PM ontwikkelt notitie parkeerbeleid bedrijventerrein

Algemeen


Als aanvulling op het gemeentelijk parkeerbeleid heeft het parkmanagement en notitie opgesteld om de gemeentelijke uitgangspunten verder te concretiseren. Belangrijk zijn, vindt het PM, de aannames waarop het parkeerbeleid gebaseerd wordt. De in de gemeentelijke nota aangereikte middelen, bieden kapstokken om te komen tot een efficiënt en regulerend beleid. Bij de uitvoering van het beleid zal gekeken moeten worden naar delen van het terrein. Een overkoepelend geldend parkeerbeleid past derhalve niet.

Het bedrijventerrein ’t Heen is ruim 50 jaar geleden ingericht als vestigingsplaats voor bedrijven die veelal georiënteerd waren op de maakindustrie, in die tijd was een vestiging van een op zichzelf staande kantoorlocatie niet toegestaan.  Het bedrijventerrein had in aanvang een regionale functie voor de Duin- en Bollenstreek. Hierbij was de gedachte, dat de medewerkers uit Katwijk veelal met de fiets en uit de regio deels met de fiets of met het openbaar vervoer zouden komen.

Deze gedachte wordt bevestigd door de wijze van inrichting van het industrieterrein ’t Heen met een beperkte mogelijkheid tot parkeren en het ontbreken van (kleinschalige) parkeerterreinen voor de medewerkers van een bedrijf.

Situatie 2020.

Inmiddels 50 jaar verder is het industriegebied het ’t Heen en het later ontwikkelde Klei-Oost qua gevestigde type bedrijven gewijzigd. Dit is mede veroorzaakt doordat de gemeente in de laatste decennia is afgeweken van de in het verleden gemaakte afspraken op het gebied van vestigingsbeleid. Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat er bedrijven zijn gevestigd welke overlast veroorzaken qua vervoer en die de parkeerdruk ophogen. Naast het feit dat het overeengekomen vestigingsbeleid door de gemeente niet is gehanteerd heeft de gemeente zelf nota bene besloten om de toenmalige gemeenteopslag te wijzigen in een milieustraat, eerst alleen voor Katwijk maar inmiddels heeft deze een functie voor de inwoners van meerdere omliggende gemeenten.

Ook het toestaan van een vestiging van de kringloopwinkel, sportscholen, grote kantoorlocaties zoals voor de woningbouwcoöperatie, alsmede diverse kleinere automobielbedrijven verspreid over het gehele bedrijventerrein, en vormen van detailhandel anders dan aan de Ambachtsweg of het zuidelijk deel van de Ambachtsweg, leiden tot een (enorme) toename in parkeerdruk en ongewenste verkeersbewegingen en daarmee gevaarlijke verkeerssituaties tussen zwaar vrachtverkeer van bedrijven en veel particuliere verkeersbewegingen.

Bespreking

De door het PM ingebrachte notitie wordt eind augustus besproken met de verkeersambtenaren van de gemeente. Het gaat daarbij om de uitvoering van de globale uitgangspunten uit het nieuwe gemeentelijk beleid, die een kans bieden om te komen tot een effectief en efficiënt parkeerbeleid – zoals het PM voorstaat – op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost.