Voorkomen vandalisme tijdens jaarwisseling

Algemeen


Geachte ondernemer/aannemer, de jaarwisseling nadert. Wij, burgemeester en wethouders, willen u via deze weg vragen de komende periode voorzorgsmaatregelen te nemen in en om uw bedrijf en op bouwlocaties om zo de risico’s voor de openbare orde en de kans op vernielingen zo klein mogelijk te maken.

Als gemeente nemen wij de nodige stappen om overlast te voorkomen: containers en afvalbakken worden afgesloten of weggehaald, kerstbomen en andere materialen in de openbare ruimte worden ook zoveel mogelijk weggehaald en daarnaast controleren toezichthouders en BOA’s op risicovolle locaties.

Ook u kunt helpen de jaarwisseling zonder problemen te laten verlopen. Ik wil u hierbij verzoeken om:

  • Uw bedrijfsafval tijdig af te voeren, zodat dit niet als materiaal voor open vuur gebruikt kan worden;
  • Alle losliggende materialen te verwijderen of zodanig af te schermen, zodat dit niet voor vandalen beschikbaar is;
  • Losse toiletunits, bouwketen en andere materialen af te schermen;
  • De locaties waar u en/of eventuele onderaannemers voorafgaand aan de feestdagen

werkzaamheden verrichten, ontoegankelijk te maken voor derden;
– Vooruwbedrijfnategaan,wanneeruwbedrijfbijeenparticulierenalarmcentraleaangesloten

is,ofdesleutelhoudersgedurendedejaarwisselingdaadwerkelijkbereikbaarofbeschikbaar zijn. Hiermee kan bij een incident snel contact worden gezocht en wordt voorkomen dat nodeloostijd verloren gaat;

– Meldingen van schade en overlast te melden in de FIX! app.

In samenwerking met u wil ik de schade in de decembermaand zoveel mogelijk inperken. Alvast dank hiervoor. Ik wens u fijne feestdagen en een veilige en prettige jaarwisseling.

Met vriendelijke groet, De burgemeester van Katwijk, Ir. C. L. Visser.