Werk maken van belangenbehartiging Katwijkse ondernemers

Algemeen


De eerste bestuursvergadering van 2023 van het Parkmanagement Katwijk (PMK) stond in het teken van veel lopende zaken en vooral ontwikkelingen die de toekomst van de bedrijventerreinen aangaan. Dat laatste varieert van de start van de aanleg met glasvezel, tot inzet camerabewaking, voortgang revitaliseren stratenplan ’t Heen, de kwaliteitsverbetering van de terreinen en dan met name de aanpak zuidoosthoek ’t Heen. Tevens kwam een aantal lopende zaken aan de orde, zoals collectieve beveiliging en de voortgang in de regionale werkgroep bedrijventerreinenstrategie. Volop aandacht kreeg het containerbegrip Duurzaamheid, waarin het PMK een voor  ondernemers meer faciliterende rol wil gaan vervullen.

Het bestuur PMK wil de aanpak van het economisch beleid door de gemeente niet alleen goed volgen, maar er inhoudelijk bij betrokken zijn. Vandaar dat het onderwerp terugkomt in het regelmatige overleg met de wethouder, maar ook een extra agendapunt voor het bestuur PMK vormt. Het vertaalt zich verder in de betrokkenheid tot ontwikkelingen in Economie071 en de Stuurgroep Bedrijventerreinenstrategie. Dit laatste omdat de druk op de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in onze regio hoog is. Het bestuur is van mening op al deze terreinen niet alleen gehoord te willen worden, maar een daadwerkelijke kwalitatieve en meetbare input te leveren. Dit namens de gevestigde ondernemers.

Het gaat niet slechts om aanschuiven in overlegvormen, maar om het merkbaar resultaat boeken voor de ondernemers en dat binnen de visie en ambities zoals het PMK dat namens de ondernemers verwoordt. Vandaar dat in het volgende bestuursoverleg van het PMK de uitgangspunten en de ontwikkelingen van het lokale economische beleid een onderwerp van discussie is. In dat kader gaat deze maand een aantal bestuursleden ook een inhoudelijke discussie aan met de gebieds-regisseur ontwikkeling bedrijventerreinen.

Om een grotere faciliterende rol te kunnen spelen verkent het PMK de inzet van HBO- of Universiteitsstudenten in vormen van stages of afstudeeropdrachten. Vooral het thema duurzaamheid in relatie tot ondernemers en ondernemen op onze terreinen wordt een onderzoeksvraag. Binnenkort wordt daartoe het overleg afgerond met een ‘professional’ die deze stagevormen mede kan ondersteunen. Ook de gewenste huisvesting voor de stagiairs krijgt binnenkort een passende oplossing.

Beleid

Het bestuur besloot niet aanwezig zijn bij de openbare evaluatie gemeentelijk parkeerbeleid. In de nota zijn namelijk de punten die het PMK inbracht allen opgenomen. Medio februari is er een vervolgafspraak met betreffende ambtenaar  over de opzet van de uitvoering van het parkeerbeleid. De parkeerproblematiek van de laatste maanden op met name ‘t Heen en dan vooral in de nabijheid van de Lageweg en Ambachtsweg, blijkt aanmerkelijk minder groot geworden te zijn na een aantal gesprekken met de veroorzaker en een elders in het land gevestigde leverancier van de auto’s die in groten getale gestald stonden in afwachting van een serviceaanpak. Het resultaat is een mooi voorbeeld van een goede en succesvolle aanpak/actie vanuit het bestuur PMK.

De aanleg van het systeem om camera-beveiliging toe te passen is gekoppeld aan het afronden van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Het bestuur besloot dat het systeem voor de inzet camera’s inmiddels geplaatst kan worden en operationeel gemaakt wordt zodra het glasvezelnetwerk dat mogelijk maakt. Verwacht wordt dat dit uiterlijk medio mei is. Dat betekent dat de leverancier de coördinaatpunten voor het plaatsen van de masten binnenkort bepaalt en deze masten met toebehoren geplaatst gaan worden. Parallel daaraan gaat de formele aanvraag lopen bij de gemeentelijke dienst vergunningen.

Wethouder

Het overleg met wethouder Knape en een aantal ambtenaren van maandag 16 januari kwam verder uitgebreid ter voorbereiding en afstemming aan de orde. Ten aanzien van de agendapunten ‘vestiging Kringloopwinkel’ aan de Taanderstraat komt met name de vraag over het door het college opgestelde verkeersrapport aan de orde: waarom is dit rapport van de gemeente dat volgens het PMK aan alle kanten rammelt bij de rechtbank ingediend? Het PMK maakte meerdere inhoudelijke opmerkingen over dit rapport. Een aantal in de nabijheid van de Taanderstraat gevestigde bedrijven deelt deze mening. Route naar rechtbank blijft daarom irritant, vindt het bestuur, en niet passen bij de intentie van goed overleg.

Verdere overlegpunten zijn het beleid onderhoud en aanleg groen, uitvoering parkeerbeleid, de ontwikkelingen Tender Ambachtsweg 2 en de voortgang in de noordwesthoek ’t Heen.

foto: voorzitter Henk Oostingh en wethouder Jacco Knape (r)