Overleg wethouder Knape en bestuur PMK van 31 mei

Algemeen

Het overleg met wethouder Knape en aan aantal medewerkers uit de ambtelijke staf vond maandag 31 mei plaats. Aansluitend aan het overleg volgden de bestuursleden van het PMK en Jacco Knape een interessante bedrijfspresentatie van Jan Maarten de Raad over Jora Vision.

De stand van zaken rondom de ontwikkelingen parkeerbeleid was een belangrijk issue in het overleg. De wethouder gaf aan dat het onderwerp parkeerbeleid bedrijventerrein ‘t Heen in het college behandeld was. De behandeling riep daar een aantal vragen op. Inmiddels is een vervolgafspraak gemaakt om deze punten te bespreken tussen de ambtenaar ontwikkeling parkeerbeleid en het bestuur PMK. In de volgende nieuwsbrief verschijnt de uitkomst daarover (of volg de ontwikkelingen op de site).

voorlichting-parkmanagement-katwijk-2.jpg

Wethouder Knape meldde de ontwikkelingen in het gebied van het voormalig DSV-gebouw (zie elders in deze nieuwsbrief). Ook de deelname bedrijventerrein ’t Heen aan de Challenge in het kader van de ontwikkelingen bedrijventerreinenstrategie kwam aan de orde, waarbij afgesproken is dat het bestuur PMK daarin informatief wordt meegenomen. Tevens gaf de wethouder de stand van zaken aan voor wat betreft de ontwikkeling van laadpalen op het bedrijventerrein en de verdere gang van zaken over het gemeentelijke beleid rondom de duurzaamheidsvraagstukken, waarover na de zomer een enquête gericht aan de ondernemers volgt.

Een discussiepunt was het onderhoud groen op het bedrijventerrein en dan met name in het gedeelte waar de reconstructie van de wegen plaatsvond. Uitgelegd werd dat de gemeente formeel de overdracht van het groen door het bedrijf dat de reconstructie deed nog niet heeft afgerond. De wethouder gaf aan hier haast mee te maken, omdat alle partijen het betreuren dat de her-plant nu langzaam verdroogt of verdwijnt.

Milieustraat

Na de zomer verwacht Jacco Knape dat de evaluatie van de voormalige visie voor ‘t Heen is afgerond, zodat de planvorming rondom de verdere reconstructie wegen ’t Heen (inclusief planning) kan starten. Volgens de wethouder ligt het traject op schema.

Tenslotte gaf het PMK een toelichting op collectieve beveiliging in relatie tot inspanning beveiliger, de inzet meldkamer en mogelijke vormen van camerabewaking. De ontwikkelingen gaan uit van een verlengen van de overeenkomst met Huschka Beveiligers voor een jaar (met een kwaliteitsclausule) en dat het PMK werkt aan vormen van camerabeveiliging aanvullend op de inzet van de beveiligers. Om het proces invoering camerabeveiliging te ondersteunen is een projectsubsidie bij de provincie in aanvraag, waarbij een adhesieverklaring door de gemeente ingevuld moet worden. Dat gebeurde inmiddels door een aantal op het terrein gevestigde ondernemers.

In de rondvraag vroeg het PMK om meer duidelijkheid over de toegankelijkheid ondernemers op milieustraat. De wethouder gaf aan dat dit momenteel niet aan de orde is en dat het ook niet verwacht wordt.  Afgesproken werd om op korte termijn een bespreking hierover te hebben met wethouder Van Starkenburg. Een alternatief is anders dat PMK zelf initiatieven onderneemt om gescheiden afval te laten ophalen bij ondernemers.