Vergadering bestuur PMK in september

Algemeen


De vergadering van het bestuur van het PMK stond in het teken van de voorbereiding op de ALV, het eerstvolgende overleg met wethouder Knape en het vlottrekken van de procedure tot vergunningverlening voor het plaatsen van camera’s op t Heen en Klei Oost. Nadrukkelijk een onderwerp dat in het volgende overleg met de wethouder aan de orde komt en dat vooraf al verkend en uitgewerkt is met een aantal ambtenaren. Verwacht wordt dat de vergunning-verstrekking in oktober geschiedt.

Eén van de op ’t Heen gevestigde ondernemers vroeg recent het bestuur PMK betrokken te zijn bij het organiseren van een bijeenkomst voor de op de terreinen gevestigde ondernemers. De KOV gaf desgevraagd aan dit niet op te kunnen pakken, omdat zij ook andere ondernemers – zoals de lokaal gevestigde detaillisten – vertegenwoordigt.

Het bestuur PMK vindt echter dat het organiseren van een bijeenkomst voor ondernemers (handel en industrie) gevestigd op ’t Heen en Klei Oost 100% past bij de aanpak en belangenbehartiging van het parkmanagement en maakte met Peter van der Spijk van Freigthways afspraken over het organiseren van contactbijeenkomsten voor deze doelgroep. De eerste bijeenkomst is gekoppeld aan de ALV en vindt plaats bij deze onderneming aan de Nijverheidsstraat.

Verder stond het bestuur in het overleg van 20 september langer stil bij de aanpak duurzaamheid. Gezocht wordt naar een ’vrijwilliger’ die het initiatief wil begeleiden en onder aansturing van het bestuur uitwerkt. Daarnaast is een verdere invulling door hbo-studenten nog gewenst. Vanaf november start hun volgende stageperiode en het PMK verkend of een aantal studenten die onderzoek gaan verrichten stage in het pand aan de Ambachtsweg kunnen komen lopen. Dit onderwerp (aanpak duurzaamheid) maakt ook deel uit van een overleg dat het bestuur PMK eind oktober heeft met de wethouders Spek en Knape en daarnaast met de directeur van de coöperatieve Rabobank in onze regio.

Verantwoording

De concept-verantwoording financiën van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar zijn door de accountant van het PMK naar aanleiding van de richtlijnen uit het bestuur opgesteld. In een aparte bestuursbijeenkomst eind september worden deze besproken. Het door de accountant opgestelde overzicht is eveneens de terugkoppeling en financiële verantwoording aan het OFK. Daarbovenop levert het PMK een overzicht van de kascommissie.

De vergadering van het bestuur stond in het teken van het opstellen van de agendapunten van de ALV en verder de voorbereiding op het overleg met wethouder Knape. Aan de orde komt het concretiseren van de onderling gemaakte afspraken en het binden aan een tijdsplanning. Verder het tegengaan van het kraken van een bedrijfspand, kwaliteitsverbetering terrein zoals de aanpak bij (reconstructie) wegen, parkeer-/verkeersbeleid, revitaliseren minder gedateerde gedeelten van het terrein en de ontwikkeling nieuw vestigingsbeleid.

Het PMK ziet de gemeente daarbij als een partner is het realiseren van een goed ondernemersklimaat voor de (bestaande) ondernemers. Het verslag van het overleg met wethouder Knape volgt binnenkort op de site.

ALV

Tenslotte stond het bestuur langer stil bij de voorbereiding van de ALV in oktober. Deze Algemene Ledenvergadering van het Parkmanagement Katwijk (PMK) vindt plaats op 26 oktober. Alle op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei gevestigde ondernemers zijn welkom vanaf 17 uur. De vergadering start om 17.15 uur en duurt tot 18.00 uur, waarna een gezellig samenzijn plaatsvindt. Voor de aanwezigen bij Freigthways, waar de ALV georganiseerd wordt, is er vanaf 18 uur een uitvoerig hapje en drankje. Verder besloot het bestuur voor de ondernemers op t Heen en Klei Oost in de toekomst per kwartaal een (thema)bijeenkomst zoals na de ALV te organiseren: voor ondernemers gevestigd op t Heen en Klei Oost om elkaar te ontmoeten en te spreken.

foto 1: Parkeerruimte bij Freigthways voor ALV op 26 okt

foto 2: ALV