Parkmanagement gesprekspartner in de regio

Algemeen


Het parkmanagement werkt aan belangenbehartiging voor de ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Kei Oost. Een groot aantal concrete activiteiten maakt deel uit van onze werkzaamheden. Daarnaast zijn we gesprekspartner voor Overheden en vooral de gemeente, waarbij veel korte- en langeretermijnbelangen van ondernemers aan de orde komen. Om dit beter te faciliteren en meer sturend en rendementsgericht een overleg in te gaan, komt het PMK steeds vaker met een goed voor de ondernemers onderbouwde notitie.

Het PMK is actief aan de overlegtafel. Voorbeelden zijn de invoering van het parkeerbeleid op de bedrijventerreinen en het werken aan een goede (vestigings-)kwaliteit van de terreinen. We verzetten ons daarom tegen een vestiging van Mc Donalds, en het toestaan van een kringloopwinkel, anders dan in de daarvoor toegestane zonering voor detailhandel. We ontwikkelen daarbij alternatieven en gaan het gesprek aan met de gemeente.

Een belangrijke activiteit betreft de collectieve beveiliging. Een noodzakelijke vorm van belangenbehartiging waarvan alle ondernemers profijt hebben. Momenteel vindt de verkenning van een vorm van ondersteuning van de collectieve veiligheid middels (slimme) camerasystemen, gekoppeld aan een meldkamer en de beveiliger, plaats.

Het parkmanagement beijvert zich voor ondernemers in ’t Heen en Klei Oost om gescheiden afval af te geven op de milieustraat (nu niet mogelijk) of anders te komen met een alternatief. Tenslotte realiseerden we met de onderwijsinstelling de mogelijkheid leerlingen lokaal op te leiden voor een beroepskwalificatie in de bouw, schildersbedrijven, installatiebranche en dienstverlening. Een unieke invulling van een lang gekoesterde wens, die direct aansluit bij de lokale behoeften. Het PMK nam hierin het voortouw.

Aardgasloos tijdperk

Het parkmanagement overlegt met de gemeente en een groep deskundigen over klimaatadaptie, warmtetransitie, energiebesparing en alternatieve energievormen. Dit zijn belangrijke thema’s voor onze ondernemers. De gemeente beschreef de ambities voor de komende jaren binnen de verplichtingen die de Rijksoverheid stelt. Grote vraagstukken die snel aan de orde komen.

Begrippen waarmee gewerkt wordt zijn hittestress, overtollig neerslag, perioden van droogte en het van het aardgas gaan op de bedrijventerreinen.

Daarnaast vindt de warmtetransitie plaats. Behalve dat veel bedrijven werken aan energiebesparende maatregelen en de inzet van zonnepanelen of andere vormen om energie op te wekken, zijn er meer samenhangende maatregelen nodig om binnen twintig jaar de energietransmissie rond te krijgen. Weten wat nodig is – en wat mogelijkheden zijn – helpt ondernemers beslissingen te nemen. Omdat het veelal om ingrijpende en daarmee financieel intensieve beslissingen gaat, is de keuze gemaakt vroegtijdig te starten met de communicatie in onze nieuwsbrief daarover.

Onderbouwd

Het PMK wil geen vrijblijvend overleg, maar een goed resultaat voor de groep ondernemers die het PMK vertegenwoordigt. Naast het aanschuiven aan de overlegtafel kiest het PMK voor het nemen van initiatieven bij (grote) onderwerpen die de ondernemers raken. Om de mening te onderbouwen en beargumenteerd de discussie aan te gaan, zal er vaker op initiatief van het PMK een issue in een notitie toegelicht worden. Voorbeelden zijn het parkeerbeleid, het afval-inzamelbeleid, het vestigingsklimaat (inclusief het bestemmingsplan), het zoeken naar ruimte voor bedrijven om zich te vestigen, c.q. uit te kunnen breiden, het gaan revitaliseren van de zuidoosthoek ’t Heen en het bijstellen van de ruimtelijke visie voor dit gedeelte. Tenslotte geldt dat ook bij de thema’s: Ontwikkelingen geluidreductie (waaronder Hinderwetvergunning), het duurzaamheidsbeleid, de onderwijs-arbeidsmarkt en het stimuleren van het ondernemerschap.

Een ambitieus programma, voor ondernemers en gericht op de toekomst. Een programma dat energie kost, betrokkenheid van ondernemers vraagt en een betrokken communicatie noodzaakt vanuit het PMK naar de ondernemers.