Overleg wethouder: Samen werken aan een zo goed mogelijk ondernemersklimaat

Algemeen


Samen werken aan een zo goed mogelijk ondernemersklimaat en het vinden van praktische oplossingen bij vraagstukken die snel om verbeteringen vragen, dat is de insteek van het overleg tussen wethouder Knape en het bestuur van het Parkmanagement. Hoe dit nu concreet vorm krijgt, was een belangrijk onderdeel van het overleg maandag 25 september jl. “Door zaken bespreekbaar te maken, zoeken naar oplossingen, deze te benoemen en te koppelen aan een tijdsschema werken we aan een voor beide partijen renderende aanpak.”

Het eerste agendapunt betrof de evaluatie over het werkoverleg en voornamelijk het rendement dat dit overleg oplevert voor beide partijen: de gemeentelijke organisatie en de ondernemingen verenigd binnen het Parkmanagement Katwijk. De wethouder gaf aan dat goed en resultaatgericht overleg de insteek is, waarbij zaken soms vanuit meerdere perspectieven bekeken kunnen worden. Om daarna beleid te ontwikkelen dat uit te leggen valt en vooral oplossingen biedt. Soms duren trajecten wat langer, maar zorgvuldigheid en het manoeuvreren in een politieke organisatie – waar je als wethouder mee te maken hebt – vraagt de combinatie van stuurmanskunst en enig geduld.

In het tweemaandelijks overleg en de tussenliggende overlegvormen, komt veel op tafel. De afspraak die op verzoek van voorzitter Henk Oostingh nu gemaakt is, is om de uitkomst van deze afspraken kort samen te vatten en te koppelen aan een planning. Enerzijds om de onderlinge verwachtingen af te stemmen en anderzijds vanwege duidelijkheid en zorgvuldigheid. Inmiddels betreft het een lijst van circa twintig onderwerpen, waar de komende weken vanuit de gemeente en Parkmanagement bekeken wordt welke acties hierbij nodig zijn, en binnen welke tijd dit kan worden gerealiseerd. Daaronder vallen de ontwikkelingen nabij de rotonde aan de Ambachtsweg (invulling voormalig DVS-gebouw) en de verkeerstechnische ontsluiting van de noordwesthoek van het bedrijventerrein ‘t Heen. Ook geldt dat voor de voortgang van de revitaliseren van wegen – als onderdeel van een integrale aanpak kwaliteitsverbetering bedrijventerrein ’t Heen – en het revitaliseren van de zuidoosthoek, waarvoor nu financiële steun van rijk of provincie gezocht wordt. Tenslotte vroeg de voorzitter van het PMK een overzicht van gemeentelijke medewerkers en hun taakgebied binnen economie en RO.

Geluid

Het parkmanagement ontving een conceptvoorstel parkeerbeleid ’t Heen, dat binnenkort besproken wordt en waarover de ondernemers op ’t Heen geïnformeerd gaan worden. In het verlengde daarvan gaf de wethouder aan dat het PMK betrokken wordt bij nieuw beleid ten aanzien van de geluidszonering. Drie jaar geleden liepen gemeente en PMK hierbij een gezamenlijk traject naar de Omgevingsdienst. Bij veranderende uitgangspunten is het belangrijk te kijken of, en zo ja wat dan herijkt moet worden op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost.

Aan de orde kwam ook de aansluiting van Klei Oost-zuid op het glasvezelkabelnet. De gemeente en het PMK zijn van mening dat het uitgangspunt is dat de ondernemingen in dit gebied aangesloten worden door Glaspoort. Gesprekken met deze instantie voor ook Klei Oost-zuid lopen momenteel via het PMK, die samen met de betreffende ondernemers en gemeente de vraag geïnventariseerd heeft en nu wacht op een antwoord.

Wethouder Knape informeerde de bestuursleden van het PMK over de situatie rondom het door krakers bezette bedrijfspand aan de Ambachtsweg, hoek Lageweg – waarvoor inmiddels een verzoek tot ontruimen geldt. Het verlenen van een vergunning voor het gaan plaatsen van masten voor de camerabeveiliging was tevens een gesprekspunt tussen wethouder en bestuur PMK. Hierover kon de wethouder positief nieuws melden. Het integraal advies wat volgt op de aanvraag tot vooroverleg wordt een akkoord onder voorwaarden. Dit gaat om een aantal voorwaarden die goed kunnen worden verwerkt in de definitieve vergunningaanvraag.

Vervolg

Twee agendapunten werden doorgeschoven: de ontwikkelingen duurzaamheid, waarvoor een aparte afspraak met ook wethouder Spek op 26 oktober gemaakt is en ontwikkelingen nieuwe bedrijventerreinen (RO), de daarbij geldende of gewenste afspraken (vestigingsbeleid en/of aangepast bestemmingsplan) en de wens ruimte te creëren voor ondernemers binnen de bestaande terreinen (vooral ’t Heen) door aanpassingen voorschriften en bewust gekozen ontwikkelingen (revitaliseren, hoger bouwen, initiatieven tot vervanging en kwalitatieve verbetering). Het volgend overleg is 27 november. Ook vindt er dan een bedrijfsbezoek plaats bij VDB op Klei Oost.