Toelichting op bezwaar Mac Donalds, Kringloopwinkel en ‘scheef wonen’

Nieuwsbrief Oktober 2019 Algemeen


Het Parkmanagement Katwijk heeft bezwaar aangetekend tegen de komst van een vestiging van Mac Donalds op het bedrijventerrein ’t Heen. Dat geldt ook voor een vestiging van de Kringloopwinkel ten noorden van de Ambachtsweg en het inrichten van wooneenheden voor mensen die in de woonkern van het dorp overlast bezorgen. Het past niet bij de eerder gemaakte afspraken, het bestemmingsplan en de aard van een bedrijventerrein. Een toelichting.

 

Het Parkmanagement ziet een restaurantvestiging van Mac Donalds niet als een bedrijf in de zin waarvoor het bedrijventerrein ‘t Heen opgezet en ingericht is. Daarbij komt dat een restaurantvestiging op de Zeilmakerstraat niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Sterker nog: Het plan past binnen geen enkel punt van het bestemmingsplan, van iedere regel die door de gemeente met zorg is opgesteld wordt o.i. afgeweken.

Het voornemen wijkt op de volgende punten af van het bestemmingsplan:

  1. Horeca is als functie niet toegestaan;
  2. Aan de eis om 80% in de voorgevellijn te bouwen wordt niet voldaan;
  3. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan;
  4. Aan het minimum bebouwingspercentage van 50-80% wordt niet voldaan.

 

Het bestemmingsplan dateert uit 2013 en is op deze locatie in 2016 al een keer gewijzigd naar Detailhandel, terwijl daar juist de Ambachtsweg voor was bestemd. Nu wordt er drie jaar later op deze wijziging weer een wijziging van het bestemmingsplan toegestaan. Normaliter wordt een bestemmingsplan iedere 10 jaar herzien met tussentijdse wijzigingen. We vinden het verrassend dat dit nu op één locatie tweemaal gebeurt, waarbij de nieuwe bestemming steeds verder verwijderd is van de oorspronkelijke bestemming en op alle gestelde regel(s) afwijkt.  

 

Verkeersoverlast

Daarnaast hebben de gemeente Katwijk, de politie en het Parkmanagement Katwijk een convenant ondertekend waarin afspraken zijn vastgelegd over het beheer van het bedrijventerrein en met name de vorm van beveiliging. Dit convenant is samen met het gemeentebestuur opgesteld en door de voorzitter van het college (burgemeester Visser) ondertekend.

De afspraken over het beheer zijn tevens vastgelegd in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de aanpalende bedrijventerreinen ’t Heen/Klei Oost. Dit KVO is onder de regie van de gemeente – afdeling Openbare Orde en Veiligheid – in 2017 opgesteld en door hen ondertekend.

De komst van een restaurant aan de Zeilmakerstraat en de daarmee opgeroepen bezoekers- en verkeersstromen passen niet in de afspraken en regelgeving en betekenen, voor wat het Parkmanagement betreft, een ongewenste toename van logistieke bewegingen alsmede een verhoging van het veiligheidsrisico op het gebied van vandalisme, inbraak en andere vormen van overlast.

Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk heeft de problematiek tweemaal ingebracht in het overleg met de wethouder(s) en hoopt dat het college kennisneemt van deze zienswijze en concreet de vestiging van een Mac Donalds Restaurant aan de Zeilmakerstraat 1 afwijst.

 

Kringloopwinkel

Een deel van de bovengenoemde argumentatie (v.w.b. het Bestemmingsplan en de gemaakte afspraken) geldt ook voor de eventuele hervestiging van de Kringloopwinkel in de nabijheid van de Milieustraat. Het verkeer dat de Kringloopwinkel nu al genereert, is hinderlijk op een bedrijventerrein. Verplaatsen naar een locatie waardoor een nog langere route over het terrein noodzakelijk is, wijst het Parkmanagement dan ook af. Deze vorm van detailhandel past wel aan de zuidkant van de Ambachtsweg. Het Parkmanagement suggereerde daarbij de oude vestiging van de Gamma.

Voor de argumentatie rondom de ‘scheve huisjes’: zie elders in deze nieuwsbrief.