PMK: Geen verkeerslichten Ambachsweg bij afslag N206

Algemeen


Het PMK is tegen het plaatsen van verkeerslichten die het autoverkeer op ’t Heen reguleren bij de op- en afritten naar de N206 ter hoogte van de Ambachtsweg. Volgens het PMK belemmert dit de doorstroom op deze weg en de Hoorneslaan drastisch en leidt het tijdens drukke tijdstippen – begin en eind van de werkdagen – tot het vastlopen van het verkeer dat het bedrijventerrein in of uit wil. Op verzoek van de gemeentelijk verkeersdeskundige vatte het bestuur van het parkmanagement hun argumentatie samen in een brief aan het college van B&W dat in de week van 19 maart besproken wordt.

In een recent (februari) gevoerd gesprek met de afdeling Verkeer over het fietsverkeer naar en van de bedrijventerreinen – en dan vooral ’t Heen – gaf het bestuur van het PMK aan dat verkeersveiligheid (voor langzaam-verkeer) een belangrijk uitgangspunt is. Daarnaast benadrukte het PMK dat een goede afhandeling van het verkeer voor ondernemers op ’t Heen en Klei Oost eveneens van belang is en mede de kwaliteit van de bedrijventerreinen bepaalt. Helaas week de gemeente eerder af van gemaakte afspraken met ondernemers (toen verenigd in de KviH) door bepaalde vestigingsvormen wel toe te laten, die niet thuishoren op een bedrijventerrein – en waartegen het PMK protesteerde – zoals de kringloopwinkel en meerdere sportscholen, c.q. trainingsruimten. Deze vestigingen – vindt het PMK – trekken veel verkeer aan, iets dat mede blijkt uit de parkeerproblematiek (ook voor fietsen) die hiermee veroorzaakt wordt.

Verkeerslichten

Het treffen van verkeersbelemmerende maatregelen (weghalen afslag-vakken voor autoverkeer en het plaatsen verkeerslichten bij kruising Ambachtsweg en de op- en afritten N206) om met name langzaam verkeer een veiligere positie te geven op de bedrijventerreinen, wijst het PMK af. Het PMK stelde in het overleg in februari voor, onderbouwd met argumenten en tekeningen, de route voor het fietsverkeer te beperken tot de zuidkant van de Ambachtsweg. Een visie waarbij geschetst werd hoe fietsverkeer dan veilig en logisch over het bedrijventerrein geleid kan worden richting Noordwijk en Rijnsburg/Leiden. De gemeente ontving deze visie met toelichting schriftelijk.

Aansluitend vroeg de verkeersdeskundige of het PMK ook reageert op andere voorstellen uit de gemeentelijke verkeersnotitie. In het gesprek gaf het PMK al hun visie, maar herhaalde deze nu middels een brief. De algemene reactie van het PMK op de scenario’s uit het actieplan verkeersveiligheid, is: geen belemmerende maatregelen voor autoverkeer op Ambachstweg of Hoorneslaan ter hoogte van het viaduct N206 en het fietsverkeer beperken tot aan de zuidkant van de Ambachtsweg.

Per onderdeel:

  • Voorstel gemeente om het links-afslagvak Hoorneslaan af te sluiten: PMK is geen voorstander van deze aanpak, omdat het belemmerend werkt voor het autoverkeer naar het bedrijventerrein. Vaak is er al ophoping van verkeer en geen adequate doorstroom;
  • Voorstel gemeente om de noordelijke fietsroute (tussen verkeerslicht Boerslaan en rotonde Ambachtsweg) als proef af te sluiten: Dit past bij de visie van het PMK (zie notitie PMK en onze toelichting in het gesprek met de afdeling Verkeer);
  • In het haalbaarheidsonderzoek naar verkeerslichten door de gemeente Katwijk wordt de mogelijkheid om beide kruisingen te koppelen meegenomen. Verkeerslichten ter hoogte van het viaduct N206 zouden de verkeersveiligheid en doorgang beter kunnen regelen: absoluut afgewezen door PMK i.v.m. verkeersbelemmering en afhandeling verkeer naar en van het bedrijventerrein. Hierdoor ontstaat een verlaging van het vestigingsklimaat voor bedrijven en vermindering kwaliteit bedrijventerrein.
  • Zowel bij de variant van verkeerslichten als verplaatsing van de fietsoversteek is gevraagd of het huidige fietspad tussen het N206-viaduct en de westelijke N206-aansluiting niet weg kan: in onze notitie en het gehouden gesprek waren we hierin duidelijk. We pleiten voor ophef fietsroute aan de noordzijde en daarbij voor het bevorderen van een oversteek op de Hoorneslaan ter hoogte van de Boerslaan. Vandaar kunnen fietsers het bedrijventerrein aan de zuidzijde betreden. Voor een oversteek bij de Ambachtsweg voor fietsverkeer ‘richting Noordwijk’ pleitten we deze op circa 150 meter oostelijk van de huidige rotonde Ambachtsweg aan te leggen. De variant van verkeerslichten wijst het PMK echter expliciet af.

Tenslotte: Het bestuur PMK pleitte ervoor om het fietspad aan de noordzijde Lageweg door te trekken langs het bedrijf Ouwehand (vestiging van P&P) richting Noordwijk/Rijnsburg en daar de bestaande fietsoversteek te gebruiken voor de route richting Noordwijk. Bestaande fietspad vanaf de Ambachtsweg langs de oprit N206 richting Noordwijk dan opheffen.