Stagevormen onderwijs arbeidsmarkt medio maart

Algemeen


Ondernemen is vooruitzien en de omstandigheden zo inrichten dat een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is. Vanuit deze aanname is er werk aan de winkel op de Katwijkse bedrijventerreinen. Het aantal bedrijven met productiegerichte arbeid, onderhoud, installeren en bouwactiviteiten is groot. Juist in deze bedrijven bestaat en groeit de vraag naar beroepsgekwalificeerden. Samen met het beroepsgerichte onderwijs in onze regio zijn acties nodig om de relatie onderwijs arbeidsmarkt in verhouding te krijgen.

Voor 2030 zijn particulieren en ondernemingen verplicht langer te doen van gereedschappen, productie- en gebruiksmaterialen. De gebruiksduur daarvan dient men dan te verlengen door deze spullen middels een vorm van circulariteit een langere levensduur te geven. Een nobel streven, omdat de bronnen niet langer in de vraag naar grondstoffen kunnen voorzien. De gedachte dat er overal werkplaatsen ontstaan waar defecte gebruiksvoorwerpen gerepareerd gaan worden, stuit op het gebrek aan gekwalificeerd personeel. In meerdere bedrijfstakken groeit de vraag naar beroepsgericht geschoolden, terwijl het aanbod daalt. Jongeren die in 2029 de bedrijfjes en ‘startups’ bemensen om de levensduur van apparaten te verlengen of instromen in de bedrijven, zouden nu in het onderwijsproces moeten zitten: Helaas, ook in onze regio daalt de aanwas van jongeren die kiezen voor een technisch gerichte opleiding.

Nieuwe trajecten

Vakcollege Rijnmond verzorgt beroepsgerichte opleidingen in het voortgezet onderwijs. Na dit voorbereidende traject komen leerlingen beschikbaar voor een beroepskwalificerende opleiding en is men beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om een opleidingsduur van minimaal zeven jaar, met een aantal overstappen naar meerdere locaties. In die jaren en vooral ook bij de overstap naar andere locaties (Leiden, Den Haag of Haarlem) ontstaat een verhoogd risico op tussentijdse uitval.

Vakcollege Rijnmond heeft daarom een route uitgewerkt, waarbij jongeren bij hen een onderwijstraject volgen met daarbij een directe binding met de bedrijven in onze regio. De praktijk wijst uit dat onnodig tussentijdse uitval daardoor vermindert. Daarbij kan een leerling in een doorlopende leerlijn – soms versnelt – vanaf leerjaar 2 op het Vakcollege zelf een beroepskwalificatie behalen. Afspraken liggen ervoor bouw, schilderen en installatietechniek. Ook in andere beroepsrichtingen worden er afspraken voor doorlopende leerlijnen uitgewerkt voor de niveaus-2/- 3; de medewerkers voor de bedrijven die het meest gevraagd zijn.

Stage- en oriëntatievormen

Een belangrijk aspect is de mate van samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven. Nieuwe onderwijstrajecten krijgen kansen en daarbij kan de ervaringen van het bedrijfsleven de leertrajecten verbeteren. Een voorbeeld is de start van de Nieuwe Leerweg, een beroepsgericht onderwijstraject voor ‘Mavoleerlingen’, waar jongeren samen met het bedrijfsleven leren. De relatie met bedrijven is dat deze opdrachtgever zijn. In een traject van 4 tot 6 weken betekent dit dat een groepje van vier/vijf leerlingen een keer langskomt om toe te lichten hoe ze aan het werk gaan en aan het eind van de periode het resultaat toelicht. Naast opdrachtgever is de ondernemer dan mede beoordelaar (goed, voldoet niet geheel, suggestie tot verbetering). Een bijkomend voordeel voor de ondernemer is dat er een band ontstaat met die leerling.

In de tweede helft van maart organiseert het Parkmanagement Katwijk (PMK) samen met Vakcollege Rijnmond wederom de oriëntatie-stage. Gedurende één of twee dagdelen bezoeken leerlingen vanuit het tweede leerjaar, die voor de keuze staan in welke richting ze zich gaan ‘specialiseren’, de onderneming en voeren werkzaamheden binnen het bedrijf uit. Het is een hele ervaring voor deze 14-/15-jarigen om zelfstandig naar het bedrijf te gaan, zich voor te stellen en opdrachten uit te voeren. Van het gehele proces maken ze een verslag, dat op school besproken wordt. Vooraf aan de oriëntatie zijn er workshops op school, waar het PMK een toelichting geeft op de typen bedrijven, vormen van werkzaamheden en de betekenis van het bedrijfsleven op onze bedrijventerreinen. Vorig jaar deden ruim 40 bedrijven mee. Ook interesse: meldt u zich aan bij het secretariaat PMK (zie site parkmanagementkatwijk.nl)