Samenwerking gemeente en parkmanagement succesvol

Algemeen


De bestuursbijeenkomst van het Parkmanagement Katwijk van 17 november jongstleden stond in teken van de nieuwe bestuursleden die toetreden op 1 december aanstaande, een terugkoppeling op het overleg dat het PMK had met wethouder Knape en de financiële verantwoording aan de belangenvereniging en daarmee indirect het OndernemersFonds Katwijk (OFK). Tenslotte is het bestuur blij met de projectmatige aanpak door gemeente en het PMK van een aantal samenhangende uitdagingen voor onze bedrijventerreinen.

De verkenning om te komen tot een vorm van camerabewaking loopt nog. Het bestuur nam kennis van de tussentijdse terugkoppeling van het onderzoek dat ParkTrust doet. Verwacht wordt dat begin januari de informatie compleet is en het bestuur kan komen tot een besluitvoornemen. Deze voornemens kunnen dan gedeeld worden op de ALV van februari 2022.

Nieuwe bestuursleden

Voorzitter Henk Oostingh gaf aan dat hij, conform de door de bestuursleden opgestelde lijst met eventuele kandidaten, Rob Grimbergen en Dick van der Plas benaderde. Beide treden graag toe tot het bestuur. Statutair kan dat per 1 december aanstaande. Formeel geldt dat ook voor inkomend penningmeester Jan v.d. Anker. De formele overdracht van het penningmeesterschap vindt dan plaats op 1 januari 2022. Op die datum treedt Leo van der Krogt, na twee termijnen, af als bestuurslid. Tijdens een eerste vergadering van het nieuwe bestuur in december komen het beleidsplan en de onderlinge taakverdeling qua aandachtspunten (portefeuilleverdeling) aan de orde.

ALV

De gegevens en de controle over het jaaroverzicht 2020 van het parkmanagement (belangenvereniging ’t Heen en Klei Oost) is door accountant Rian Blankert van Blacc, Accountant en Adviseurs, opgesteld en vooraf aan deze vergadering aan de bestuursleden toegestuurd. Hij keurde tevens de financiële verslaglegging goed. Penningmeester Leo v.d. Krogt gaf  tijdens het overleg een toelichting op deze cijfers: Het jaar 2020 is akkoord en ook de bevindingen op de verwerking (‘kascontrole’) is eveneens akkoord. Leo stuurt deze bevindingen en het financiële overzicht, inclusief een begroting, en de (positieve) accountantsverklaring, ter kennisgeving aan het Ondernemersfonds Katwijk. In de ALV van februari 2022 komen deze cijfers en verantwoording als agendapunt verder aan de orde.

Het bestuur stelt helaas vast dat de uitgestelde ALV van november vanwege het corona-beleid ook in december niet haalbaar is. Voorstel nu is om deze in de week van 14 februari 2022 de ALV te houden. Locatie: gemeentehuis met een bijdrage na de formele agenda door wethouder Jacco Knape v.w.b. ontwikkeling duurzaamheid en uitvoering aanpak daarvan mede in relatie tot PMK.

Overleg

Het reguliere overleg half november met wethouder Knape verliep goed. Helaas ging vanwege de coronamaatregelen het bedrijfsbezoek bij Taxi Jonker niet door en verliep de digitale bijeenkomst per MS Teams. Aan de orde kwamen onder andere de relatie gemeente, Stuurgroep Economie071 en het parkmanagement. De wethouder zegde toe stukken vooraf te delen met het bestuur PMK en in het reguliere overleg de inhoudelijke discussie over de punten die de ondernemers in onze regio aangaan, te voeren.

De samenwerking met gemeente en PMK voor wat betreft de duurzaamheidsvraagstukken krijgt binnenkort een vervolg. Dat geldt ook voor de gemeentelijke werkgroep Challenge, waarin het parkmanagement participeert. Henk Oostingh gaf aan dat het revitaliseren van de zuidoosthoek van ’t Heen een belangrijk onderwerp zal zijn in dit overleg.

Het PMK gaf verder aan blij te zijn met de integrale aanpak beleidsterreinen (‘van parkeren tot vestigingsbeleid’). Op dit punt gaf de wethouder aan dat de afspraak over deze aanpak in het college gemaakt is. Het onderschrijft de wil om te komen tot oplossingsgerichte samenwerking met het PMK. De wethouder vindt deze afspraak uniek en een winstpunt die voortkoment uit het reguliere overleg met het PMK. Verder geeft hij aan dat de ontwikkeling (Tender) DSV-terrein nog loopt. Vooraf aan deze Tender zijn de opmerkingen van het PMK daarover meegenomen, inclusief de samenhang met het zuidelijk deel van de rotonde Ambachtsweg.

Tenslotte waardeerde het PMK het dat het gemeentebestuur hard stelling nam tegen geluiden in de raad om leegstaande panden op het industrieterrein beschikbaar te stellen voor bewoning. “Het overleg en de rondgang met het bestuur PMK leerde ons,” aldus de wethouder, “dat dat onjuist is.” In de rondvraag kwam verder de ontwikkeling van een aantal bedrijfspanden en percelen aan de orde. De volgende vergadering in december komt dat als agendapunt terug.