Overleg wethouder Knape en Parkmanagement deze zomer

Algemeen


Het Parkmanagement overlegt frequent met wethouder Jacco Knape. In dit overleg komen de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost aan de orde en allerlei zaken die het ondernemen betreffen. Belangrijke overlegonderwerpen deze zomer waren het parkeerbeleid, de ontwikkelingen warmtevisie gemeente inclusief de implementatie daarvan en de ontwikkelingen rondom de omgevingsvergunning. Het PMK staat een integrale aanpak voor.

Het parkeren van vrachtwagens is een parkeerprobleem dat niet op zich staat maar in samenhang gezien moet worden met andere vormen van parkeeroverlast op de terreinen. Onduidelijke normering gekoppeld aan het vestigingsbeleid en mede ontstaan na wisseling van eigenaar van een bedrijfspand, vormen van regelgeving zoals het keren van vrachtwagens op eigen terrein, de aantallen personenwagens per vestiging en dat vaak ook nog in relatie met ploegendienst – waarbij de nieuwe ploeg al komt als de oude nog niet vertrokken is – plus de veelvuldige komst van sportcentra die nagenoeg geen voorzieningen kennen maar wel grote parkeerdruk betekenen en de behoefte van detaillisten om bezoekers nabij hun pand kortdurend te laten parkeren, noodzaakt meer regulering van het parkeren. Daarbij komt dat vormen van openbaar vervoer verdwenen. De regelgeving (als onderdeel van het vestigingsbeleid) verhoogt tevens de druk en zijn er verder raakvlakken met bestaande vergunningen, het acceptatieniveau, bestemmingsplan en de visie op bedrijventerreinen; factoren die medebepalend zijn bij de opzet van een werkend parkeerbeleid.

Naar aanleiding van de vorderingen van het ontwikkelen van nieuw parkeerbeleid wordt geconstateerd dat het veel raakvlakken heeft met meerdere agendapunten.

 

Parkeerdruk

Bestuur PMK schetste waarom veel vrachtwagens uit andere gemeenten hier parkeren (beveiliging en geen parkeerheffing) en gaf aan dat de parkeerdruk op sommige delen van het terrein hoog is en ook ondernemers niet altijd gebonden zijn aan duidelijk beleid en de daaraan gekoppelde handhaving. Om meer inzicht te verkrijgen komt het PMK met een onderzoek/inventarisatie parkeerbehoefte/parkeerdruk gevestigde bedrijven. Tijdens de rondgang van het bestuur PMK en College van B & W op 15 september aanstaande geeft het PMK een toelichting op de parkeerproblematiek, vormen van overlast en mogelijke oplossingen.

Integrale aanpak

De wethouder vindt dat de geconstateerde samenhang een integrale aanpak noodzaakt. Hij werkt dit als project uit binnen de verkenning economische agenda en ontwikkeling bedrijventerreinenstrategie en vraagt betrokkenheid van het PMK bij het uitwerken van die aanpak.

Ten aan zien van de Warmtevisie heeft het PMK heeft een zienswijze ingediend. Benadrukt wordt door het PMK dat de zienswijze bedoeld is om later mee te kunnen discussiëren over deze belangrijke ontwikkelingen; zeker ook voor ondernemers. Het PMK constateert tevens dat deze warmtevisie voornamelijk gaat over de ‘bebouwde omgeving’. De wewthouder bevestigt dat omdat de discussie ‘industrie’ op een andere tafel plaatsvindt (landelijk beleid). Voor klimaatadaptie ontwikkelt de gemeente wel de visie. Dit komt apart dit najaar verder aan de orde. Het PMK benadrukt het gemis in de visie op het gebruik mogelijkheden waterstof.

Wethouder Knape geeft aan dat hij in beide discussies graag de ondernemers wil meenemen. Ook om ideeën op te doen en voorbeelden van ‘good practice’ te kunnen benutten. Afgesproken wordt dat hij een inleiding houdt op de ALV van de Belangenvereniging ‘t Heen en Klei Oost (BVHK) op 13 oktober.

 Gebied DVS-gebouw

De gemeente schrijft de komende maand een Tender voor dit gebied uit. Voorwaarden invulling terrein zijn gekoppeld aan de visie van de gemeente voor herinrichting van deze prominente zichtlocatie van het bedrijventerrein, waarbij deze visie van de gemeente op de ontwikkeling ook gaat gelden voor de ‘overkant’. Ideeën/suggesties over voorwaarden en of het gebruik kan het PMK aangeven bij wethouder Knape. Het dient te gaan om vormen van ‘prominente’ bebouwing.

Het PMK suggereert een meer multifunctionele bebouwing met een optie voor kringloopwinkel en een ruimte voor snel-oplaadpunten. In eerdere overlegvormen is daar door het PMK aandacht voor gevraagd en een schets ingediend om tevens het gebied van de daar achterliggende milieustraat verkeerstechnisch te ontsluiten. De kavel voormalig DVS-gebouw is inmiddels op orde (bouwrijp) gebracht.

 Evaluatie economische agenda

PMK heeft schriftelijk input geleverd voor een nieuwe opzet economische agenda en is betrokken bij de evaluatie van de visie over de afgelopen tien jaar. Bij die evaluatie wordt gekeken wat gerealiseerd is, wat beter kan en welke punten toegevoegd moeten gaan worden. De wethouder geeft aan dat dit een onderdeel wordt bij de integrale aanpak om te komen tot een gezamenlijke ‘visie-notitie’.

 Mededeling

Ontwikkeling Plan Valkenburg en uitgifte grond van bedrijfsactiviteiten. Totaal 15 hectare. Gemeente is ten aanzien van benutten van grond voor uitgifte bedrijven bezig met een overeenkomst met de gemeente Leiden, ook over doorbelasten van de kosten. Regie ligt voor terreinen in onze gemeente bij het college/gemeentebestuur;

Vormen van wonen op de bedrijventerreinen worden niet gedoogd. Toezicht daarop en vormen van handhaven vindt regelmatig door de gemeente plaats.

Bewoning op of bij het bedrijventerrein is niet gewenst en dus ook niet op woonboten die deels het bedrijventerrein benutten.