PMK komt met alternatieve verkeerroute door ’t Heen en bevordert doorstroom Ambachtsweg

Algemeen


Op verzoek van de verkeersdeskundige van de gemeente besprak het bestuur van het parkmanagement de planvorming rondom het fietsverkeer nabij de Ambachtsweg en de suggesties van de gemeente Katwijk voor fietsers de route aan de noordkant van deze weg veiliger te maken. Daartoe heeft de gemeente een aantal voorstellen: Het werken met verkeerslichten bij de op- en afrit naar de N206 zodat regelmatig het verkeer op de Ambachtsweg gestremd wordt, of het afsluiten van de wegvakken om af te slaan, waardoor ook het verkeer en daarmee de doorstroom belemmerd wordt. Dat draagt volgens het PMK niet bij aan een veilige oplossing. Het PMK diende een voorstel in, dat enigszins aansluit bij een derde optie van de gemeente: houdt het fietsverkeer aan de zuidzijde van de Ambachtsweg

Zowel de gemeente als het bestuur van het parkmanagement gaan uit van een zo optimale veiligheid van de fietsers in het verkeer. De gemeentelijke verkeersdeskundige verwoordde daarbij het standpunt van de gemeente dat langzaam verkeer extra bescherming geniet, boven de belangen van snelverkeer (zoals auto’s). Het PMK onderschrijft dat uitgangspunt met de kanttekening dat op een bedrijventerrein, waar de vestigingskwaliteit voor bedrijven een belangrijke rol speelt, gekeken moet worden naar de best passende oplossing voor bedrijven en fietsers. Hierbij is het belangrijk om oorzaak en gevolg duidelijk te onderscheiden. De huidige drukte van het fietsverkeer komt mede door de inrichting van het terrein met het type bedrijven langs de hoofdaders van het ’t Heen.

Bij de inrichting van het bedrijventerrein is er geen rekening gehouden met intensief fietsgebruik, benadrukte het PMK. Dat blijkt ook uit de regelmatig voorkomende incidenten en ongevallen. Een zorg die het PMK al langer aankaart bij de gemeente. Vooral nadat het fietspad aan de noordzijde van de Ambachtsweg zonder overleg met het PMK tweerichtingsverkeer werd; een besluit met verstrekkende gevolgen, waaronder de huidige gevaarlijke kruisingen van snel en langzaam verkeer bij de Heerenweg en de op- en afritten van de N206.

Verkenning vooraf

Voorzitter Oostingh gaf aan dat een verkenning bij de belangenvereniging van ondernemers vooraf aan het schrijven van een notitie – verkeersbeleid en veiligheid – die inmiddels door de raad goedgekeurd is, beter gepast had. Nu moeten we reageren op uitvoeringsplannen die al voorgelegd zijn aan de raad en dat is jammer. In goed Nederlands een gemiste kans. Het PMK is van mening dat aan de noordzijde van de Hoorneslaan, vanaf de Boerslaan, en langs de Ambachtsweg geen fietsroute hoort te liggen.  De huidige fietspaden zijn later ingevuld en ook nog in twee-richtringen omdat met name schooljongeren kozen voor een traject over het voetpad naar de Ambachtsweg, waarbij tweemaal de afritten gekruist werden.

Het is volgens het PMK echter een verkeerde gedachtegang om oneigenlijk gebruik te legaliseren en te optimaliseren ten koste van het regulier verkeer. Dit wordt zo verwoord in de gemeentelijke planvorming dat er vanuit gaat dat deze (lees onzes inziens illegale) route extra risico’s betekent voor fietsers en dus het snelverkeer van en naar ’t Heen afgeremd, c.q. deels gestremd dient te worden.  Zoals aangegeven ‘kijk naar oorzaak en gevolg’ en dan is dit een onjuiste maatregel en gaat in tegen de visie van het PMK, aldus Oostingh.

Vandaar dat hij een alternatief inbracht waarbij het fietsverkeer aan de Ambachtsweg en het korte oostelijk deel van de Hoorneslaan richting ’t Heen aan de zuidzijde loopt. Wat we willen bereiken is een veilige verkeersituatie in ‘t Heen voor automobilisten en fietsers – naast een goede bereikbaarheid – waarbij we ook in ogenschouw moeten nemen dat de snelheid van de tweewielers (elektrische fietsen en fat bikes) fors hoger ligt dan een aantal jaren geleden.

Oplossing

Het PMK pleit ervoor dat de fietsers komend vanuit de Hoornes en vanuit ’t Heen slechts gebruik kunnen maken van de zuidzijde van de Hoorneslaan en de zuidzijde van de Ambachtsweg. Om de veiligheid te optimaliseren en de doorstroom van het (weg)verkeer te bevorderen, bepleit het PMK om het fietspad ter hoogte van de Zeilmakerstraat te voorzien van een kleine fietstunnel/onderdoorgang.

De oversteek van de Hoorneslaan naar het woongedeelte met onder andere de vestiging van het Pieter Groen, vice versa, geschiedt dan via het nu al met stoplichten geregelde oversteekplaats ter hoogte van de Boerslaan.

voorlichting-parkmanagement-katwijk-2.jpg

De oversteek van de zuidkant van de Ambachtsweg richting Noordwijk (ter hoogte van het bedrijf Technivo) ligt dan achter de rotonde aan de zijde van ’t Heen. Op die plek is de snelheid van het autoverkeer laag en de situatie overzichtelijk. Het voorstel van het PMK is om die oversteekplaats 40 tot 50 meter achter de rotonde te leggen.  Fietsverkeer verloopt zo uitsluitend via de zuidzijde van de Ambachtsweg en sluit aan op de Steenbakkerstraat waar middels de brug over het Oegstgeesterkanaal Rijnsburg veilig kan worden bereikt. Bij uitvoering van dit plan dient het fietspad dat, opeens vanuit het niets, begint op de westzijde van de Lageweg (komend vanuit de Lijnbaanstraat) verwijderd te worden tot en met de hoek Heerenweg. Hiermee behoort deze zeer gevaarlijke en onoverzichtelijke kruising met het langzaam verkeer tevens tot het verleden.

Doorstroming

Komend vanuit de Lijnbaanstraat blijft dan op de Lageweg alleen het fietspad over aan de oostzijde van de Lageweg.  Dit fietspad loopt door tot de noordkant van bedrijventerrein ’t Heen. Fietsverkeer komend vanuit de Herenweg richting de Ambachtsweg/Hoornes, gebruikt in deze situatie het bestaande fietspad aan de noordzijde van de Ambachtsweg dat loopt tot de oversteek bij het bedrijf Technivo.  Naar onze mening hebben we dan een veilige verkeerssituatie gecreëerd voor de fietsers, het gaan kruisen van langzaam verkeer met snel verkeer niet meer plaatsvindt en is er een vlotte doorstroming voor alle verkeersdeelnemers gegarandeerd. Volgens ons alleen maar winnaars.