PMK betrokken bij opstellen nieuwe economisch beleidsplan gemeente

Algemeen


De gemeente Katwijk werkt aan een nieuwe economische agenda en daarmee een economisch beleidsplan voor de komende jaren. Om tot een definitief plan te komen heeft de gemeente het bureau BLOCC gevraagd dat proces te ondersteunen en daarmee onder andere de stakeholders te interviewen. Bij aantal sessies was het Parkmanagement Katwijk betrokken. Daarnaast zette het PMK op verzoek van wethouder Knape hun aanvullende visie op papier. De gemeente streeft er naar het nieuwe Economische Beleidsplan medio dit jaar in de raad te bespreken en daarna vast te stellen.

Het bestuur van het PMK is op drie manieren vooraf betrokken geweest bij het opstellen van een nieuwe visie. Daarnaast heeft het PMK de afspraak binnenkort het oude visiedocument te evalueren en daarmee vast te stellen wat daaruit gerealiseerd is, wat nog moet en of dat een prioriteit verdient in het nieuwe beleidsplan. Naast het geïnterviewd worden, was het PMK aanwezig bij een tweetal themadiscussies en leverde het de visie namens het PMK aan. Deze betrokkenheid moet straks merkbaar zijn in het definitieve plan.

Hieronder treft u het visiedocument van het bestuur van het Parkmanagement Katwijk aan. Hebt u opmerkingen of aanvullende issues, laat het ons weten.

 

Parkmanagement Katwijk: Economische ontwikkelagenda gemeente Katwijk                                                                  

In de bijeenkomsten vooraf voor de ontwikkeling van een nieuwe economische visienotitie voor de gemeente Katwijk heeft het Parkmanagement veel informatie aangedragen. Zowel in de gesprekssessie/discussies als apart op verzoek van de externe deskundigen die het proces begeleiden voor de gemeente. Aanvullend is gevraagd om een aantal speerpunten te noemen. We doen dit op hoofdlijnen waarbij we veel onderliggende meningen en visies hebben, die in een vervolgdiscussie aan de orde kunnen komen.

Input economisch beleidsplan gemeente Katwijk

Het parkmanagement was betrokken bij een aantal sessies die gevoerd werden om te komen tot een nieuw gemeentelijk beleidsplan. Tijdens deze sessies hebben we aangegeven wat onze visie is en op verzoek van het onderzoeksbureau materialen/informatie aangeleverd.

Aanvullend, puntsgewijs, een aantal uitgangspunten van het bestuur van het Parkmanagement Katwijk.

Ondernemers moeten op de bedrijventerrein ruimte hebben/krijgen om te ondernemen. Daarbij is de lokale overheid faciliterend waar het de informatieve rol betreft en duidelijk in de kader-stellende wet- en regelgeving. Die duidelijkheid wordt bevorderd door een proactieve benadering en het vroegtijdig verstrekken van informatie aan ondernemers – middels een frontoffice en/of een accountmanager of bedrijvencontactfunctionaris – en een snelle afhandeling van de vragen van ondernemers middels heldere procedures met korte lijnen. Een proces dat ondersteund wordt door goede gerichte communicatie.

De gemeente bevordert de samenwerking met vertegenwoordigers van de gevestigde ondernemers, zoals het Parkmanagement Katwijk, waardoor collectieve belangenbehartiging deel uitmaakt van de voorbereiding van het gemeentelijk beleid.

Daar waar de kaders voor beleid, of voor de wet- en regelgeving, gesteld worden door andere (overheids-)instellingen informeert de gemeente de belangenbehartiger namens de ondernemers (zoals het Parkmanagement Katwijk) en trekt men gezamenlijk op om te komen tot adviezen, aanbevelingen of wijzigingen in het beleid. Daar waar het de uitvoering betreft, zijn er afspraken over een heldere uitvoering van de communicatie – van wie en door wie – naar de ondernemers.

