Uitbreiding aantal bestuursleden PMK

Algemeen


Het Parkmanagement Katwijk behartigt de belangen van de ondernemers gevestigd op ’t Heen en Klei Oost en dan met name de belangen die overstijgend zijn. Een goed voorbeeld is de collectieve beveiliging. Onderwerpen zoals de ruimtelijke ordening, het verduurzamen, onderwijs-arbeidsmarkt, de kwaliteit- en het vestigingsbeleid plus lokale en de regionale bestuurlijke afstemming vragen eveneens om een inhoudelijke bemoeienis door ondernemers. Het bestuur PMK breidt uit. Geïnteresseerd in een betrokken bestuursfunctie?

Inmiddels bestaat de Belangenvereniging voor ’t Heen en Klei Oost – Parkmanagement Katwijk genoemd – ruim 8 jaar. Voor twee bestuursleden betekent het dat ze niet beschikbaar zijn voor een volgende termijn. Peter Jongejan stopte medio oktober en Leo van der Krogt draagt het penningmeesterschap op 1 januari (i.v.m. het boekjaar) over aan zijn opvolger Jan van den Anker. Omdat het bestuur besloot het aantal bestuursleden uit te breiden van 4 naar 5, zijn er nu twee vacatures. Formeel benoemt het bestuur nieuwe bestuursleden en vraagt daarvoor achteraf een akkoord tijdens een ALV.

Invloed

Voor bestuursleden geldt dat ze een bedrijfspand hebben op het bedrijventerrein en werken willen vanuit een collegiale bestuurlijke betrokkenheid gericht op het optimaal houden van de kwaliteit van de terreinen en het opkomen van de belangen, die met name het belang van de individuele ondernemer overstijgt. In de praktijk betreft dat het veiligheidsbeleid – inclusief het aansturen van de uitvoering – het parkeer- en vestigingsbeleid, vormen van handhaven, de bedrijventerreinenstrategie, de wens om te komen tot intensiever ruimtegebruik en de ontwikkelingen richting de landelijke duurzaamheidsambitie waartoe de gemeente Katwijk zich verplicht heeft.

Invloed heeft het PMK ondermeer middels het tweemaandelijks overleg met de wethouder (namens het college van B & W), een regelmatig overleg met de dienst Orde & Veiligheid (met als portefeuillehouder burgmeester Ir. C. Visser), het ambtelijk overleg en de overlegvormen met regionale instellingen, zoals Economie071 en de Omgevingsdienst. Tevens vindt er regulier overleg plaats met beveiliger, brandweer, gemeentelijke diensten en politie.

't Heen op slot.jpg

Portefeuilleverdeling

Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waardoor een bestuurslid als vrijwilliger een beperkt en overzichtelijk takenpakket heeft. Alle werkzaamheden en overlegvormen worden ondersteund en/of gevoerd door de parkmanager, die ondermeer terugkoppelt aan de portefeuillehouder van het bestuur.  Het bestuur van het PMK vergadert 5 x per jaar. Meestal is dat tussen 8.15 uur en 10 uur op een woensdag.

Het PMK krijgt middels het Trekkingsrecht gelden doorgesluisd van het Ondernemersfonds Katwijk (OFK). Uit deze gelden financiert het PMK de organisatie en de ledengerichte activiteiten. Financieel en (deels) organisatorisch wordt het PMK geadviseerd door accountant Rian Blankert.

Ondernemers met interesse om deze vorm van belangenbehartiging te ondersteunen kunnen contact opnemen met het secretariaat, of voorzitter Henk Oostingh. De benoeming van een nieuw bestuurslid geschiedt voor en periode van 4 jaar door het bestuur PMK. Achteraf op de ALV (1e kwartaal 2022) wordt instemming gevraagd.