Visie Bedrijventerreinenstrategie in september ter discussie in gemeenteraad

Algemeen


In de regio is een nieuwe strategische visie bedrijventerreinen ontwikkeld. Voor de bedrijventerreinen in Katwijk dacht het Parkmanagement in een aantal sessies mee. Inmiddels is de visie verwoord en ligt het in september voor aan de gemeenteraden in de zeven participerende gemeenten, waaronder Katwijk en Leiden. Opvallend – en deels het bestaansrecht van de discussies – aan de visie is de schaarste aan beschikbare grond voor bedrijventerreinen, c.q. vestigingsplek voor ondernemingen.

 In 2013 heeft de regio een visie werklocaties vastgesteld, die met deze bedrijventerreinenstrategie wordt vervangen. In de huidige visie werklocaties zijn (vier) verschillende profielen voor de bedrijventerreinen onderscheidden, die als streefbeeld dienen als houvast voor beleid en uitvoeringsprogramma’s. Ieder profiel omvat eigen locatiekenmerken en een algemene toedeling van mogelijke functies aan de bedrijventerreinen. In deze actualisering van de regionale bedrijventerreinenstrategie is besloten vast te houden aan deze profielen, om continuïteit en herkenbaarheid te waarborgen.

’t Heen

Beoogd profiel

Matig gedifferentieerd profiel;

Breed gedifferentieerd profiel in PDV-zone aan de zuidzijde van de Ambachtsweg (consolidatie huidige situatie);

Het grootste bedrijventerrein van Katwijk huisvest ondernemers vanuit diverse sectoren, waaronder met bedrijven die enige hinder veroorzaken en/of een vrachtverkeer aantrekkende functie hebben. We vinden het belangrijk dat deze bedrijven op ’t Heen de ruimte hebben en krijgen.

Doelstellingen op korte termijn (0-2 jaar)

Doorzetten revitalisering van het bedrijventerrein, conform ruimtelijke visie ’t Heen 2040;

Beter uitdragen huidige duurzaamheidsinspanningen (5.500 zonnepanelen nabij waterzuivering);

Stimuleren van een dynamisch, aantrekkelijk en duurzame locatie samen met gebruikers, eigenaren en andere stakeholders van de locatie.

Informatie
Totale omvang (in ha) 78,2
Beschikbaar aanbod (in ha)
Aantal arbeidsplaatsen (2017) 2.793

 

Kansen Uitdagingen
Goede ligging en bereikbaarheid;

Goede organisatie ondernemers (parkmanagement);

Herontwikkeling entree, revitalisatie in deelgebieden en herinrichting Ambachtsweg en Hereweg.

Inbreidings- en herontwikkelingsruimte, waaronder door intensivering (in de hoogte) en parkeeroplossingen op het dak en onder de grond.

• Mogelijkheden van het bedrijventerrein voor bedrijven met omgevingshinder worden nog niet volledig benut; er zijn verschillende functies gevestigd die niet noodzakelijkerwijs op ’t Heen gevestigd hoeven te zijn.

 

Klei-Oost, Klei-Oost Zuid en Klei-Oost Zuid II

Beoogd profiel

Matig gedifferentieerd profiel;

Klei-Oost Zuid is de enige plek van Katwijk met uitgeefbare grond biedt ruimte voor ondernemers uit diverse sectoren, waaronder met bedrijven die enige hinder veroorzaken en/of een vrachtverkeer aantrekkende functie hebben. We vinden het belangrijk dat deze bedrijven op Klei-Oost Zuid de ruimte hebben en krijgen.

Doelstellingen op korte termijn (0-2 jaar)

Opstellen van een nieuw, passend bestemmingsplan voor Klei-Oost Zuid II.

Stimuleren van een dynamisch, aantrekkelijk en duurzame locatie samen met gebruikers, eigenaren en andere stakeholders van de locatie.

Informatie
Totale omvang (in ha) 27,5
Beschikbaar aanbod (in ha) 9,5
Aantal arbeidsplaatsen (2017) 505

 

Kansen Uitdagingen
Ruimte voor nieuwvestiging en groei van bedrijven;

Plan voor nieuwe rotonde en onder meer een 2×2 weg voor ontsluiting bedrijven (richting N206) en een 1×1 weg voor ontsluiting richting naastgelegen recreatiegebied (N449);

Mogelijk op termijn mogelijkheden voor aansluiting op A44 (tijdig in overleg treden met provincie en Rijkswaterstaat);

Goede organisatie ondernemers (parkmanagement);

Gebruikers investeren reeds actief in verduurzaming middels SDE-subsidies.

• Niet alle gronden in gemeentelijk eigendom.