Overleg parkmanagement met wethouder Knape

Nieuwsbrief Eind Maart 2020 Algemeen


Het geplande overleg tussen wethouder Jacco Knape en het bestuur Parkmanagement Katwijk ging 18 maart door in een andere setting dan gepland was. Door het coronavirus was afgesproken het overleg te doen als videoconferentie. Belangrijke onderwerpen die aan bot kwamen waren het vestigingsbeleid op de bedrijventerreinen, het gaan starten van een verkenning voor een vorm van revitaliseren van de zuidoosthoek van ’t Heen en een onderzoek naar mogelijke verkeerstechnische aanpassingen om de bereikbaarheid van milieustraat en kringloopwinkel niet door het bedrijventerrein te laten verlopen.

Voorzitter Henk Oostingh van het Parkmanagement Katwijk en wethouder Jacco Knape stelde bij de opening vast dat de omstandigheden sterk afwijkend zijn, maar dat toch op deze wijze constructief contact onderhouden wordt. De vooraf opgestelde agenda gold als leidraad voor de videoconferentie. Namens de gemeente participeerden coördinerend ambtenaar voor ’t Heen Maikel Bode en tijdens het onderwerp Duurzaamheid beleidsmedewerker Energie Jaap van Rijn het overleg.

Ten aanzien van het eventueel gaan vestigen van binnen de gemeente moeilijk plaatsbaren op het bedrijventerrein (de zgn. Scheve Huisjes) gaf Jacco Knape aan “dat de aandacht die het parkmanagement opnieuw heeft gevraagd voor dit issue, reden is geweest om het onderwerp nog eens goed te wegen. Binnenkort besluit het college hierover.”

Wat betreft de mogelijke vestiging van een Mac Donald in de nabijheid van de nieuwe vestiging van de Gamma is het parkmanagement al langer tegen deze vestiging. De gemeente is in een eerder stadium akkoord gegaan met de eerste fase van de omgevingsvergunning. Er zijn echter recent nieuwe inzichten gekomen: Naast het gebrek aan ruimte voor bedrijven om zich te vestigen zijn er ook nieuwe gezondheidsaspecten die meegewogen worden. In de komende periode zal bekeken worden of dit gevolgen heeft voor de aanvraag van de Mac Donalds. Het parkmanagement heeft derhalve valide argumenten aangereikt dat een vestiging van Mac Donalds niet past binnen de eerder gemaakte afspraken met het college, het vestigingsbeleid en het vingerend bestemmingsplan. De gemeente verwacht dat dit najaar een definitief besluit zal vallen.

Bereikbaarheid kringloopwinkel en milieustraat

“De bezwaren van het parkmanagement over de vestiging van de Kringloopwinkel in de nabijheid van de milieustraat zijn meegenomen, net als de argumentatie van de aanvrager tot vestiging,” aldus de wethouder. “Vanuit parkmanagement is aangegeven dat de argumentatie om de Kringloopwinkel (detailhandel) daar niet te vestigen, sterk te maken heeft met de samenhang van de milieustraat en de parkeerproblematiek in dat gebied. De verkeersoverlast die er al is, zal verder toenemen door de aanwezigheid en met name de combinatie van de openbare instellingen aldaar,” aldus Oostingh.

“Het parkmanagement vroeg de wethouder om bij de aanstaande besluitvorming te zoeken naar een tevredenstellende oplossing voor de verkeersoverlast en erop aan te sturen dat het definitieve besluit over de vestiging van de Kringloopwinkel pas genomen wordt als er een oplossing voor de ontsluiting vanuit dit gebied (milieustraat en Kringloopwinkel) is, rechtstreeks naar de rotonde bij de Ambachtsweg.” Knape gaf aan het probleem te herkennen en de vraag naar een onderzoek over een andere verkeersafwikkeling, zoals in het gesprek aan de orde kwam, mee te nemen naar het college om, na ambtelijke advisering hierover, tot actie over te gaan.

Over het gaan gebruiken van de milieustraat door MBK-vestigingen gaf de wethouder aan dat momenteel het gescheiden afgeven van afval niet mogelijk is. De gemeente ontwikkelt echter beleid, waardoor het in de nabije toekomst wel mogelijk kan worden. Het onderwerp komt later dit jaar in het overleg terug.

Onderzoek

De wens van het parkmanagement is om de situatie van de zuidoosthoek van ’t Heen te bediscussiëren en te onderzoeken of een vorm van revitaliseren mogelijk is. Uitgangspunt is de kwaliteit in dit gebied, het aantrekkelijk maken voor nieuwe economische ontwikkelingen (het meer vestigen van kennisgerelateerde bedrijvigheid) en het bestemmingsplan zo te formuleren dat hogere bebouwing mogelijk is. De wethouder deelt de behoefte tot een discussie en wil deze faciliteren door een ambtelijk en eventueel verder verkennend onderzoek naar de mogelijkheden in het gebied.

De gemeente heeft een conceptvisie geformuleerd om de vormen van (verplichte) verduurzaming – ook op de bedrijventerreinen – de komende jaren door te voeren. De wethouder geeft aan dat het parkmanagement betrokken wordt bij de beleidsvorming en de uitvoerende maatregelen. Inmiddels is er een aantal vormen van overleg gestart (energiemonitoring, inzet energie-ambassadeurs, inkoop van energie, verduurzamen middels zonnepanelen op daken bedrijven, etc.).

Tenslotte vraagt Henk Oostingh naar het te ontwikkelen nieuwe promotiebeleid Katwijk en de stand van zaken rondom het parkeerbeleid. Jacco Knape geeft aan dat de nieuwe rol van Katwijk Marketing meegenomen wordt binnen de ontwikkeling van de nieuwe economische agenda van Katwijk. Hierbij zal uiteraard het Parkmanagement als belangrijke stakeholder worden meegenomen. “Daarnaast gebeurt er in praktische zin al veel (o.a. VVV-functie).” De samenhang tussen de onderdelen en stakeholders (dus ook bedrijfsleven op de bedrijventerreinen) is in de notitie een uitgangspunt geweest.”

Wat het parkeerbeleid betreft, geeft wethouder Knape aan dat het beleid nagenoeg is afgerond en dat het parkmanagement de voor hen relevante passages voorgelegd krijgt.