PMK start projectorganisatie Duurzaamheid om ondernemers te faciliteren

Algemeen


Het bestuur PMK koos voor de invoering van een projectorganisatie Duurzaamheid en verhuist daarom dit voorjaar naar een nieuwe locatie aan de Ambachtsweg. Om de ondernemers te faciliteren in de vele bewegingen in de nabije toekomst die de items duurzaamheid betreffen, verkent de projectgroep, onder aansturing van het bestuur PMK, wat deze ontwikkelingen concreet zijn, wat dat betekent voor de ondernemer(s) en welke vormen van subsidie mogelijk zijn. Een ambitieuze, maar noodzakelijk stap. Het PMK betrekt daarbij alle geïnteresseerde ondernemers van de diverse bedrijventerreinen in Katwijk.

De notitie Projectgroep Duurzaamheid, zoals dat vooraf aan de bestuursleden is toegestuurd, wordt ambitieus genoemd en is met algemene instemming akkoord. Het bestuur PMK is van mening dat alle ondernemers gebaat zijn met dit project, inclusief de gemeente Katwijk.

Opgemerkt wordt dat het verkrijgen van stagiairs niet vanzelfsprekend lukt. Verkenning geschiedt voor de inzet van studenten op HBO- en WO-niveau. Faculteit TU-Delft en Technische Natuurkunde Leiden worden benaderd. Eveneens verwante Hbo-opleidingen.

Voorzitter Henk Oostingh geeft aan dat de aansturing van het project en daarmee ook de werkgroepen, formeel geschiedt vanuit het bestuur PMK. Gewerkt wordt met stuurgroepen en een regiegroep aan de hand van een plan van aanpak.

In de regiegroep kunnen participerende partners zitten, specifiek deskundigen en ondernemers uit ons gebied die materiedeskundigen zijn. Streven is naar de start van het project medio september 2023. Het bestuur PMK gaf woensdag 15 maart aan om in het overleg met wethouder Knape (op 20-03-23) de notitie eerst te verkennen voordat groen licht gegeven wordt.

De secretaris werkt in opdracht van het bestuur aan subsidievormen waaronder de gemeente Katwijk, Circulair-west en provincie Zuid-Holland. Ook andere trekkingsgerechtigden in Katwijk worden benaderd voor betrokkenheid en eventuele vormen van medefinanciering.

De projectgroep Duurzaamheid verkent, analyseert en geeft antwoorden op vragen die voortkomen uit containerbegrippen binnen Duurzaamheid, zoals energietransmissie, klimaatadaptatie, circulariteit, vergroening en overlast grond- en hemelwater. Daarbij komen de landelijke ontwikkelingen stikstofbeleid, dat zowel een impact op de uitvoering als regionale ontwikkelingen heeft.

Doordat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de onderwerpen en uiteindelijk het effect samenkomt in scenario’s/ontwikkelingen voor ondernemers, wordt gewerkt vanuit werkgroepen met een regiegroep. Aansturing en verantwoordelijk voor de procesgang is het bestuur PMK.

Huisvesting

Het bestuur is van mening dat om het project Duurzaamheid goed te kunnen uitvoeren en een aantrekkelijke werkplek voor stagiaires te creëren, passende huisvesting gewenst is. Ook het houden van bestuursvergaderingen en overleg lukt moeizaam in de huidige vestiging.

De voorzitter PMK maakte met de huidige verhuurder afspraken over het beëindigen van de bestaande huurovereenkomst Steenbakkerstraat 11. Deze loopt nu tot eind juni. Dan verhuist het secretariaat/kantoor PMK naar de bovenetage van Ambachtsweg 7. Het hebben van deze ruimte is ook essentieel om kansen te maken op inzet van stagiairs met een HBO- of WO-achtergrond (spoeling is dun; aantrekkelijke werkomgeving is pluspunt).

Het bestuur is van mening dat het project Duurzaamheid geldt voor alle ondernemers op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Katwijk. Een aantal signalen van ondernemers op andere vestigingsgebieden in Katwijk wijst daar ook op. Verkend worden nu de behoefte en de wens te participeren. Mochten deze gebieden (veelal Trekkingsgerechtigden uit het OFK) andere belangen die bij het (collectief) ondernemen passen ook willen laten vertegenwoordigen door het PMK, is dat mogelijk. Activiteiten/bestuursvorm van deze gebieden dienen dan in overleg te integreren in de opzet en werkwijze PMK. Sturing van deze beweging/verkenning ligt bij de voorzitter van het PMK.

Implementatie

De portefeuillehouder uit het bestuur o.a. inzet camerabewaking meldt dat de coördinatiepunten voor plaatsen van de masten van de camerasystemen zijn bepaald. De vergunningsaanvraag voor deze circa 5 meter hoge masten die in groenstroken worden geplaatst loopt, zij het dat extra tekeningen zichtlijnen aangeleverd moeten worden aan de gemeente (afdeling Vergunningen).

Aanbieder Pro Rec heeft nog geen duidelijkheid voor wat betreft aansluiting glasvezelnetwerk. Het bestuur besloot dat gewacht wordt tot het netwerk er ligt en de kosten aansluiting in overeenstemming met de begrote offerte is. Verwacht wordt dat dit medio juni 2023 is.

De communicatie en coördinatie over plannen/activiteiten op het industrieterrein vanuit de gemeente – en dan vooral de volgorde en wijze waarop – moet verbeterd worden. Mede door verloop ambtenaren zijn afspraken weggezakt (tijdig informeren, betrekken van PMK). Het betreft de functionele betrokkenheid van het PMK. In het overleg met wethouder Knape op maandag 20 maart worden deze afspraken nog eens nagelopen.

Hoofdthema in dit overleg is de ontwikkeling bedrijventerreinen. Daartoe hadden voorzitter en parkmanager vooraf een overleg met coördinerend beleidsambtenaar (en voorzitter werkgroep bedrijventerreinen-strategie Economie071) Wout Vogelesang over de eventuele 15 ha bedrijventerrein dat binnen onze gemeente beschikbaar komt. PMK heeft zijn wensen kenbaar gemaakt en zich verder laten informeren over de planvorming voor meerdere regio’s binnen de gemeente Katwijk.