De gemeente zorgt voor de invulling van bedrijfshuisvestingsmogelijkheid en de daarbij horende wensen van ondernemers. Daarvoor moet gestuurd worden op een maximale oppervlakte aan bedrijventerreinen die beschikbaar komt en welke gericht is op de lokale vraag van nu en de verwachte vraag de komende jaren.

Door de schaarste aan beschikbare grond moet ruimte gecreëerd worden op de bestaande bedrijventerreinen. Verdichting en hoger toegestane bebouwing is daarbij een noodzaak. Daarbij geldt dat oneigenlijk gebruik tegengegaan moet worden en situaties van oneigenlijk gebruik achteraf hersteld dienen te worden. Daarbij is revitaliseren van bepaalde gedeelte (zoals de zuidoosthoek van ’t Heen) van het bedrijventerrein een noodzaak.

Beleidsvoornemens voor het tegengaan van oneigenlijk gebruik van grond moeten geïnitieerd worden. Te denken aan de milieustraat, de vele fitnesscentra, vestigingen van detailhandel gerelateerde bedrijven buiten de periferie die daarvoor aangewezen is, etc.

De kwaliteit en kwaliteitshandhaving van de bedrijventerreinen is een speerpunt. Ondernemers willen gevestigd zijn of zich vestigen op terreinen met een hoogwaardige uitstraling en vormen van structureel onderhoud. Daartoe organiseert en onderhoudt de gemeente, in samenwerking met het parkmanagement, een KVO voor de terreinen, waarin afspraken op uitvoerend niveau en over vormen van samenwerking – ook tussen brandweer en politie – gemaakt zijn.

Een speerpunt bij deze kwaliteitscriteria zijn beveiliging, inclusief eventueel een aanvullend gezamenlijk traject van camera-beveiliging. De Smart-opgestelde afspraken over onderhoud en herstel, maken deel uit van de kwaliteitsbewaking. Denk aan (snel) herstel openbare verlichting, vuil-verwijderen en handhaven.

Ondernemingen gedijen in een omgeving waar aandacht is voor goed werken, goed wonen en kwaliteit in recreëren. Een samenhangende combinatie van aandachtspunten die gelden bij het opstellen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een goede bereikbaarheid en snelle contacten met het achterland zijn daarbij tevens onmisbaar en gelden als belangrijke randvoorwaarden. Het ontwikkelen van snelle busverbindingen, die ook de bedrijventerreinen aandoen, is wenselijk.

Onderdeel van een aantrekkelijke woongemeente is het hebben van winkelcentra met een breed en samenhangend aanbod. De gemeente faciliteert de mogelijkheid tot vestiging, waarbij rekening gehouden worden met een breed en divers aanbod.

Speerpunten zijn eveneens toerisme, en het daarbij het ‘vermarkten’ van het toeristisch product in een regionale samenhang en het uitwerken van USP voor Katwijk: aantrekkelijk verblijfs- en bezoekersaanbod voor de doelgroepen gezinnen, de sportieve doelgroep (fietsen, wandelen) en de watersportliefhebber. Het meer aantrekkelijk maken van de natuurgebieden (duin, strand en in de regio) voor wandelaars en fietsers met een educatieve ondersteuning.

Katwijk werkt voortvarend aan een samenhangend beleid op de terreinen van onderwijs en arbeidsmarkt. Het creëren van beroepskwalificerend onderwijs voor relevante bedrijven in Katwijk is een noodzaak. Daarbij stimuleert de gemeente positieve acties gericht op samenwerking onderwijs bedrijfsleven en het enthousiasmeren van jongeren voor meer technisch gericht onderwijs. Daartoe behoort een stimulans vanuit de gemeente voor Maker Space, oriënteringsvormen onderwijs bij de bedrijven/instellingen in onze regio en de lokale vormen van scholing gericht op bekwaamheden volwassenen (zoals lokale uitvoering Talen op Maat).

