Samen werken aan veilige en kwalitatief goede bedrijventerreinen

Algemeen


Het bestuur van het parkmanagement overlegt regelmatig met wethouder Jacco Knape en had begin december tevens overleg met de portefeuillehouder Orde en Veiligheid, burgemeester Cornelis Visser. In het overleg met de wethouder kwamen de vestiging van de Kringloopwinkel, ambitieuze bebouwing ter hoogte van het voormalig DSV-gebouw, het nieuwe parkeerbeleid en vooral de aanpak van de kwaliteitsbewaking aan de orde. Het overleg met de burgemeester ging onder andere over de aanpak van handhaven en de risico’s van cybercrime.

Het parkmanagement heeft bezwaar aangetekend tegen de vergunning die het college van B&W afgaf voor de vestiging van de Kringloopwinkel aan de Taanderstraat. Verkeersoverlast, een toename van parkeerdruk en het tegen de afspraken in toestaan van detailhandel op dit deel van het bedrijventerrein zijn de belangrijkste argumenten om een bezwaarprocedure aan te gaan. “Het parkmanagement heeft RWV-advocaten gevraagd het bezwaar in te dienen bij de rechtbank,” aldus voorzitter Henk Oostingh. “Daarbij geldt dat we niet zomaar tegen zijn, maar ook alternatieven aandragen.”

“We suggereren een beeldbepalende bebouwing in de strook bij het DSV-gebouw, waar de Kringloopwinkel deel van uit kan maken. Daartoe hebben we gevraagd de verkeerssituatie zo aan te passen dat er direct van de oprit van de N206 een aftakking komt en dat er vanaf een mogelijke vestiging aldaar een ontsluiting is op de Ambachtsweg. De gemeente steunt deze visie echter (nog) niet, ondanks dat de provincie aangaf mee te willen denken met een aftakking van de N206. We zijn in gesprek met de Kringloop, ook om de verhouding goed te houden, en noemden de mogelijkheid van het oude Gamma-terrein en een pand aan de Scheepmakerstraat, waar detailhandel is toegestaan. Vooralsnog echter houdt het bestuur van St. De Brug (Kringloopwinkel) vast aan de optie waar de gemeente vergunning voor gaf: Taanderstraat.”

“Tenslotte hebben we het college gesuggereerd goed te kijken naar de toekomstige behoefte aan een milieustraat, die dan voldoet aan alle nieuwe eisen en regelgeving – ook voor het meer gescheiden aanvoeren van afval – en te overwegen of de huidige milieustraat hier goed ligt of naar elders moet. In dat laatste geval vervalt een argument van de gemeente om de Kringloopwinkel aan de Taanderstraat in de nabijheid van de milieustraat te vestigen. Milieustraat en kringloopwinkel kunnen dan beter elders gesitueerd worden. “Wethouder Knape gaat na of de milieustraat toekomstbestendig is of dat er andere plannen zijn op korte of middellange termijn.” Verder gaf de wethouder aan dat het onderzoek over de uitvoering van het nieuwe parkeerbeleid binnenkort in samenwerking met het parkmanagement start.

 

Cybercrime

De bespreking betreffende de kwaliteit en veiligheid van de bedrijventerreinen met portefeuillehouder burgemeester Visser leverde afspraken op over het samen opstellen van een verkenning zodat handhaven gerichter mogelijk is, er opgetreden gaat worden tegen langer geparkeerd staande objecten (van vakantiewagens tot opleggers), afspraken gemaakt gaan worden over de inzet van camerabewaking en het beoordelen van het huidige vestigingsbeleid. Ook memoreerde burgemeester Visser de brief die hij stuurde om ondernemers erop te wijzen geen feestjes in de panden toe te staan en vroeg hij aandacht van het groeiende probleem van cybercriminaliteit, die met name MKB-ondernemers treft. Informatie over het tegengaan van deze cybercrime en meld misdaad anoniem, staat op de site.