Overleg met de gemeente in januari

Algemeen


Het bestuur van het parkmanagement overlegt regelmatig met wethouder Knape. Bij dit, momenteel digitale, overleg schuiven diverse beleidsambtenaren aan om een toelichting te geven of de mening van het Parkmanagement Katwijk (PMK) te peilen. Tijdens het overleg begin januari kwamen meerdere agendapunten aan de orde, zoals het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, het parkeerbeleid bedrijventerreinen en de economische agenda voor de bedrijventerreinen.

Een ontwikkeling die de komende jaren alle ondernemers op de bedrijventerreinen raakt, heeft te maken met het gemeentelijk beleid voor klimaatadaptie en klimaatverandering. Tijdens een vorig overleg was reeds afgesproken dat de parkmanager meedraait in de werkgroep om te komen tot een gemeenschappelijk voorgesteld beleid.

De ambities voor de bedrijventerreinen moeten – binnen de kaders van het landelijk en Europees beleid – ingevuld worden. Een belangrijk aspect daarbij is het regelmatig communiceren, waarbij de digitale nieuwsbrief van het parkmanagement een rol speelt.

Parkeren

Ten aanzien van het parkeerbeleid geldt dat het PMK mede-betrokken is bij het opstellen van de uitvoeringsplannen voor ’t Heen en Klei Oost. Najaar 2020 gaf de gemeente de opdracht tot een telling op ‘t Heen. De uitkomst daarvan is dat er op gebiedsniveau voldoende ruimte was binnen de parkeercapaciteit, maar er op straatniveau wel problemen zijn. En dat het een momentopname betreft. De ervaringen van PMK uit het verleden laten een hogere bezetting zien. Ook werd aangegeven dat betaald parkeren niet een oplossing lijkt en dat in overleg met het PMK gezocht moet worden naar andere oplossingen. We gaan daarvoor samen het gesprek aan.

Andersoortige problematiek v.w.b. het parkeren zijn: Het dubbel parkeren, de parkeerproblematiek door (sommige) vrachtwagens, het zo veel mogelijk parkeren op eigen terrein, gegroeide wijzigingen in de opvatting door ondernemers t.o.v. de bedoeling van het bestemmingsplan, en overlast door (soms kleine) ondernemingen met een grote parkeerbehoefte (garagebedrijven, sportscholen en leasemaatschappijen). Het PMK vindt dat deze zaken meegenomen moeten worden bij de uitvoering van het parkeerbeleid. Een vorm van enquêtering van de behoefte bij gevestigde ondernemers kan helpen bij het vinden van oplossing in de uitvoering.

Evaluatie pilot ’t Heen

Om zicht te hebben op de economische plannen en een gemeenschappelijke activiteitenagenda voor ’t Heen en Klei Oost – van reconstructiewegen, veranderingen bestemmingsplan tot verdichting van de bebouwing i.v.m. creëren van meer ruimte voor ondernemers – is de eerste stap om de bestaande visie, verwoord in de Pilot ’t Heen 2012 – 2040, te evalueren en daarbij aan te geven welke stappen er inmiddels gezet zijn, welke nog volgen en of die vervolgstappen (oplossen knelpunten) passen bij de huidige behoefte en die voor de lange termijn. De gemeente pleit daarbij voor een integrale aanpak.

PMK kiest tevens voor een gerichte communicatie, zodat de ondernemers beter weten wat loopt en waarmee ze rekening kunnen houden.

PMK wil afspraken maken over het evalueren van de inmiddels bijna tien jaar oude pilot en is betrokken bij het opstellen van actuele actieplannen.

Milieustraat

De gemeente gaf aanvullende info over de milieustraat: Er zijn geen actuele plannen rondom de huidige vestiging van de milieustraat. De mogelijkheid van een regionaal meer centrale vesting wordt onderzocht, maar daarmee vervalt geen milieustraat in Katwijk. Een eventuele verhuizing van de huidige locatie kan pas besproken worden indien er een passend alternatief in Katwijk gewenst en gevonden is.

De mogelijkheid om gescheiden afval aan te bieden op de milieustraat door het MKB is nu niet mogelijk. Een onderzoek om dit mogelijk te maken vindt het PMK wenselijk. Anders komt het PMK met een passend alternatief.