Vastleggen kwaliteitsvisie ‘t Heen

Algemeen


De laatste vergadering van het bestuur van het Parkmanagement dit seizoen met wethouder Knape stond voornamelijk in het teken van de kwaliteitsaanpak van bedrijventerrein ’t Heen, de regionale ontwikkeling naar (meer) bedrijventerreinen, het effect daarvan voor onze gemeente en de gemeentelijke proef verkeersveiligheid bij de op- en afrit naar de N206 en de entree van ’t Heen. Ook keken de aanwezigen terug op de onlangs gehouden informatieve bijeenkomst geluidzonering.

Het overleg met wethouder Knape zoemde deels in op de in gang gezette verkenning door bureau Buiten op de kwaliteitsaanpak van bedrijventerreinen ’t Heen. Een noodzakelijke verkenning in opdracht van de gemeente door een gerenommeerd bureau vooraf aan het uitwerken van concrete stappen dit najaar door de gemeente. Bij deze verkenning is het bestuur van het PMK betrokken en hield men onlangs een sessie met ondernemers en ambtenaren in het kantoor van het Parkmanagement. Deze sessie krijgt nu een vervolg medio juli, wanneer het betreffende bureau Buiten de bevindingen uit die gesprekken deelt met bestuursleden van het PMK.

Aan de orde in het overleg kwam de voortgang van de proef om de verkeersveiligheid met name voor langzaam verkeer op ’t Heen positief te beïnvloeden. De verkenning van het afsluiten van de voorsorteervakken op de Hoorneslaan/Ambachtsweg richting de N206 wordt verlengd tot 21 oktober i.v.m. werkzaamheden Zeilmakerstraat, die starten op 19 augustus. Het afsluiten van het tweerichtingsverkeer van het fietspad aan de noordzijde van de Ambachtsweg loopt vermoedelijk van 21 oktober tot 21 december. Voorzitter Henk Oostingh van het Parkmanagement greep deze mededeling aan om de eerder ingebrachte visie van het PMK te benadrukken: “Sluit het tweerichting-fietsverkeer aan de noordzijde van de Ambachtsweg, concentreer het fietsverkeer deels aan de kant van de ventweg aan de zuidzijde en maak een veilige oversteek met de Zeilmakerstraat middels een fietstunnel. Het primaat van een bedrijventerrein moet liggen bij de ondernemers die hier gevestigd zijn. Verkeersbewegingen moeten veilig kunnen verlopen, zonder dat er onnodige risico’s zijn. Het door het PMK ingediende plan houdt daar rekening mee.”

Een belangrijk gespreksonderwerp tevens was de invulling van toekomstige bedrijventerreinen in onze regio. Het betreft een maximum van 800 ha in de provincie Zuid-Holland, waarbij in ons gebied een aantal mogelijkheden is. Denk aan de 15 ha kennisintensieve bedrijvigheid bij Zijlhoek/De Woerd. De wethouder benadrukte dat hij het PMK in de planvisie vooraf nadrukkelijk meeneemt. Dat geldt ook voor de kwaliteitsimpuls ’t Heen, waar een combinatie van revitaliseren en ‘verdichting’ opties zijn.

Geluidzonering

De gemeentelijke visie voor de komende jaren is een woningbouwopgave van circa 5600 woningen. Daar hoort ook het nieuw vestigen van ondernemingen bij, omdat de combinatie tussen wonen en werken ook in dit gebied mogelijk moet zijn, benadrukte wethouder Jacco Knape.

Tenslotte kwamen kort de werkzaamheden aan de Zeilmakerstraat aan de orde – waarom niet een meer samenhangende aanpak i.p.v. steeds onderdelen van aanpak, vindt het PMK – en de bijeenkomst over de nieuwe aanpak vaststellen geluidzonering. Een informatieve bijeenkomst op het kantoor van het PMK, waarin de betreffende gemeenteambtenaren en de medewerkers van de Omgevingsdienst Zuid-Holland West aangaven hoe de nieuwe aanpak van meten en toerekenen werkt. Een rekenmodel waaruit blijkt dat ’t Heen voldoet aan de nieuwe aanpak van de wetgeving en waarbij de gemeente dit najaar start met voorlichtingsbijeenkomsten hierover.

Twee verkeerstechnische aspecten kwamen tenslotte eveneens aan de orde: de behoefte aan uitbreiding van de parkeercapaciteit in ’t Heen en het beoordelen van een eventuele toename van parkeerdruk bij het afgeven van een vestigingsvergunning aan een onderneming (bijvoorbeeld bij overname met een veranderende druk om aldaar te parkeren), en het in een vestigingsvergunning rekening houden met de verwachte toename van verkeersbewegingen bij de komst van het bedrijf Qbuzz, dat de thuisbasis wordt van ongeveer 100 bussen.