‘We zijn oplossingsgericht en pro-actief bezig’

Algemeen


Overleg PMK en wethouder

Het overleg met wethouder Jacco Knape en een deel van zijn ambtelijke staf op 22 mei jongstleden bevestigde de goede relatie tussen de wethouder en het bestuur PMK, en daarmee de wens om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te optimaliseren. Tevens deelt de wethouder het initiatief van het parkmanagement om de begrippen Duurzaamheid en Energietransitie meer toegankelijk te maken voor ondernemers Katwijk breed. Tenslotte buigen beide partijen zich over de recente ontwikkeling van bedrijventerreinen, inclusief de groei met circa 10 hectare bedrijventerrein.

Het regelmatig overleg hebben en de mogelijkheid voor het bestuur van het parkmanagement vragen direct voor te leggen aan de gemeentelijke organisatie via de nieuwe contactpersoon van de gemeente Katwijk, Rens Kralt, onderstreept de functionaliteit van het overleg. “We zijn oplossingsgericht en proactief bezig”, benadrukt Dick van der Plas van het parkmanagement. “Daarbij biedt het overleg de gemeente de mogelijkheid ontwikkelingen te verkennen en informatief standpunten te delen, zonder de formele verantwoordelijkheden te vermengen”, bevestigt ook wethouder Knape.

De nieuwe accountmanager Rens Kralt gaf aan het begin van de bijeenkomst kort aan wat zijn taken inhouden en hoe hij de relatie tussen het bestuur van het parkmanagement en de gemeente Katwijk faciliteert.

Wat langer stond het overleg stil bij het initiatief van het parkmanagement om een projectgroep Duurzaamheid op te zetten. Deze projectgroep moet de begrippen duurzaamheid, energietransitie en tegengaan hittestress en wateroverlast, concretiseren en eventueel bruikbare scenario’s ontwikkelen voor de ondernemers die gevestigd zijn in Katwijk. Dat overschrijdt de terreinen ’t Heen en Klei Oost, maar de ontwikkelde kennis moet eventueel beschikbaar komen voor alle ondernemers, inclusief de detaillisten in de winkelcentra, die er gebruik van willen maken.

Het parkmanagement zoekt hierin ook de connectie met de gemeente. Daartoe volgt binnenkort een extra overleg tussen het bestuur parkmanagement met wethouder Knape en zijn collega en portefeuillehouder Spek. Eveneens werkt het PMK aan samenwerking met instanties binnen Economie071 en de provinciale ontwikkeling op het gebied van circulariteit.

Planvorming revitalisering wegen

Wethouder Knape gaf aan dat er voor de zomer nog een extra gesprek met projectleider en wethouder wordt gepland over de voortgang van de revitalisering wegen op bedrijventerrein ’t Heen. Na de aanpak van de Heerenweg, Lageweg en Ambachtsweg volgen ook andere wegen in het bedrijventerrein. Zodra de planvorming concreter is informeert de wethouder het PMK. Daarna worden de ondernemers werkzaam in ’t Heen betrokken bij de planvorming en het traject van uitvoeting. Dat kan zijn informatief via de digitale nieuwsbrief van het PMK of door een gezamenlijk door gemeente en het parkmanagement georganiseerde informatieavond. “Het goede nieuws is dat we als gemeente het budget voor deze aanpak gereserveerd hebben. De planvorming echter is nog niet geheel afgerond. Vandaar dat na de zomer we de voortgang melden.”

Een ander belangrijk gesprekspunt was de eventuele verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen, zoals Klei Oost Zuidoost en het gebied Noordwijkerwegzone. Afgesproken is dat PMK wordt geïnformeerd in geval van nieuwe ontwikkelingen. Ook reageert het PMK uiterlijk medio juni op de planvorming voor het gebied rond de Noordwijkerweg.

Onduidelijkheid heeft het PMK over de ontwikkeling in de noordwesthoek van ’t Heen. Bekend is dat een ondernemer ter plekke een vestiging ontwikkelt, inclusief een wasstraat. De vragen die het PMK eerder stelde, betrof de verkeerstechnische ontsluiting. Nu al zijn er gevaarlijke verkeerssituaties en vindt er ophoping van verkeer (filevorming) gedurende bepaalde tijden plaats. Door nog een extra ontsluiting te koppelen aan de bestaande verkeersvorming (af- en oprit van N206) nabij de rotonde ontsluiting ’t Heen en Klei Oost, vindt het PMK ongewenst. De wethouder verwijst naar het verkeerstechnisch advies dat gekoppeld was bij de verstrekking van de vergunning aan de ondernemer die daar bouwt en beloofde PMK te informeren over het verkeerskundige deel van de vergunning, voor dat deel dat openbare info is. Tevens volgt een update van de voortgang van het parkeerbeleid, inclusief die op het parkeerterrein voor Vink Vitea. Tenslotte informeerden beide partijen elkaar over de revitalisering zuidoosthoek ’t Heen. De verdere voortgang in dit proces staat na de zomer gepland.

Tender

Ook de Tender voor het voormalige terrein van DVS kwam ter sprake. De wethouder gaf aan dat de bezwaarprocedure nog loopt en dat daarna openbaarmaking plaatsvindt. Samen met het PMK wordt de mogelijkheid voor openbare laadpalen verkend, zij het dat de gemeente deze niet plaats. De wethouder adviseerde het PMK hierover contact te zoeken met de onderneming die laadpalen binnen de gemeente Katwijk plaatst.