Oplossing zoeken voor parkeeroverlast

Algemeen


Het met andere ondernemers gevestigd zijn op een bedrijventerrein vereist samenwerking om vormen van overlast tegen te gaan en de kwaliteit daarmee van de terreinen op orde te houden. Vanuit die gedachte werkt het PMK en probeert ondernemers op hun verantwoordelijkheden te wijzen als er opmerkingen over bepaalde vormen van gedrag binnenkomen. Eén daarvan is de parkeeroverlast op de hoek Ambachtsweg en Lageweg. Een poging oplossingen bespreekbaar te maken lukte niet, vandaar dat het PMK met de gemeente mogelijkheden van handhaving verkent.

De parkeerdruk op de Lageweg wordt sterk verhoogd door de tijdelijke stalling van auto’s die voor controle op schadeherstel ingezameld staan en wachten op de inspectie, c.q. werkzaamheden. Het gaat soms om tietallen auto’s waardoor de parkeerdruk toeneemt, vooral om het gebied niet berekend is op deze aantallen. Daarbij wordt soms ook geparkeerd op de trottoirs.

 

Vanuit het parkmanagement is het gesprek geopend, maar dit leidde niet tot gewenste actie. Vandaar dat het probleem aangekaart is bij de gemeente en politie, zodat gekeken kan worden naar mogelijkheden tot (extra) handhaven in dit gebied. Vooral parkeren op de trottoirs wordt door de gemeente niet getolereerd.

De toegankelijkheid van het gebied voor anderen of ondernemers met een vestiging aldaar is enigszins belemmerd en daarover ontving het parkmanagement meerdere klachten. Sommige ondernemers geven aan dat ze zelfs met moeite hun eigen pand nu kunnen bereiken. Vormen van (parkeer)overlast vinden niet plaats op de (openbare) parkeerstroken aan de openbare weg.