Revitaliseren zuidoosthoek in bestuursoverleg

Algemeen


Wethouder Knape vroeg het PMK mee te denken over een kwalitatieve impuls voor ’t Heen. Een extern adviesbureau begeleidt dit onderzoek. Wat deze ‘Challenge’ betreft houdt het PMK vast aan de eerder geuite opvatting, waarbij de revitaliseren van de zuidoosthoek voorrang krijgt. Het door het bureau genoemde alternatief in het middengebied van ’t Heen vraagt wel om aandacht, maar krijgt wat het PMK betreft niet de eerste prioriteit in het proces.

Mede geïnitieerd door de gemeenten aangesloten bij Economie071, vindt er een verkenning plaats om ruimte voor het vestigen van bedrijven op het bestaande bedrijventerrein te creëren, het vestigingsbeleid te verruimen en algemeen genomen een kwaliteitsverbetering door te voeren. Het bestuur PMK vindt bij het onderzoek Challenge dat de gemeente niet alleen faciliterend en voorwaarden stellend actief in het proces moet zitten, maar de werkvorm, c.q. uitvoering ook financieel (mede) mogelijk maakt. Dit standpunt is inmiddels geuit in het overleg eveneens in de maand januari met de wethouder gehouden werd.

Camera-inzet

De gevraagde notitie over de inzet camerabewaking door ParkTrust vraagt een verdere verkenning. Dit laatst verrichte onderzoeken leverde, vindt het bestuur, te beperkte resultaten op om te komen tot besluitvorming. Vooral de jaarlijkse lasten en de vervangingsinvesteringen blijven in die verkenning onduidelijk.

Het nieuwe bestuurslid met camerabewaking in portefeuille gaf aan dat hij zich eveneens inlas in de twee wat oudere voorstellen (2019) en bijbehorende offertes inzet camerabeveiliging op ’t Heen en Klei Oost. Daarbij gaf Rob Grimbergen aan dat de opzet en offerte van Pro Rec het meest realistisch is en dat hij met deze verkenning verder wil. Hij maakt een afspraak met de directeur van Pro Rec, waarbij tevens de parkmanager aanwezig is. De vraag die daarbij voorligt is een actualisering van de offerte en vooral een nieuwe wat bescheidener opzet.

Aan de hand van diverse rekenmodellen die er nu liggen werden de kosten van inzet camerabewaking in de vergadering besproken. Uitgangpunt blijft fysieke beveiliging door een beveiliger aangevuld met een aantal, liefst strategisch geplaatste, camera’s die verbonden zijn met een meldkamer. Daarmee dient de beveiliger geïnformeerd te worden zodat deze de surveillant kan aansturen.

Tenslotte vond de vergadering dat ook de gemeente Katwijk bij de inzet camerabeveiliging een financiële inspanning moet doen, bijvoorbeeld voor de aanleg en het onderhoud van een noodzakelijk glaskabel net. De voorzitter kaartte dit aan in het overleg van januari met de wethouder.

Besloten is dat voor de volgende vergadering (14 februari) een plan uitgewerkt is gebaseerd op inzet beveiliger, gekoppeld aan camera-inzet en dan op een dusdanige wijze dat de begroting van inzet camera’s realistisch is en past in een reguliere jaarbegroting. Voor aanschaf camera’s is gespaard. De structurele kosten dienen, uit de reguliere begroting te komen.

Beleidsplan

Net als de afgelopen jaren stelt het bestuur PMK een activiteitenplan op waarin het bestuur aangeeft wat de intentie is om te gaan doen en hoe dit gebeurt. In het plan staan activiteiten zoals opzet camerabewaking en de projecten die het parkmanagement voorstaat – zoals parkeerbeleid, verduurzamen, energietransitie, onderwijs-arbeidsmarkt, onderzoek revitaliseren zuidoosthoek – vermeld. Dit plan wordt op de ALV geagendeerd. Gekoppeld aan dit activiteitenplan stelt de penningmeester een begroting op en neemt deze vooraf op met onze accountant.

ALV

Besloten werd de ALV uit te stellen tot 9 maart. Geprobeerd wordt de bijeenkomst te houden op het gemeentehuis. De parkmanager verkent tevens de mogelijkheid voor een grotere ruimte, indien de ALV niet in het gemeentehuis gehouden kan worden of dat door het dan geldend corona-beleid het niet mag. Een alternatief kan dan een grotere ruimte zijn, waar extra afstand houden mogelijk is