Verkenning gescheiden inzamelen afvalstromen bedrijfsleven

Algemeen

Het PMK onderzoekt met de gemeente of MKB-ondernemers op ’t Heen en Klei Oost gebruik kunnen maken van het inzamelpunt van de milieustraat én of een vorm van gescheiden inzamelen bij de bedrijven mogelijk is. Wethouder Starkenburg verkent daartoe de opties met haar collega’s in de regio, omdat er vanaf 2023 op het VAB-terrein in Teylingen misschien mogelijkheden voor gescheiden afvalinzameling zijn. Verder is de wethouder bereid te onderzoeken of in het kader van het circulaire beleid vormen van gescheiden inzamelen op de bedrijventerreinen mogelijk zijn. Betrokkenheid van het parkmanagement is dan noodzakelijk.

Op verzoek van het bestuur PMK is de vraagstelling geagendeerd of het gescheiden inzamelen van (rest)afval van MKB-bedrijven samen met de gemeente georganiseerd kan worden, waarbij het MKB uit ’t Heen en Klei Oost ook gebruikmaakt van de faciliteiten van de milieustraat op het bedrijventerrein ‘t Heen. Voorzitter Henk Oostingh schetste in het overleg met wethouder Corien Starkenburg de problematiek en gaf aan dat de bedrijven graag afspraken zien over het kunnen inleveren van afval, dat vooraf gescheiden is.

De wethouder gaf aan dat het zoeken naar afspraken om te komen tot circulair handelen uitgangspunt bij de gemeente is. De afspraak nu is dat de verantwoordelijkheid daartoe bij de ondernemers ligt. De gemeente regelt het voor de inwoners die betalen middels de afvalstoffenheffing.

De wethouder gaf tevens aan dat het openstellen van de milieustraat om afval in te leveren door het bedrijfsleven (MKB) niet past bij de verkregen vergunning. De Omgevingsdienst handhaaft dit uitgangspunt streng. Anderzijds zegt de wethouder mee te willen denken welke oplossingen denkbaar en af te spreken zijn over het gescheiden ophalen en het daarna aanbieden van afval vanuit de bedrijven op ’t Heen en Klei Oost. Dat initiatief past in een circulair gericht beleid.

Oplossingsgericht

Het PMK denkt vanuit de collectieve doelstelling mee om oplossingen te vinden en is eventueel bereid mee te betalen aan die oplossingen. Momenteel onderzoeken de gemeenten in onze regio waar en op welke wijze afval vanaf 2023 aangeboden kan worden op het VAB-terrein in de gemeente Teylingen, waarbij tevens onderzocht wordt of gescheiden afval van het bedrijfsleven daar, onder bepaalde condities, aangeboden kan worden.

Wethouder Starkenburg gaf aan te bekijken wat mogelijk is voor het bedrijfsleven. Daarbij zou verkend kunnen worden om te starten met bijvoorbeeld het inzamelen en afgeven van piepschuim, papier en (bruikbaar) hout. Het separaat inzamelen van afval past namelijk bij de doelstellingen van de gemeente, zij het dat het bedrijfsleven daarin een eigen verantwoordelijkheid – ook financieel – draagt. De wethouder verwacht tweede helft van januari 2022 antwoorden te hebben. Om die reden wordt afgesproken eind januari 2022 een vervolgafspraak te maken.