Werken aan het creëren van extra ruimte voor bedrijfshuisvesting

Algemeen


In het reguliere overleg met de gemeente sprak het bestuur PMK over de voortgang van het parkeerbeleid, de gewenste vervolgstappen reconstructiewegen en de mogelijkheid de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verhogen om zo ruimte te winnen voor (nieuwe) bedrijfsactiviteiten. Ook in het overleg in het kader van de Challenge, het in onze regio creëren van extra ruimte voor bedrijfshuisvesting, kwam de relatie regelgeving en het creëren van kansen voor ondernemers aan de orde.

Het Parkmanagement is van mening dat regelgeving reëel moet zijn en niet de kansen voor een succesvol ondernemerschap in de weg moet zitten. De huidige verplichting bijvoorbeeld om met vrachtwagens te kunnen keren op eigen terrein, is ongepast en beperkt ondernemers om een voldoende percentage van de bedrijfskavel te bebouwen.

De beschikbare grond in onze regio is schaars. Willen we de economische voortgang veiligstellen, moeten we in gesprek gaan met lokale overheden en gezamenlijk zoeken naar oplossingen om grond beschikbaar te krijgen voor gewenste nieuwe activiteiten of een gewenste uitbreiding van bestaande ondernemingen.

Om die reden voert het PMK overleg om te komen tot een verkenning hoe delen van het bedrijventerrein kwalitatief te verbeteren zijn, zodat extra (bedrijfs-)ruimte ontstaat. Onderzocht wordt of gedeelten van het terrein ge-updatet kunnen worden – met het realiseren van extra ruimte – of dat door middel van het ‘inbreien’ mogelijkheden ontstaan meer de hoogte in te gaan. Daardoor ontstaan hoger gebouwde panden met meerdere bedrijfstypen of activiteiten daarin gehuisvest.

Gedateerd

Het bedrijventerrein ’t Heen ontstond vanaf de zeventiger jaren in de vorige eeuw. In eerste instantie was het terrein bedoeld als locatie voor een alternatieve werkgelegenheid voor de verdwijnende visserij. Gedacht daarbij werd aan Katwijkers die met de fiets naar het bedrijventerrein kwamen. Dat blijkt uit de opzet en inrichting van het ’t Heen.

Bepaalde delen van ’t Heen lijken inmiddels gedateerd qua inrichting, infrastructuur en toegestane vestigingsvormen. Om die reden wordt er aan planvorming gewerkt – de zogenaamde Challenge – van wat gewenst is en wat eventueel extra mogelijk is in ’t Heen.  Deze aanpak komt mede voort uit het goedkeuren door de gemeenteraad van de strategie ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071 gemeenten’. Deze strategie geeft aan hoe de ‘Leidse gemeenten’ samen met het bedrijfsleven een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

De opzet van een Challenge nu voor ’t Heen is gericht op het ontwikkelen van plannen voor verdichting, meervoudig ruimtegebruik en een mogelijk update van delen op het bedrijventerrein. Ook de regelgeving wordt tegen het licht gehouden. Deze verkenning, waarbij het PMK betrokken is, vindt momenteel plaats. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.