Samen met gemeente duurzaamheidsagenda uitrollen

Algemeen


Het Parkmanagement overlegt met de gemeente over de opzet van een gemeenschappelijk beleid dat leidt tot een gezamenlijke en constructieve aanpak van een duurzaamheidsbeleid op de bedrijventerreinen voor de komende jaren. Belangrijk daarbij zijn concrete doelen en een gezamenlijk te bewandelen pad, inclusief inventarisatie, dat leidt tot het behalen van die doelen.

De eerste verkennende bespreking op ambtelijk niveau en vertegenwoordigers van het PMK vond afgelopen week plaats. Het PMK benadrukt daarbij dat concrete stappen voorzien van duidelijke informatie en het bij de stappen betrekken van ondernemers, de route is die voor de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost gelopen dient te worden. Essentieel daarbij is het betrekken van de ondernemers en het gebruikmaken van voorbeelden van ‘good-practice’. Juist op onze bedrijventerreinen heeft een aantal ondernemers al de nodige stappen gezet of zijn daarin zelfs voorloper. Denk aan het doorvoeren van energiescans en daarna het aanpassen van het energieverbruik, het plaatsen van zonnepanelen, het aanleggen en gebruikmaken van groene daken en het aanpassen van de directe parkeeromgeving met oplaadstations, zodat elektrisch rijden gestimuleerd wordt.

Een belangrijk onderdeel is tevens het beleid gaan ontwikkelen gericht op klimaatadaptie, vindt het PMK. Denk aan daarbij aan het voorkomen of verminderen van hittestress en wateroverlast.

Enquête

Afgelopen zomermaanden was het parkmanagement reeds betrokken bij het ontwikkelen van een enquête, waardoor en de informatie met de ondernemers gedeeld werd en een apèl gedaan werd op de betrokkenheid van alle op de beide terreinen gevestigde ondernemers. Vooral omdat een aantal ondernemingen voorloper zijn, goede ideeën heeft of betrokken wil zijn bij de uitvoering. De opzet van die enquête bleek enigszins uit beeld bij de gemeente geraakt. Dat betreurde het PMK. De gemeente neemt derhalve deze suggestie opnieuw mee in het overleg tussen wethouder Knape en de direct betrokken ambtenaren en binnenkort in het overleg met het bestuur van het parkmanagement. Het PMK pleit er voor de komende weken tot een gezamenlijk plan van aanpak met concrete doelen en een route van informatievoorziening, te komen. Binnenkort verneemt u het vervolg.