Overleg bestuur PMK in december

Algemeen


De laatste vergadering van het bestuur PMK dit jaar stond in het teken van de aanleg camerabeveiliging, voorkomen overlast en de betrokkenheid bij het ontwikkelen van beleid gericht op duurzaamheid en circulariteit. Verder was er in het overleg aandacht voor de kwaliteit van de bedrijventerreinen en de lokale overlegvormen daarover waarin het PMK actief is. Lezenswaardig in dat kader vindt het bestuur PMK ook de berichtgeving in deze nieuwsbrief over ‘Ondermijnen of Ondernemen’.

Voorzitter Henk Oostingh opende de vergadering op 14 december met het vaststellen van de agenda. De notulen van de vorige bijeenkomst was akkoord en het besluit op om hoger opgeleide stagiairs te benaderen voor vraagstukken zoals duurzaamheid, krijgt een invulling.

Rob Grimbergen gaf een toelichting op de stand van zaken rondom het plaatsen van de camerasystemen ter ondersteuning van de beveiliging op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. De voorbereidingen op de uitvoering starten nog in december, maar de definitieve opdrachtbevestiging volgt pas als de aanbieder geheel zicht heeft op de definitieve kosten voor de aansluitingen, zo lang er nog geen glasvezelnetwerk operationeel is. Mochten deze tijdelijke kosten te hoog zijn, is het een optie om de beveiliging met de camerasystemen pas medio april operationeel in te zetten. Wel wordt de plaatsing van de masten voor de systemen voorbereid en loopt de aanvraag voor de vergunning bij de gemeente. Extra aandacht is daarbij voor het aspect privacy. De verwachting blijft daarom dat in het eerste kwartaal van 2023 camerabeveiliging een aanvulling is op de fysieke beveiliging.

 

Duurzaamheid
De ontwikkeling ‘duurzaamheid en circulariteit’ passen als activiteit bij het PMK, die daarin als belangenbehartiger namens de ondernemingen fungeert. Wel vindt het bestuur dat de aansturing van de processen en suggesties dan ook moeten komen vanuit het bestuur PMK en niet bijvoorbeeld de lokale overheid. Wel is samenwerking met de gemeente daarbij het uitgangspunt. Voor lagen twee notities ‘Duurzaamheid’ en Circulair’. De beide notities zijn goede ambitiebeschrijvingen, vindt het bestuur, maar moeten nu stap voor stap geconcretiseerd worden. Juiste bemensing en aansturing bemensing (stagiairs of afstudeerders) is daarbij belangrijk. Het bestuur heeft daarom een materiedeskundige benaderd en spreekt begin januari met deze persoon wat eventueel de rol en inzet betekent. Dat kan leiden tot een opzet van een werkplan dat het bestuur dan het eerste kwartaal van het nieuwe jaar bespreekt.

De voorzitter wil wel dat het brede spectrum van duurzaamheid teruggebracht wordt tot de essentie voor de ondernemers die bij het PMK horen, en dan in duidelijke en behapbare onderdelen aan de orde komen. Anderzijds dringt de tijd om de ambities van de Overheid te kunnen halen. De onderwerpen kunnen interessant zijn voor alle bedrijventerreinen (ondernemers) Katwijk-breed. Hoe dan samen te werken valt en wat de relatie tot het bestuur PMK wordt, gaat later verkend worden.

Secretaris

Statutair is het bestuur bevoegd bestuursleden te benoemen, zij het dat er achteraf verantwoording afgelegd, c.q. een adequate motivatie gegeven wordt in de ALV. De vergadering besloot Aad van Duijn te benoemen tot secretaris binnen het bestuur. Hij combineert deze functie met de taak als parkmanager. De benoeming geldt vanaf 1 december 2022 voor een termijn van drie jaar (daarna herkiesbaar). Het bestuur is anoniem akkoord met deze benoeming.

Henk Oostingh gaf verder aan dat de vervolgstappen in de bezwaarprocedure tegen de vestiging van de Kringloopwinkel in de Taanderstraat door het advocatenbureau RWV – namens het bestuur PMK – is ingediend conform de conceptversie die alle bestuursleden vooraf inzagen. Bezwaar wordt gemaakt tegen de aanvullende tellingen van de gemeente over de verkeersintensiteit en de daaraan gekoppelde conclusies. Gegevens die het PMK als onjuist of niet relevant betitelen.

De ontwikkelingen parkeerbeleid voor de bedrijventerreinen kwam tevens aan de orde. Veel van de vooraf aangekaarte opmerkingen vanuit het PMK voor’t Heen en Klei Oost zijn verwerkt in de gemeentelijke notitie. Met de verantwoordelijk ambtenaar is een afspraak voor half januari gepland.

Verder was er aandacht voor de Tender Ambachtsweg 2, groepjes jonge mannen (in een drietal) dat overdag bepaalde panden filmt en waar door vertegenwoordigers van het PMK de politie inmiddels bij betrokken is.