Verplicht keren en manoeuvreren van vrachtwagens op eigen terrein vervalt

Algemeen


Het keren van vrachtwagens op eigen terrein beperkt de ontwikkelmogelijkheden van bedrijfspercelen. De huidige eis dat deze keermanoeuvres volledig op eigen terrein moeten plaatsvinden, wordt onder voorwaarden losgelaten. Daartoe besloot het college van Burgemeester & Wethouders op verzoek van het parkmanagement (PMK). De invoering van dit besluit geldt vanaf de tweede helft van dit jaar. Bij eerder voorkomende gevallen kan het college al ontheffing geven.

De eis om te keren op eigen terrein is destijds ontstaan om de verkeersveiligheid op de openbare weg te vergroten, maar heeft direct gevolgen voor de ontwikkelmogelijkheden van met name bedrijfspercelen. Bij toetsing van bouwplannen voor bedrijfspercelen kijkt de gemeente nu of er voor vrachtwagens op eigen terrein een laad/losvoorziening is. En of daarbij de vrachtwagen vooruitrijdend het terrein op en af kan rijden. Dit om de verkeersveiligheid op de openbare weg te waarborgen.

Het keren en manoeuvreren van vrachtwagens op eigen terrein bleek behoorlijk meer vrije ruimte op het perceel te vergen. Gevolg is dat er op maaiveld minder oppervlakte bebouwd of ingezet kan worden als bedrijfsruimte. Voor de ontwikkelingen van ondernemingen bleek dit een te grote beperking of verdere ontwikkelingen te beperken.

Voorwaarden

Het keren en manoeuvreren van vrachtwagens op eigen is niet meer verplicht, als aan deze voorwaarden wordt voldaan:

–  het gaat om bedrijfspercelen op bedrijventerreinen;

–  het gaat om bedrijfspercelen die ontsloten zijn op erftoegangswegen;

– dat de keermanoeuvres op een veilige manier in de openbare ruimte moeten kunnen plaatsvinden: bij toetsing van bouwplannen beoordeelt de gemeente of en zo ja, hoe keermanoeuvres via de openbare weg veilig kunnen plaatsvinden.

Consequentie is dan enerzijds dat er meer ontwikkelmogelijkheden zijn op het bedrijfsperceel. Anderzijds dat dit mogelijk ten koste kan gaan van de verkeersveiligheid op de openbare weg, doordat men met de vrachtwagen achteruit gaat rijden van/naar de openbare weg. Optioneel kan dit wel onder begeleiding plaatsvinden, maar dit kan niet worden afgedwongen. Op een bedrijventerrein vinden bedrijfsmatige activiteiten plaats. Hier kun je verwachten dat er geladen/gelost wordt op de openbare weg, of dat vrachtwagens hier bijzondere manoeuvres verrichten. Voor de woonwijken geldt dit niet.

De eis dat laden/lossen en keermanoeuvres op eigen terrein volledig plaats moet vinden blijft van kracht op bedrijfspercelen die rechtstreeks ontsloten worden door gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom (50 km/uur). Zoals een deel van de Ambachtsweg en een deel van de Lageweg op ’t Heen. Op dit type wegen zijn hogere verkeersintensiteiten en hogere snelheden, wat laden/lossen en keren van vrachtwagens onveilig maakt.