De gemeente kiest, vanuit de grootte en het aantal gevestigde ondernemers, ervoor zo veel mogelijk initiatieven op deze terreinen lokaal georganiseerd te hebben, waarbij de gemeente een proactief rol vervult.

De gemeente moet actief zijn in een transitie van laaggeschoold werk naar ondernemersvormen met een hoog opleidingsniveau. Het gaat niet om in plaats van, maar met name het kansen bieden en een uitnodigend beleid voeren voor een andersoortig type bedrijf, zoals ondernemingen die georiënteerd en of gelieerd zijn aan space-technologie, denk daarbij aan Estec, Drone valley, of andersoortig hoger segment bedrijven dan alleen de maakindustrie. Daarnaast is het zo dat ook in de maakindustrie veel hoger opgeleiden werkzaam zijn, hiervoor is ook een verbinding noodzakelijk met hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Het parkmanagement (of de voorloper KBOR) enquêteerde inmiddels de bedrijven gevestigd op ’t Heen en Klei Oost, zodat er inzicht kwam in het aantal, de geschooldheid en verwachte behoefte aan gekwalificeerd personeel. Ook toen al bleek een groeiende behoefte aan hoger geschoolden, kwalificatieniveau 4 en 5. Veel ondernemers gaven aan deze bekwaamheidsgroei nodig te hebben om concurrerend te zijn en de innovatieve ontwikkelingen aan te kunnen. Het parkmanagement pleit voor een nieuw onderzoek, opgezet met partners zoals het Parkmanagement Katwijk.

De gemeente faciliteert een goede digitale bereikbaarheid van de bedrijven op de bedrijventerreinen.

De gemeente ontwikkelt, samen met het georganiseerde bedrijfsleven, een passend perspectief voor de ontwikkelingen en verplichtingen ten aanzien van de duurzaamheidsagenda, klimaatadoptie en energiebesparingen. Daarbij is het informeren van ondernemers en hen betrekken bij de ontwikkelingen, een communicatief speerpunt. Het betreft een belangrijke economische factor voor het bedrijfsleven.

De gemeente heeft een ontwikkelingsroute van Katwijk naar een gemeente met een centrale rol in de Duin- en Bollenstreek, qua huisvesting, economische ontwikkelingen, toerisme en sport- en recreatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de nabijheid van Schiphol, de betekenis van de Greenport en het onderdeel uitmaken van een Randstedelijk gebied met belangrijke mainports en daarmee vormen van bedrijvigheid, zoals transport, opslag, glasteelt maar ook specifieke bedrijvigheid in de bouw en schildersbedrijven. Inclusief de onderneming op het vlak van hightech en nieuwe innovaties, zoals de eerdergenoemde bedrijven die gelieerd zijn aan space-technologie, Drone valley, maar ook de bestaande bedrijven met hightech toepassingen (zoals planten- en bloementeelt, veredeling, koel- en vriestechnologie).

De gemeente denkt in kansen en mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Een intentie die centraal staat in het denken, doen en daarmee handelen.

De gemeente stelt een uitvoeringsagenda op, waarbij het verenigd bedrijfsleven betrokken is bij het opstellen en de voorstellen tot uitvoering. Het gaat daarbij om concrete ontwikkelingen zoals een uitvoering parkeerbeleid op de bedrijfsterreinen, het bewaken van de kwaliteit inclusief vormen van handhaven, aanpassing vestigingsvoorwaarden en bestemmingsplan, uitgifte grond en gebiedsgerichte kwaliteitsverbetering.

Tenslotte

Het Parkmanagement heeft op de deelgebieden, die vallen onder deze aandachtsgebieden, een visie die graag gedeeld wordt met de gemeente en daarbij de vertaling naar de uitvoering. Het delen moet leiden tot een meetbaar rendement voor het bedrijfsleven. Afspraken over het hoe daarvan, zijn de gezamenlijke spelregels die gelden voor het overleg tussen gemeente en Parkmanagement.

Februari 2021,

Parkmanagement Katwijk.