‘We pleiten voor een goed vestigingsklimaat en een passend imago van Katwijk’

Algemeen

Het gemeentebestuur zoekt momenteel naar een goede opvolger voor de structuur van Katwijk marketing. Daartoe werd door de gemeente een commissie in het leven geroepen, waar ook het Parkmanagement deel vanuit maakte. Voorgesteld wordt om een developmentorganisatie in het leven te roepen. Zo’n organisatie is een instrument om bestaande initiatieven en andere kansen uit de publieke en private sector te bundelen tot één samenhangend geheel. De focus is breder: niet alleen op toerisme en recreatie, maar ook op economie, innovatie, duurzaamheid.

Een toekomstige rol als Development Organisatie Katwijk (DOK) kwam in de gesprekken als kansrijke optie naar voren, waarbij de rol van de nieuwe organisatie zich niet alleen toespitst op het terrein van toerisme en recreatie, maar juist op de brede Katwijkse Economie. De DOK moet dan functioneren als een katalysator tussen private en publieke partijen. Taak is om kansrijke projecten in kaart te brengen, daarvoor een businessmodel op te stellen en de feitelijke uitvoering te ondersteunen. Derhalve: op zoek naar nieuwe investeringen binnen de gemeente Katwijk. Voor een dergelijke rol bestaat bij alle partijen draagvlak. Uit het toekomstig onderzoek zal blijken wat de exacte rol zal worden en of daaraan nog – gedeeltelijk- een label van marketing kan worden gehangen.

 

Inspraakronde 31 oktober

Namens het Parkmanagement was voorzitter Henk Oosting gevraagd een toelichting te geven aan de raadsleden en een aantal burgerleden, zodat zij tot meningsvormen kunnen komen. Dit sprak Henk Oostingh in:

Het Parkmanagement Katwijk vertegenwoordigt circa 450 bedrijven, die gevestigd zijn op het bedrijventerrein ’t Heen en Klei Oost. Als voorzitter van het Parkmanagement en bestuurslid van het Ondernemersfonds ondersteun ik namens deze groep ondernemers het initiatief voor een development-organisatie als instrument om bestaande initiatieven en andere kansen uit de publieke en private sector te bundelen en, na het maken van keuzes en het formuleren van doelstellingen, verder tot uitvoering te brengen.

We zijn blij met de verbreding van het initiatief met ook de economische sector en bedrijfsbelangen, waarbij we pleiten voor een goed vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en juist een passend imago voor onze gemeente en de in deze gemeente gevestigde ondernemers.

Uiteraard zullen we de verdere ontwikkelingen en geformuleerde doelstellingen kritisch bekijken, maar ook financieel steunen indien het voldoet aan het sterker maken van dat imago en het vestigingsklimaat.

Omdat het initiatief uitgaat van een brede betrokkenheid van ‘stakeholders’, van sportclubs tot het bedrijfsleven, en we daar ook de meerwaarde inzien, denken we dat de geformuleerde doelstellingen en initiatieven breed draagvlak kennen in de gemeente. Een reden om dan de gemeenschappelijk gedragen initiatieven en concrete voornemens te steunen; ook financieel.

We denken dat de development-organisatie, waarin een aantal basisvoorwaarden geregeld is, het instrument is om Katwijk juist te promoten, het onderscheidend vermogen te benadrukken en te maken tot een interessante gemeente om in te wonen, te werken en bedrijfsactiviteiten te ontplooien. En tenslotte daarmee tevens de toerist aan te trekken, die past bij het Katwijks profiel.