Samenwerken met gemeente en ondernemers andere bedrijventerreinen

Algemeen


Het bestuur van het parkmanagement (PMK) ging tijdens de vergadering van 11 mei jongstleden akkoord met de huurovereenkomst voor de kantoorruimte bij Verhagen aan de Ambachtsweg. Deze ruimte is nodig om ook stagiairs te huisvesten die actief scenario’s uitwerken voor ondernemers in het kader van de verplichte ontwikkelingen voor duurzaamheid, klimaatadaptie en tegengaan wateroverlast. Tenslotte ging het bestuur eveneens akkoord met de noodzakelijke afspraken met KPN om een aansluiting te verkrijgen voor de camerabewaking op het digitale netwerk dat momenteel voor de bedrijventerreinen aangelegd wordt.

Enige weken terug bepaalde de onderneming – Pro Rec – die de camera’s plaatst en aansluit op de videotoezichtcentrale van Huscka Beveiligers de definitieve coördinaten voor de locaties waar de masten met camera’s op onze bedrijventerreinen gaan komen. Om tot daadwerkelijke aansluiting te komen moet in ‘t Heen en Klei Oost het digitale kabelnetwerk aangelegd zijn en er groen licht komen voor aansluiting van de camerasystemen op dit netwerk. Doordat de laatste fase van netwerk eind juni pas gelegd is en daarna de aansluitingen volgen, kunnen de beveiligingssystemen medio augustus geïmplementeerd zijn. Weliswaar later dan de eerdere planning, maar toch voor het najaar van 2023; de uiterste datum.

Met KPN zijn inmiddels afspraken gemaakt over de aansluitingen en een gelijksoortig traject loopt er met Liander (stroomvoorziening) naar de meterkasten bij de cameramasten. Parallel aan deze trajecten verloopt de vergunningsaanvraag bij de gemeente. De daartoe gevraagde coördinaten zijn inmiddels ingeleverd. Belangrijk in dit proces is dat het digitale netwerk middels bekabeling formeel operationeel wordt en dat daarmee een aansluiting op de camera’s mogelijk is. Het alternatief betekent het gebruik maken van ‘straalzenders’. Een eveneens kostbaar en onzekere vorm; vandaar dat het PMK koos voor een aansluiting op het straks nieuw aangelegde digitale kabelsysteem. Met de oplevering daarvan deze zomer komt de invoering van camerabewaking dichtbij.

De invoering van het project duurzaamheid kwam in het overleg van het bestuur opiniërend aan de orde, waarbij uiterlijk 27 mei het besluit volgt. De opzet van het werken met opdrachten en het uitwerken van scenario’s voor ondernemers door studenten (stagiairs) is akkoord. Vooraf aan het definitieve besluit is 22 mei nog overleg met wethouder Knape en wordt een verkenning door het bestuur afgerond of de betrokkenheid van het PMK alleen geldt voor Klei Oost en ’t Heen, of ook voor de andere bedrijventerreinen en winkelcentra in Katwijk.

De ontwikkeling van het project Duurzaamheid gaat alle ondernemers in Katwijk aan, dus heeft het bestuur PMK de intentie de informatie in Katwijk breed onder de ondernemers te delen. Belangrijk daarbij is de financiële ondersteuning van de uitvoering van het project. Daartoe dient verkend te worden of vanuit de Trekkingsgerechtigden van het OFK (‘ondernemers’) interesse bestaat te participeren en of vormen van medefinanciering afgesproken kan worden.

Overleg wethouder

In het vorige overleg – medio maart – met wethouder Knape gaf hij aan dat er op meerdere plekken in de gemeente een aantal ontwikkelingen van (aanvullende) bedrijventerreinen is (o.a. plan Vlakenhorst, parallel aan Tjalmaweg, Klei Oost Zuid, gebied Katwijkerweg). Totaal betreft het 10 tot 15 ha. In het overleg gaf de wethouder ook aan dat hij daarin het bestuur PMK ziet als zijn gesprekspartner namens de ondernemers. Dit punt staat 22 mei in het overleg met wethouder Jacco Knape uitvoerig geagendeerd. Uitgangspunt daarbij: vaststellen rol PMK en binnen welke afspraken er gewerkt wordt.

De andere agendapunten voor het overleg op 22 mei bereidde het bestuur op de bestuursvergadering voor. Het betreft onder andere overleg over de voortgang revitaliseren ’t Heen, voortgang aanpak (reconstructie) wegen in ’t Heen, de voortgang parkeerbeleid (incl. terrein voor Vink) bedrijventerreinen, uitgifte grond Klei Oost en (nieuwe) regels voor wat betreft de vestigingsvoorwaarden. Tenslotte komen de ontwikkelingen regionale bedrijventerreinen en de mogelijkheid tot een kwalitatieve verbetering van de zuidoosthoek op ’t Heen aan de orde.