Smeden van leidende coalities bij uitwerking aanpak duurzaamheid

Algemeen


Het invulling geven aan een faciliterende loketfunctie en het vooral smeden van concrete, leidende coalities van ondernemers op het gebied van duurzaamheid, die zelf de trajecten doorlopen en daar verantwoordelijkheden voor dragen. Dat was de conclusie uit het overleg tussen de Rabobank Leiden e.o., algemeen-directeur Marius Hovius en Relatiemanager Groot Zakelijk Marc Dijksterhuis, en het bestuur PMK. Gedacht wordt daarbij aan Energie-hubs en coöperaties van en voor ondernemers op onze bedrijventerreinen. Het Parkmanagement, afgestemd met het gemeentebestuur, moet initiator en procesbewaker zijn bij de ontwikkelingen waarbij lokale ondernemers direct betroken zijn.

Eerder deze maand maakte het Parkmanagement Katwijk en directie Rabobank Leiden e.o. een afspraak om te verkennen welke vormen van afstemming, samenwerking en het ondersteunen bij uitvoering er kunnen zijn tussen de Rabobank en het PMK op het gebied van aanpak Duurzaamheid op de bedrijventerreinen in Katwijk.

Directeur Marius Hovius gaf aan de zorgen van het bestuur van het parkmanagement te delen en blij te zijn met de aanpak binnen het projectplan Duurzaamheid van het PMK, waarbij het zoeken naar praktische uitvoering/operationalisering het uitgangspunt is. Hij deelt de opvatting dat duurzaamheid een containerbegrip is dat verder uitgewerkt dient te worden en dat er op meerdere dossiers snel en naast elkaar gehandeld moet gaan worden. Vooral de energiecongestie baart zorgen. Op sommige gebieden is het letterlijk vijf over twaalf.

Voorzitter Henk Oostingh gaf tijdens het overleg aan dat het PMK opereert namens de ondernemers op ’t Heen en Klei Oost, maar dat ook andere gebieden, bedrijventerreinen en/of winkelcentra, mee kunnen doen. Ook met de betreffende wethouders Knape en Spek is in een overleg begin oktober afgesproken dat het PMK met dit onderwerp voor Katwijk-breed aan de slag wil.

Ondersteunen

De Rabobank sprak de intentie uit te ondersteunen. Dat kan met kennis, netwerken en financieel. In die gevallen dient er een koppeling te zijn naar succesvolle routes, waarbij (individuele) ondernemers mede probleemeigenaar zijn, of direct betrokkenen worden bij het werken aan oplossingen. Een belangenbehartiger als het PMK moet daarbij geen projectroutes aansturen, maar partijen bij elkaar brengen, verkennen wat zinvolle routes zijn en procesbewaker blijven. Als voorbeeld geldt daarbij het oprichten van een lokale energiecoöperatie, waar de ondernemers op ‘t Heen medeaandeelhouder zijn en direct betrokkenen worden. In zo’n geval heeft de Rabobank kennis en financiën ter beschikking om het proces succesvol te laten verlopen. Ook de mogelijkheden van een energie-hub op lokale schaal wordt gesuggereerd. Volgens de directieleden van de Rabobank moet de aanpak duurzaamheid zo veel mogelijk stap voor stap en resultaatgericht in kleine ‘projecten’. Vanuit leidende coalitie(s) kunnen ondernemers verleid worden om mee te doen in meerdere projecten.

Essentieel daarbij is dat coöperatieve vormen van betrokken ondernemers het beste functioneren. Door als ondernemers samen te werken met een gezamenlijk belang, daarbij een stip op de horizon af te spreken en het gehele traject samen te doorlopen – zelf bepalend en uitvoerend – geeft de beste garantie op succes. De overheid of initiërende instellingen moeten zo min mogelijk uitvoerende trajecten zelf oppakken, maar dat handelen en uitvoeren juist over laten aan de ondernemers. Zij moeten het doen en hun verantwoordelijkheden nemen. Want ook hier geldt: Ondernemers willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Passend faciliteren is wel van belang.

Samenwerken

Het zoeken naar een betekenisvolle rol in een leidende coalitie is één van de taken van het PMK. Vanuit leidende coalitie(s) kunnen ondernemers verleid worden om mee te doen in meerdere projecten. Samenwerken met andere initiatieven in de regio biedt kansen: Energiek Leiden, Zakelijkzuinig, Economie071, etc. Verstandig is het ook om bij buurtregio’s of gemeenten (denk aan Delft) waar bepaalde initiatieven lopen en ook de Rabobank betrokkenheid heeft, te verkennen hoe het loopt. Het PMK vervult hierin een voortrekkersfunctie.

Beide partijen in het overleg zijn het erover eens dat een faciliterende loketfunctie nodig is. Daarin moet het (verenigd) bedrijfsleven vertegenwoordigd door het PMK en gemeente elkaar vinden en kan de Rabobank van betekenis zijn. Van daaruit kan de vraag van het bedrijfsleven gebundeld en eventueel verder verkend en verdiept worden. Ook de communicatie dient centraal te worden aangestuurd en opgepakt.

Het PMK neemt het initiatief om met de gemeente een verdere opzet en betekenis van een loket(functie) uit te werken, waarbij de Rabobank desgewenst ondersteunt. Tenslotte vindt de Rabobank dat een binding met het (hoger) onderwijs en universiteiten van belang is. Zowel vanwege de kennisinput als de beschikbare menskracht bij uitvoering. Tegelijk is het goed te realiseren dat bij het maken van operationele plannen om te komen tot concrete uitvoering je niet om de inhuur van professionele partijen heen kan. Een project in onze regio heeft hiervoor bijvoorbeeld 40k uitgetrokken, waarbij zowel gemeente, Rabobank, onderwijs en de betrokken ondernemers bijdroegen. Ondersteuning vanuit hun netwerk voor het leggen van samenwerkingsvormen met het onderwijs kan de Rabobank eveneens leveren.

Voortgang

Afgesproken wordt dat Marc Dijksterhuis op 9 november aan het bestuur van het PMK een presentatie toont en verder in gesprek gaat over concretisering van mogelijke vormen van samenwerking. Daarbij zijn ook de drie beleidsambtenaren van de gemeente, waarmee het PMK een verdere uitvoering opzet, uitgenodigd. Het overleg met de directieleden van de Rabobank Leiden e.o. en bestuursleden PMK krijgt nog dit jaar een vervolg.