Verslag overleg met de wethouder

Nieuwsbrief September 2019 Algemeen


Het bestuur van het parkmanagement en wethouder Knape hebben frequent overleg. Op de bijeenkomst van 4 september kwam de voortgang van de reconstructie van de wegen in ’t Heen aan de orde en de afspraak samen te gaan werken aan een bedrijventerreinenstrategie in Katwijk. Verder tekende het parkmanagement bezwaar aan tegen de vestiging van Mac Donalds op het bedrijventerrein en het gaan huisvesten van personen op het bedrijventerrein die voor overlast zorgen in de woonkern. Ook de Kringloopwinkel, de milieustraat, het parkeerbeleid en de Retailvisie waren gespreksonderwerpen.

 

Eenmaal in de twee maanden is er een inhoudelijk overleg over de ontwikkelingen in ’t Heen en Klei Oost met wethouder Knape. Afhankelijk van de agenda nodigt de wethouder tevens een collega uit. Bij het overleg zijn ook specifiek deskundige ambtenaren aanwezig.

Afgesproken werd om gezamenlijk een bedrijventerreinenstrategie te formuleren. Uitgangspunten daarbij zijn de lokale behoefte, nieuwe ontwikkelingen, wensen en mogelijkheden, waarbij gekeken wordt naar het vestigingsbeleid, de verkeersbewegingen, de toekomstgerichtheid en veiligheid. Uitgangspunt: het economisch kloppend hart (bedrijventerreinen) koesteren.

Bij uitgiftegrond is aangegeven dat deze uit moet gaan van de lokale (transito)behoefte en kavels van enige grootte. Gedacht wordt daarbij aan innovatieve, toekomstgerichte bedrijven en bedrijfsactiviteiten. Bij de ontwikkeling van ‘Valkenburg’ geldt met name als uitgangspunt kennisintensieve bedrijfsvoering. De Uitgifte kavels op Klei Oost-Zuid fase 2, wordt een agendapunt voor de volgende bijeenkomst. Het Parkmanagement maakt een korte notitie met daarin hun standpunten en ideeën om de discussie in dat overleg te faciliteren

 

Idee

Ten aanzien van een vestiging van de Kringloopwinkel is er door het college nog geen besluit genomen, maar neemt het de diverse standpunten (o.a. van het Parkmanagement) en de gemeentelijke adviezen mee in het collegeoverleg. De wethouder ziet wat in het idee om de bereikbaarheid van de eventuele nieuwe vestiging van de Kringloopwinkel en de huidige Milieustraat over het bedrijventerrein te verkorten. Daarvoor zal een ambtelijke verkenning gestart worden.

Er is ruimte voor Retail en vestiging daarvan aan de zuidkant van de Ambachtsweg en de Zuidoostkant daarvan. Het ‘werkatelier’ gaat meer over positioneren bedrijventerreinen uit de regio. Het Parkmanagement steunt de initiatieven voor een betere positionering en regionale afstemming.