Overleg wethouder Knape en bestuur parkmanagement

Nieuwsbrief December 2019 Algemeen


Een bedrijfsbezoek gekoppeld aan overleg over de ontwikkelingen in ’t Heen en Klei Oost. Dat vond plaats op maandag 11 november jongstleden bij De VinkGroep. In eerste instantie kreeg directeur Nico van Duyn volop de gelegenheid zijn bedrijf te presenteren en aan te geven waar eventuele knelpunten liggen bij de ontwikkeling van de onderneming of ten aanzien van het gevestigd zijn in ’t Heen. Aansluitend nam de wethouder, bijgestaan door twee ambtenaren, de vooraf vastgestelde gespreksagenda door met het bestuur van het Parkmanagement. Aan de orde kwam onder andere parkeren, het bestemmingsplan ’t Heen en de uitgifte van grond in Klei Oost.

 

Wethouder Jacco Knape gaf aan onder de indruk te zijn van de VinkGroep en de activiteiten die het bedrijf onderneemt. Na een korte toelichting nam de directie van De VinkGroep de genodigden mee voor een rondleiding in het bedrijf. Tijdens de toelichting werd niet alleen de aard van de activiteiten van het bedrijf geschilderd, maar ook de betekenis van de onderneming voor de regio. Daarbij besprak Nico van Duyn een aantal knelpunten, waar het bedrijf tegen aan zou kunnen lopen: overlast en parkeerproblematiek bij de komst van bijvoorbeeld de Kringloopwinkel of door volumineuze bouw in de nabijheid van het bedrijf. Het bedrijfsbezoek wordt gezien als een zinvolle kennismaking tussen bedrijfsleven en bestuurders, waarbij ook Nico van Duyn aangaf dat het gesprek, wat hem betreft, naar tevredenheid verlopen is.

Na de kennismaking en rondleiding startte het reguliere overleg tussen wethouder Knape en het bestuur van het Parkmanagement. De actiepuntenlijst uit het overleg gemeente Katwijk en parkmanagement zijn hieronder weergegeven.

 

 

Actiepuntenlijst

1. Opening en vaststellen agenda
Allen bedanken nogmaals Vink Groep voor de genoten gastvrijheid, de rondleiding en het ter beschikking stellen van een overlegkamer.

2. Parkeerbeleid stand van zaken en betrokkenheid
Cees van der Hulst van de gemeente Katwijk geeft een korte uitleg over het proces van het parkeerbeleid, wat een deelplan is van de Katwijkse Nota Mobiliteit.
Namens het Parkmanagement licht Henk Oostingh een aantal standpunten en inzichten toe.
Afgesproken wordt dat het Parkmanagement en de gemeente ambtelijk een afspraak maken om het parkeerbeleid verder inhoudelijk te bespreken.

 

3. Bestemmingsplan ’t Heen – stand van zaken

a. Stand van zaken v.w.b. Kringloopwinkel
Het Parkmanagement en de ondernemers in ’t Heen zijn het oneens met de nieuwe locatie. Hiermee wordt volgens hen de bedrijfsvoering van ondernemers bemoeilijkt. Met name verkeersstromen zijn een probleem. Daarnaast hadden zij graag vooraf in gesprek gegaan en geadviseerd over de vestiging. Wethouder Knape geeft aan dat het college niet met individuele partijen vooraf in overleg gaat en dat het college een weloverwegen besluit heeft genomen waarbij het belang van de economie is meegewogen. Het Parkmanagement nodigt het college uit op bedrijfsbezoek in ’t Heen op een woensdagmiddag om het belang van bedrijvigheid te benadrukken.

b. Idem Mac Donalds

Wethouder Knape benadrukt dat de vestiging van Mac Donalds niet de voorkeur heeft van het college, zeker in relatie tot gezondheid. Het is juridisch helaas geen houdbaar argument.

c. Idem Scheve huisjes

Geen bijzonderheden

d. Toekomst PDV-zone ’t Heen

De gemeente Katwijk is benieuwd hoe het parkmanagement tegen de toekomst van de PDV-zone aankijkt. Is een vermindering van deze zone met dubbelbestemming ten gunste van het bedrijventerrein een mogelijkheid? Het Parkmanagement geeft aan dat het deze zone wil behouden en dat verdere regulering wat hen betreft geen meerwaarde heeft. Belangrijk is wel dat PDV-winkels in deze zone worden gevestigd en niet in andere delen van ’t Heen.

 

4. Wat verder ter tafel komt
Voorzet bestemming uitgifte grond Klei Oost
Henk Oostingh overhandigt wethouder Knape een notitie over de uitgifte van grond voor bedrijventerrein Klei Oost Zuid. Afgesproken wordt dat de gemeente deze bestudeert en dat er in een volgend overleg verder over gesproken wordt.

 

5. Rondvraag, afspraken en afsluiting
Afgesproken wordt dat het overleg structureel voortgezet wordt in een frequentie van 2 a 3 maanden.