze voorstellen, en het mogelijke effect daarvan, eerst toegelicht worden op een voorlichtingsbijeenkomst van alle ondernemers die gevestigd zijn in ‘t Heen. Pas daarna neemt het college een definitief besluit.

De gemeente Noordwijk werkt met een vergunningenstelsel voor het parkeren van vrachtauto’s (van Noordwijkse ondernemers) variërend van tweehonderd tot vierhonderd euro per vrachtwagen (afhankelijk van de grootte van het voertuig) op jaarbasis. Voor een bedrijf met vier vrachtwagens en eventueel opleggers komt dat snel neer op 1500 euro per jaar. Voor sommigen is dit de reden om vrachtwagens te parkeren op ons bedrijventerrein. De goede collectieve beveiliging speelt daarbij ook een rol.

Telling

Om inzicht te krijgen vond er een telling plaats van het aantal vrachtwagens in de openbare ruimte in ’t Heen, waaruit het grote aantal gebruikers bleek. Daarbij komt dat ‘grote voertuigen’ nu ook nog parkeren in straten/wegen die daartoe niet geëigend zijn. Ook dit is een gesprekspunt voor het PMK.

Momenteel zijn er twee modellen voor regulering verkend. Gedacht wordt door het PMK aan een aanwijzingsbesluit dat inhoudt, dat parkeren met vrachtwagens en opleggers in ’t Heen niet toegestaan is. De in ’t Heen gevestigde ondernemers echter, komen dan voor een ontheffing in aanmerking. Zodra er een concreet voorstel ligt en een voorlichtingsbijeenkomst gaat plaatsvinden, volgt communicatie hierover op de site en nieuwsbrief van het PMK.

Tenslotte kaartte het PMK ook andere parkeerproblemen aan, zoals soms de disbalans tussen het gevestigd zijn met een klein kantoor en het veroorzaken van een grote parkeerdruk, of de ‘straathandel’ van auto’s zonder dat er formeel een bedrijf gevestigd is. Ook is het PMK van mening dat de inrichting van parkeerstroken zo moet zijn dat inritten geen hinder opleveren voor het verkeer dat een bedrijf bezoekt. Tenslotte moet in sommige delen de parkeerdruk meer gereguleerd worden.