Save the date ledenbijeenkomst

Algemeen


Het Parkmanagement is de werkbenaming van de Belangenvereniging ’t Heen en Klei Oost (BVHK). De jaarvergadering van deze vereniging vindt plaats op 28 oktober en start om 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur). Zoals de afgelopen drie jaar is deze vergadering in het gemeentehuis. Een definitieve uitnodiging ontvangt u begin oktober, maar zet de datum nu al in uw agenda.

toelichting henk kreft over succes digitaal bereik.JPG
Het Parkmanagement Katwijk behartigt de belangen van bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost, inclusief de collectieve beveiliging en de aanpak richting duurzaamheid. Het bestuur onderhoudt daartoe de contacten met externen, zoals gemeente, provincie en andere instanties en voert o.a. overleg me de wethouder(s) van de gemeente Katwijk. Daardoor is het PM betrokken bij veel beleidsvoorbereidingen op bestuurlijk niveau. Met de KOV is daarbij afgesproken dat het primaat van de belangenbehartiging voor ondernemers in ’t Heen en Klei Oost ligt bij het Parkmanagement. De hoofdactiviteiten van het Parkmanagement bewegen zich op de terreinen:

– Belangenbehartiging voor de bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei

Oost;

– Optimaliseren kwaliteit bedrijventerrein;

– Kwaliteitsbewaking: Controlerondes en schouw bedrijventerrein;

– Aansturen collectieve beveiliging;

– Tegengaan en bestrijden vandalisme en vormen van overlast;

– Melding schade en illegale stort;

– Verduurzamen middels energiescan, inclusief route zonnepanelen

– Voorbereiden energie-transitie;

– Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) met daarbij afspraken en overleg met politie, brandweer,

GOA’s en gemeentelijke diensten;

– Brandweeroefeningen;

– Vormen van collectieve inkoop;

– Initiatieven gericht op onderwijs arbeidsmarkt;

– Overleg gemeentebestuur.

De bestuursleden van het Parkmanagement kennen een zittingsperiode van tenminste drie jaar. Zij vertegenwoordigen de ondernemersin’t Heen en Klei Oost. Op de jaarlijkse ledenvergadering geeft het bestuur een toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar en de activiteitenagenda voor het nieuwe jaar. Ook komen begroting en financiële verantwoording aan de orde.

overschrijding geluidzonering.JPG

Een belangrijk item op de jaarvergadering is een actueel thema, dat kort toegelicht wordt door een specifiek deskundige. Thema’s die aan de orde kwamen, zijn het geluidreductieplan, beveiliging, relatie bedrijfsleven – onderwijs en de duurzaamheidsagenda (inclusief energiescan en advisering goedkope energie-inkoop). De ledenbijeenkomst dit jaar is op 28 oktober. Start 17.30 tot 19.00 uur. Inloop vanaf 17.00 uur.