Toekomst bestendig Katwijk vergt betrokkenheid

Algemeen

De gemeente formuleert een beleid gericht op een toekomstbestendig Katwijk. De strategische agenda stelt de gemeente op met betrokken stakeholders, zoals het Parkmanagement Katwijk. Tijdens een expertisebijeenkomst verzamelde de gemeente beleidsvoornemens, de prioritering daarbij en specifieke aandachtspunten. Duidelijk is dat ook de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost betrokken raakt bij deze strategische visie en daarmee het vastgesteld beleid. Energie, tegengaan van hitteoverlast, het creëren van de gewenste koude en de afvoer van (hemel-)water zijn daarbij belangrijke issues. Hier een impressie van de bijeenkomst. In de volgende nieuwsbrief komt de gemeentelijke nota aan de orde.

Met en voor haar bewoners, bedrijven en bezoekers is Katwijk aan het verduurzamen. Een duurzaam Katwijk is toekomstbestendig, gezond en leefbaar voor iedereen. Een duurzaam Katwijk in 2030 betekent een reductie van broeikasgassen met 49% en in 2050 met 95%. Dat is niet alleen een ambitie van de gemeente, maar een keiharde doelstelling. Doelstellingen die effect hebben op veel terreinen en daarmee de regelgeving.
Vier thema’s vormen de doelstelling van een duurzaam Katwijk: energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit en een klimaatbestendige leefomgeving. De komende vier jaren worden maatregelen genomen om deze doelstellingen uiteindelijk te kunnen verwezenlijken.

Stappen
Een van de eerste stappen op de wat langere termijn is het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen, waarbij in 2030 de eerste wijk van het aardgas afgekoppeld wordt. Tienjaar later is de helft van het aantal wijken (de bedrijventerreinen behoren tot een wijk) van het aardgas af. Nog eens tien jaar later – in 2050 – is de gemeente Katwijk losgekoppeld van het aardgas. Met Holland Rijnland is tevens afgesproken dat alle partijen zich inzetten om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat vergt een uitdagende aanpak op het gebied van de energietransitie.

Uitdaging
Niet alleen het gaan gebruiken van alternatieve energiebronnen is belangrijk. Indien de zomers heter worden, groeit de vraag naar vormen van verkoeling. De huidige airco-systemen passen niet in de energie neutrale aanpak. Vandaar dat er gezocht moet worden naar technieken om de leefbaarheid in gebouwen, bijvoorbeeld op de industrieterreinen, in hete zomers zeker te stellen. Tenslotte zal het slimmer omgaan met water, ook de neerslagvormen, een uitdaging zijn. Te verwachten valt dat bedrijven ‘hemelwater’ te zijner tijd niet zonder meer mogen en kunnen lozen.
De gemeente geeft aan te zoeken naar slimme innovaties om de doelstelling mede mogelijk te maken. Vandaar dat de verkenning met stakeholders startte ter voorbereiding op het ontwikkelen van de strategische agenda Duurzaam Katwijk. Het Parkmanagement is niet alleen betrokken bij de ideevorming, maar ook bij vormen van uitvoering. Nu en in de komende jaren.