Verkenning Duurzaamheid ondersteuning voor alle ondernemers

Algemeen


Wat betekent het doorvoeren van het lokale en landelijke beleid op het gebied van duurzaamheid concreet voor ondernemers? Vanaf wanneer ben je verplicht vormen van registratie te doen en deze door te geven? Wat kunnen we daarnaast zelf aanpakken, zodat energiekosten betaalbaar blijven en energietransitie niet alleen een theoretisch verhaal is. Waar liggen kansen, vormen van samenwerking en subsidiestromen? Vanuit deze vragen start het parkmanagement het project Duurzaamheid. Zeker is dat met ingang van 2025 de accounts bij de middelgrootte bedrijven in de jaarrekeningen een verklaring moeten afgeven of in de duurzaamheidsparagraaf de ontwikkelingen registreren: een lijst van 164 items, waarvan er 71 duurzaam gerelateerd zijn. Duurzaamheid: u bent sneller aan zet dan soms gedacht wordt!

‘Niet afwachten maar oppakken’. Vanuit dit credo werkt het parkmanagement aan de vraagstukken rondom de invoering van de energietransitie en het tegengaan van warmtestress en wateroverlast op de bedrijventerreinen. Ook andere vormen van duurzaamheid komen daarbij aan de orde en dat geldt ook voor het oppakken van een circulaire werkwijze. Ontwikkelingen die een steeds meer verplichtend karakter krijgen voor ondernemers. Daarbij komt dat klanten, zoals overheden en maatschappelijk bewuste instanties, eisen stellen aan de ondernemingen waarvan ze producten of diensten afnemen. Is een onderneming niet aantoonbaar actief bezig met duurzaamheid, verliest het de klantrelatie. Een aannemer die niet circulair werkt, of een leverancier die niet aantoonbaar aandacht heeft voor duurzaamheid is dan niet langer welkom. Zowel de markt als een verplichtende Overheid dwingen ondernemers stappen te zetten richting duurzaamheid.

Doen

Het bestuur PMK richt momenteel een projectgroep Duurzaamheid in. Deze projectgroep verkent, analyseert en geeft antwoorden op vragen die voortkomen uit de containerbegrippen binnen duurzaamheid, zoals energietransmissie, klimaatadaptatie, circulariteit en overlast grond- en hemelwater. Daarbij komen de landelijke ontwikkelingen over het stikstofbeleid, dat zowel een impact op de uitvoering als regionale ontwikkelingen krijgt. Allerlei zaken die ondernemers snel en direct gaan raken. Om als ondernemer niet zelf het wiel te hoeven uitvinden bij het vinden van oplossingen en adequate routes, neemt het PMK het voortouw in het vinden van oplossingen en het ontwikkelen van een passende aanpak in uitgewerkte scenario’s/ontwikkelingen voor ondernemers.n Het initiatief van het parkmanagement haakt in bij de oproep van het ministerie van Economische Zaken om Werklocaties’ (bedrijventerreinen als katalysator van verduurzaming) te starten vanuit groepen ondernemers (zoals het Parkmanagement Katwijk) zelf. Voor bedrijventerreinen die aan de slag willen met verduurzaming, bestaan verschillende financieringsmogelijkheden.

De projectaanpak van het parkmanagement is bedoeld om ondernemers te helpen bij het verduurzamen – mede door uw energiebesparingspotentieel inzichtelijk te maken – en het begeleiden bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, of het uitwerken en opzetten van hernieuwbare energieopwekking. Ook initiëren we collectieve prijsafspraken op het gebied van zonnepanelen, led en groene stroom. Tenslotte verkennen we de mogelijkheden voor subsidie-vormen binnen een traject, zowel voor de individuele ondernemer als het collectief bij een gemeenschappelijke aanpak.

Hoe

De projectorganisatie die het PMK opzet, bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, specifieke deskundigen en studenten uit de (technische) universiteiten en hogescholen. Gewerkt wordt met een aantal opdrachten en vragen voor verkenningen, waarbij – naast bestuursleden van het PMK – een aantal ondernemers met specifieke kennis betrokken is. Daarbij moeten de antwoorden praktisch en de uitgewerkte scenario’s zo concreet mogelijk zijn. Is een collectieve aanpak nodig bij bepaalde oplossingen – denk aan een circulaire opzet – dan zal het PMK de initiatiefnemer daarbij zijn.

Om een werkbare situatie voor de projectorganisatie te maken, verhuisde het parkmanagement naar een nieuwe locatie. Vanaf 1 juni zijn we formeel gevestigd op de Ambachtsweg 7a waar we dan over een ruime werkplek en vergaderruimte op de eerste etage beschikken. Het PMK blijft bereikbaar via het bekende mailadres (info@parkmanagementkatwijk.nl) en het bestaande o6-nummer (0615223217).

Wie

Het parkmanagement start deze projectaanpak in eerste instantie voor ondernemingen in ’t Heen en Klei Oost. Omdat duurzaamheid de grenzen van deze bedrijventerreinen overschrijdt en geldt voor de ondernemers uit geheel Katwijk vroeg het gemeentebestuur of het parkmanagement de inzet ook voor de andere bedrijventerreinen/-gebieden wil doen en daarmee de resultaten deelt. Het bestuur van het PMK zocht daartoe contact met het OFK om een bredere aanpak mede te bekostigen uit een kleine bijdrage per trekkingsgerechtigden. Een idee dat omarmd wordt. Het bestuur van het PMK benadert daartoe nu de komende weken de vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen en winkelgebieden (‘trekkingsgerechtigden’) met de vraag of en hoe ze met het project duurzaamheid ook hen ondersteunen kunnen. Maandelijks zal vanaf september een rubriek projectorganisatie Duurzaamheid in deze digitale nieuwsbrief u op de hoogte houden.